Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö osallisuustyöryhmän vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevista ehdotuksista

Lausuntopyyntö osallisuustyöryhmän vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevista ehdotuksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12528/2019

Vastausaika on päättynyt: 15.2.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
 
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää erityisesti jakelussa mainittuja tahoja esittämään näkemyksensä osallisuustyöryhmän loppuraportista, jossa ehdotetaan vammaisten henkilöiden osallisuutta vahvistavia säännöksiä vammaispalveluja koskevaan lainsäädäntöön. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.
Tausta
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 13.12.2019 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida ja valmistella säännösehdotuksia vammaispalveluja koskevaan lainsäädäntöön. Työryhmän asettaminen vastasi yhteen eduskunnan lausumista, jotka annettiin ”Ei myytävänä” -kansalaisaloitteen pohjalta.
 
Työryhmän raportti julkaistiin 16.12.2020. Raporttia on tarkoitus hyödyntää jatkossa laadittaessa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan sisältyvää vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistusta koskevaa hallituksen esitystä.
 
Osallisuustyöryhmän ehdotusten pohjana oli keväällä 2019 rauennut hallituksen esitys (HE 159/2018 vp). Työryhmä muokkasi hallituksen esitykseen sisältynyttä ehdotusta uuden vammaispalvelulain ensimmäisen luvun pykäliksi ja niiden perusteluiksi sekä ehdotusta asiakasprosessiin liittyviksi sosiaalihuoltolain muuttamista koskeviksi pykäliksi ja niiden perusteluiksi.
 
Vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistuksen jatkovalmistelun kannalta on tärkeää saada tietoa eri toimijoiden näkemyksistä työryhmän pykäliin ja pykälien perusteluihin tekemistä muutosehdotuksista. Lausuntopyyntö koskee nimenomaan näitä säännösehdotuksia, ei palveluiden sisältöä.
 
Tavoitteet
Työryhmän tavoitteena oli vahvistaa vammaisten henkilöiden osallisuutta heitä koskevassa päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä; selventää palvelujen järjestämistavan valintaa koskevia oikeussuojakeinoja; parantaa palvelujen laatua ja vahvistaa oikeutta yksilöllisiin tarpeisiin perustuviin palveluihin sekä lisätä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta.
 
Linkit
Aikataulu
Lausuntoaika on 18.12.2020-15.2.2021. Vain määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot otetaan huomioon.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Lausunnossa tulee mainita diaarinumero VN/12528/2019. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Kysymysten jälkeen on varattu tila lyhyille perusteluille tai muille huomioille. Toivomme muutosehdotusta pykälään tai pykälän perusteluihin, jos olette eri mieltä työryhmän ehdotuksesta.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi


 
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat:
 
Lakimies Sirkka Sivula, puh. 02951 63007, s-posti etunimi.sukunimi@stm.fi
Neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina, puh. 0295163405, s-posti etunimi.sukunimi@stm.fi
 
Jakelu:
Autismiliitto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kansalia    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eteva kuntayhtymä    
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV) rf.    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Hengityslaitepotilaat ry    
Hyvinvointiala HALI ry    
Ihmisoikeuskeskus    
Invalidiliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jyväskylän kaupunki    
Kansallinen Kokoomus r.p.    
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö    
Kehitysvammaliitto    
Kehityvammaisten Tukiliitto    
Kela    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KOSKE    
Keuruun kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuurojen liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiainvaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun keskusliitto    
Lohjan kaupunki    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Näkövammaisten liitto    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Perussuomalaiset r.p.    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Pikassos Oy    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sosiaali ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Porvoon kaupunki    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf (SAMS)    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaaliasiamiehet ry    
Sosiaalijohto ry    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Keskusta r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit r.p.    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.    
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue r.p.    
Talentia    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaalijalan kuntayhtymä    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (ETENE)    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri    
Vasemmistoliitto r.p.    
Vihreät De gröna    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

personer med funktionsnedsättning, handikappservicelagen, delaktighet, rättsskydd