Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Maksuvälinepetosdirektiivin täytäntöönpano

Maksuvälinepetosdirektiivin täytäntöönpano

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12187/2020

Vastausaika on päättynyt: 8.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/713 muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennösten torjunnasta ja neuvoston puitepäätöksen 2001/413/YOS korvaamisesta on pantava kansallisesti täytäntöön 31.5.2021.
Oikeusministeriö asetti 17.6.2020 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia direktiivin täytäntöönpano edellyttää ja valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Työryhmän tuli arvioida myös muutosten taloudelliset vaikutukset. Työryhmän mietintö oli laadittava hallituksen esityksen muotoon. Työryhmän toimikausi oli 1.8.-31.12.2020. Työryhmä kuuli asiantuntijoita Keskusrikospoliisista ja Finanssivalvonnasta. Työryhmä luovutti mietintönsä 1.2.2021.

Mietintöön sisältyy hallituksen esityksen muotoon laadittu lakiehdotus rikoslain muuttamisesta. Rikoslain 37 luvun maksuvälinerikoksia koskevia säännöksiä maksuvälinepetoksesta, törkeästä maksuvälinepetoksesta, makuvälinepetoksen valmistelusta, maksuvälineen määritelmästä ja oikeushenkilön rangaistusvastuusta ehdotetaan muutettavaksi. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uudet säännökset maksuvälinerikoksesta, törkeästä maksuvälinerikoksesta ja lievästä maksuvälinerikoksesta.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2021, jolloin direktiivi on viimeistään pantava täytäntöön.
 
Tausta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/713 muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta ja neuvoston puitepäätöksen 2001/413/YOS korvaamisesta hyväksyttiin 17.4.2019.

Direktiiviehdotus perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 83 artiklan 1 kohtaan. Direktiivin velvoitteet ovat siten vähimmäissäännöksiä.

Tavoitteet
Direktiivi tukee yleisesti toimia maksupalveluiden luotettavuuden turvaamiseksi ja maksuvälinpetosten torjumiseksi. Maksuvälinerikollisuus tukee muuta rikollisuutta ja haittaa laillista taloudellista toimintaa. Petokset tapahtuvat nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja ne ovat usein valtioiden rajat ylittäviä. Direktiivillä pyritään vastaamaan maksuvälinepetosten lisääntyvään ja kehittyvään vahingollisuuteen. Direktiivillä yhtenäistetään maksuvälinepetoksiin liittyvää Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Yhteiset vähimmäismääritelmät rikoksista voivat myös helpottaa jäsenvaltioiden viranomaisten välistä yhteistyötä rikosasioissa ja vähentää tulkinta- ja soveltamisongelmia rikosasioiden selvittämisessä.
Direktiivi määrittelee maksuvälinerikokset teknologianeutraalisti. Direktiivi rinnastaa muihin maksuvälineisiin kuin käteiseen rahaan sähköisen rahan ja virtuaalivaluutan.
 
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-856-1 - Maksuvälinepetosdirektiivin täytäntöönpano Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:4

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 8.3.2021.

 
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Oikeusministeriö ei maksa palkkiota pyydetyistä ja annetuista lausunnoista.

Valmistelijat

Lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, lena.andersson@om.fi, puh. 050 3746297.

Jakelu:
Coinmotion Oy    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)    
Etelä-Suomen syyttäjäalue    
Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen syyttäjäalue    
Kaupan liitto ry    
Keskusrikospoliisi    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein oikeus    
Kuluttajaliitto ry - Konsumentförbundet    
LocalBitcoins Oy    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Northcrypto Oy    
OTT, apulaisprofessori Tatu Hyttinen, Turun yliopisto    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen syyttäjäalue    
Poliisihallitus    
Professori Kimmo Nuotio, Helsingin yliopisto    
Rahoitusvakausvirasto    
Sisäministeriö    
Suomen Asianajajaliitto ry    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Pankki    
Suomen poliisijärjestöjen liitto ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtakunnansyyttäjäntoimisto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Asiasanat

maksuvälineet maksuvälinepetos rikoslaki