Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalla henkilöstörahastolain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalla henkilöstörahastolain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/28637/2021

Vastausaika on päättynyt: 11.10.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöstörahastolakia. Henkilöstörahaston perustamisen edellytyksiä kevennettäisiin siten, että henkilöstörahasto voitaisiin perustaa, jos yrityksen tai sen tulosyksikön työsuhteessa olevien henkilöiden määrä olisi säännöllisesti vähintään viisi ja liikevaihto tai sitä vastaava tuotto olisi rahastoa perustettaessa 100 000 euroa. Nykyisin henkilöstömäärää koskeva vaatimus on kymmenen työntekijää ja liikevaihtoa koskeva vaatimus on 200 000 euroa. Lisäksi lakiin ehdotetaan eräitä muitakin muutoksia, jotta laki olisi paremmin sovellettavissa myös pienissä henkilöstörahastoissa.

Henkilöstörahastolakiin toteutettaisiin myös henkilöstörahastokäytännössä havaittuja muutostarpeita, jotka selkeyttävät henkilöstörahastojen hallinnointia. Laissa säädettäisiin siitä, että rahasto-osuuden nostoilmoitus voitaisiin tehdä ennen arvonmäärityspäivää. Lisäksi lakiin luotaisiin mahdollisuus siirtää rahasto-osuus toiseen henkilöstörahastoon työpaikan vaihtuessa. Niitä tilanteita varten, joissa jäsen voi itse vaikuttaa rahasto-osuutensa sijoituskohteiden valintaan, lakiin kirjattaisiin mahdollisuus rahaston säännöissä määrätä, että jäsenen jäsenosuuspääoman tai hänen jäsenosuuspääomansa osan arvonmuutokset liitetään kunkin jäsenen rahasto-osuuksiin sijoituskohteiden toteutuneiden arvonmuutosten mukaisesti. Henkilöstörahasto voitaisiin jatkossa perustaa myös hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien yhteyteen.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan eräitä vähäisempiä säädöshuoltoon liittyviä muutoksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2023.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 11.10.2022.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:
hallitusneuvos Nico Steiner, puh. 029 504 9001
erityisasiantuntija Mari Hankaankorpi, puh. 029 504 7331

 
Jakelu:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssiala ry    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Perheyritysten liitto ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen henkilöstörahastot ry    
Suomen tilintarkastajat    
Suomen yrittäjät    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Valtiovarainministeriö    
Yhteistoiminta-asiamies