Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö työryhmän loppumietinnöstä yrityksen saneerauksesta annetun lain kehittämiseksi

Lausuntopyyntö työryhmän loppumietinnöstä yrityksen saneerauksesta annetun lain kehittämiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/28631/2021

Vastausaika on päättynyt: 20.5.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän loppumietinnöstä yrityksen saneerauksesta annetun lain kehittämiseksi (”Yrityssaneerauslain kehittäminen: työryhmän loppumietintö”).
Tausta
Oikeusministeriö asetti 29.1.2020 työryhmän valmistelemaan EU:n maksukyvyttömyysdirektiivin edellyttämät ja hallitusohjelman tavoitteita toteuttavat muutokset yrityksen saneerausta koskevaan lainsäädäntöön sekä direktiivin edellyttämät, kaikkien maksukyvyttömyysmenettelyjen tehokkuutta koskevat toimenpiteet. Työn tavoitteeksi asetettiin erityisesti edistää yritysten mahdollisuutta päästä riittävän varhaisessa vaiheessa joutuisaan ja kustannuksiltaan kohtuulliseen saneerausmenettelyyn. Työryhmän toimeksiantoon ei kuulunut niin sanottua velkakonversiota koskevien kysymysten arvioiminen. Työryhmän tuli laatia mietintönsä hallituksen esityksen muotoon.

Työryhmän työ jaettiin kahteen osaan siten, että direktiivin täytäntöönpanoa koskevat ehdotukset valmisteltiin ensin (työryhmän välimietintö) ja muut kuin direktiivistä johtuvat muutostarpeet arvioitiin tämän jälkeen (työryhmän loppumietintö). Työryhmän välimietintöä koskeva lausuntokierros järjestettiin 18.5.–2.7.2021 ja työryhmän välimietintöön perustunut hallituksen esitys HE 238/2021 vp annettiin eduskunnalle 20.1.2022. Työryhmän loppumietinnön ja siihen saatavan lausuntopalautteen pohjalta valmisteltava hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022.
Tavoitteet
Työryhmän loppumietinnössä ehdotetun sääntelyn tavoitteena on panna täytäntöön hallitusohjelman tavoitteita toteuttavat muutokset yrityksen saneerausta koskevaan lainsäädäntöön.

Hallitusohjelman mukaan yrityssaneerauslain muutostarpeita ja maksukyvyttömyyttä koskevan lainsäädännön uudistamista selvitetään, tavoitteina etenkin velkajärjestelyjen ja niiden kattavuuden parantaminen sekä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen. Asiassa otetaan huomioon muun muassa EU:n maksukyvyttömyysdirektiivin täytäntöönpano ja maksukyvyttömyyslainsäädännön kokonaistoimivuus.

Työryhmän toimeksiannon mukaan tavoitteena on erityisesti edistää yritysten mahdollisuutta päästä riittävän varhaisessa vaiheessa joutuisaan ja kustannuksiltaan kohtuulliseen saneerausmenettelyyn.

Tavoitteiden toteuttamiseksi työryhmän loppumietinnössä ehdotetaan, että saneerausmenettelyä sujuvoitettaisiin ja yksinkertaistettaisiin menettelyyn liittyviä vaiheita karsimalla ja keventämällä. Myös mahdollisuutta vahvistaa saneerausohjelma nopeasti eli kaikkia saneerausmenettelyyn tavanomaisesti liittyviä menettelyvaiheita läpi käymättä helpotettaisiin. Velallisen oikeutta irtisanoa sopimuksia saneerauksen mahdollistamiseksi laajennettaisiin ja eräitä käytännössä ilmenneitä epäkohtia korjattaisiin. Työryhmän loppumietinnössä ehdotetuilla muutoksilla ehkäistäisiin myös saneerausmenettelyyn liittyviä väärinkäytöksiä samanaikaisten yrityssaneeraus- ja konkurssihakemusten sekä peräkkäisten yrityssaneeraushakemusten käsittelyä tehostamalla ja velallisen avustajaa ja asiamiestä koskevia säännöksiä tarkistamalla.
Linkit

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-491-6 - Yrityssaneerauslain kehittäminen - Työryhmän loppumietintö

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta 20.5.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja oikeusministeriössä antavat lainsäädäntöneuvos Mari Aalto (puh. 02951 50502, s-posti etunimi.sukunimi@gov.fi), erityisasiantuntija Katri Aho (puh. 02951 50084, s-posti etunimi.s.sukunimi@gov.fi) ja erityisasiantuntija Johanna Mäkitalo (puh. 02951 50092, s-posti etunimi.sukunimi@gov.fi).

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jakelu:
Akava ry    
Arvopaperimarkkinayhdistys ry    
Business Finland    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Finanssiala ry    
Finnish Business Angels Network (FiBAN)    
Finnvera Oyj    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kauppakorkeakoulu    
Helsingin yliopisto/professori Tuula Linna    
Insolvenssioikeudellinen yhdistys ry    
Itä-Suomen hovioikeus    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirjanpitolautakunta    
Konkurssiasiamies    
Lapin yliopisto/yliopistonlehtori Anssi Kärki    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Oikeusrekisterikeskus    
Oulun käräjäoikeus    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perheyritysten liitto ry    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Pääomasijoittajat ry    
Pörssisäätiö    
Rovaniemen hovioikeus    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Osakesäästäjät ry    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Tuomariliitto ry    
Suomen Yrittäjät    
Takuusäätiö    
TMA Finland ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Turun kauppakorkeakoulu    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Ulosottolaitos    
Vaasan hovioikeus    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Verohallinto    
Yrittäjän Talousapu/ELY-keskus