Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - STM065:00/2019 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

STM065:00/2019 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9732/2019

Vastausaika on päättynyt: 2.4.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi.
 
Esityksessä ehdotetaan toteutettavaksi hallitusohjelman mukainen perhevapaauudistus. Lisäksi ehdotetuilla muutoksilla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1158 vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta (työelämän tasapaino –direktiivi).
 
Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi sairausvakuutuslain mukaiset vanhempainpäivärahasäännökset. Työsopimuslain perhevapaita koskeviin säännöksiin esitetään tehtäväksi sairausvakuutuslain vanhempainpäivärahasäännösten edellyttämät muutokset. Lisäksi työsopimuslakiin ehdotetaan työelämän tasapaino –direktiivin täytäntöönpanosta johtuvia muutoksia. Uudistusta tukevia muutoksia ehdotetaan tehtäväksi myös varhaiskasvatuslakiin ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin. Lisäksi useisiin etuuslakeihin ja muihin lakeihin ehdotetaan pienempiä sisällöllisiä tai teknisiä muutoksia.
 
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.
 
Tausta
Hallitusohjelman mukaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa toteutetaan kunnianhimoinen ja perheiden hyvinvointia tukeva perhevapaauudistus. Tavoitteena on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät. Perheiden valinnan ja joustojen mahdollisuuksia perhevapaiden pitämisessä lisätään. Uudistus toteutetaan siten, että se kohtelee tasa-arvoisesti kaikkia perheitä ja huomioi yrittäjyyden eri muodot.
 
Työelämän tasapaino -direktiivi annettiin 20.6.2019.  Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 2.8.2022, jolloin vanhempainvapaadirektiivi kumotaan.
 
Hallituksen esitystä on valmisteltu yhteistyössä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa kahdessa eri työryhmässä, joista toinen on toiminut sosiaali- ja terveysministeriön ja toinen työ- ja elinkeinoministeriön johdolla.
Liitteet:

Esitysluonnos FI.pdf - Hallituksen esitysluonnos FI

Esitysluonnos SV.pdf - Hallituksen esitysluonnos SV

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 2.4.2021.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon voivat antaa myös muut tahot kuin jakelussa mainitut. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden ja kysymysten mukaisesti.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopyyntö ja materiaalit löytyvät myös osoitteesta www.stm.fi/lausuntopyynnot.
 
 
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:
 
Liisa Siika-aho, johtaja, p. 0295 163 085, liisa.siika-aho@stm.fi
Eva Ojala, neuvotteleva virkamies, p. 0295 163 201, eva.ojala@stm.fi
Annika Juurikko, hallitussihteeri, p. 0295 163 242, annika.juurikko@stm.fi
 
Seija Jalkanen, johtava asiantuntija, p. 0295 048 952, seija.jalkanen@tem.fi (työsopimuslakia ja vuosilomalakia koskevat lisätiedot)
 
Tarja Kahiluoto, opetusneuvos, p. 0295 330 386, tarja.kahiluoto@minedu.fi (varhaiskasvatusta ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevat lisätiedot)
 
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunta    
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Bondas Kenneth    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Ensi- ja turvakotien liitto ry    
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue    
Finanssivalvonta    
Hyvinvointiala HALI ry    
Isät lasten asialla ry (2)    
Itä-Suomen aluehallintovirasto / Työsuojelun vastuualue    
JHL    
Kansaneläkelaitos (Kela)    
Kirkon työmarkkinalaitos    
KT Kuntatyönantajat    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lapsiperheiden etujärjestö ry    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Leijonaemot    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Mannerheimin lastensuojeluliitto ry    
Metsämäki Janne    
Miehet ry    
Miesjärjestöjen keskusliitto    
Miessakit ry    
Monimuotoiset perheet -verkosto    
Mothers in Business MiB ry (1)    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry    
oikeusministeriö (1)    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Pelastakaa lapset ry    
Perhehoitoliitto ry (1)    
Pienperheyhdistys ry (1)    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys SMLY ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen vanhempainliitto    
Suomen Varustamot ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Työllisyysrahasto    
Työterveyslaitos    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry (TYJ)    
Valtiovarainministeriö    
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto    
Väestöliitto ry    
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu