Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus turpeen noston siirtymäkauden tuesta vuonna 2022

Valtioneuvoston asetus turpeen noston siirtymäkauden tuesta vuonna 2022

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/31495/2021

Vastausaika on päättynyt: 28.1.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi turpeen noston siirtymäkauden tuesta vuonna 2022.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on asetettu tavoite sähkön ja lämmön tuotannon päästöttömyydestä 2030-luvun loppuun mennessä. Yhdeksi keinoksi edellä mainitun tavoitteen saavuttamiseksi on asetettu turpeen energiakäytön puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. Muutoksen tulee tapahtua alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla sähkön ja lämmön toimitus-ja huoltovarmuutta vaarantamatta.
 
Taloustutkimuksen julkaiseman arvion mukaan energiaturpeen käyttö laskee noin 75 prosenttia jo vuoteen 2025 mennessä. Syinä käytön ennakoitua nopeampaan laskuun ovat erityisesti päästöoikeuksien hinnan nousu ja energiatoimialan käynnissä oleva voimakas murrosvaihe. Vuodesta 2020 lähtien päästöoikeuden hinta on noussut voimakkaasti, mikä on vaikuttanut päästökauppalaitosten energialähteiden valintaan.
 
Edellä mainituista syistä johtuen turveyrittäjien liiketoimintaedellytykset ovat merkittävästi heikentyneet. Työ-ja elinkeinoministeriö asetti kansallisen laaja-alaisen turvetyöryhmän 31.3.2020 arvioimaan turpeen käytön vähentymisen vaikutuksia työllisyyteen ja aluetalouteen sekä valmistelemaan toimenpide-ehdotuksia, joilla muutos tapahtuu alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisimmalla tavalla. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli selvittää, millaisia korvaavia mahdollisuuksia turpeen hyödyntämiselle löytyy uusista innovatiivisista käyttömuodoista.
 
Työryhmä julkaisi raporttinsa 28.4.2021. Hallitus käsitteli puoliväliriihessä turvetyöryhmän esityksiä todeten tarpeen tukea ripeästi oikeudenmukaista siirtymää ja turvealan yrittäjiä ja –työntekijöitä samalla päättäen toimenpiteistä turvealan murrokseen vastaamiseksi. Toimenpiteiden valmistelemiseksi työ-ja elinkeinoministeriö asetti työryhmän valmistelemaan turvealan yrittäjille ja työntekijöille suunnattavan luopumispaketin sisältöä. Työryhmä asetettiin ajalle 6.5.-20.5.2021.
 
Työryhmän tehtävänä oli laatia esitys yksityiskohtaiseksi luopumispaketiksi turvealan yrittäjien ja työntekijöiden tueksi. Yhtenä ehdotuksena on turvetuotannon (käytännössä turpeen noston) lopettavalle yrittäjälle maksettava sopeutumisraha. Turvetuotantoliiketoiminnan päättävälle yrittäjälle esitetään tuotannon alasajon aikaista, määräaikaista ja kertaluontoista sopeutumisrahaa, joka myös välillisesti tukee siirtymistä muihin liiketoimintoihin. Turpeen noston lopettamistukeen on budjetoitu 30 miljoonaa euroa 2022.
Tavoitteet
Tavoitteena on helpottaa turvetuottajien asemaa turpeen tuotannon alasajovaiheen aikana 2022. Tuen edellytyksenä on ilmoitus tupeen noston ja siihen liittyvän avustavan toiminnan lopettamisesta vuoden 2022 aikana. Asetus on suunniteltu tulevaksi voimaan 1.3.2022 ja olevan voimassa vuoden loppuun asti.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 28.1.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om(a)om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:
Teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, TEM, puh. 0295 063 732
Hallitusneuvos Mikko Ojala, TEM, puh. 0295 063 506
Jakelu:
ET    
GTK    
HVK    
KEHA    
Koneyrittäjät    
LUKE    
MMM    
MTK    
Neova    
OKV    
OM    
Pohjois-Pohjanmaan ELY    
Pohjois-Pohjanmaan mkl    
SLL    
Suomen turvetuottajat    
SYKE    
Turveruukki    
VM    
YM