Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi eräistä vesialueelle sijoitettavista johdoista

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi eräistä vesialueelle sijoitettavista johdoista

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM081:00/2017

Vastausaika on päättynyt: 26.1.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Vesilain käyttöoikeusääntelyn uudistamista koskevat vesilain muutokset (L 611/2017) tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. Käyttöoikeussääntelyn uudistamisen yhteydessä vesilain luvanvaraisuutta koskevaa sääntelyä tarkistettiin siten, että johdon tekeminen valtaväylän alitse ei enää kaikissa tilanteissa edellytä vesilain mukaista lupaa vaan hankkeen luvanvaraisuus määräytyisi hankkeen vaikutusten perusteella. Samalla lakiin lisättiin uusi 2 luvun 5 a §, jonka nojalla hankkeesta vastaavalla on oikeus sijoittaa asetuksessa tarkoitettu johto toisenkin alueelle. Uudistuksen yhteydessä otettiin käyttöön ilmoitusmenettely, jonka mukaan vesilain 2 luvun 5 a §:ssä tarkoitetusta hankkeesta on tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee joen tai puron alitse tehtävää johtoa.

 

Tällä hetkellä ilmoituksenvaraisista toiminnoista säädetään vesitalousasioista annetun valtioneuvoston asetuksen (1560/20141) 30 §:ssä. Pykälän vaatimukset eivät kaikilta osin täytä ilmoituksenvaraisten johtojen ohjaustarvetta, minkä vuoksi näiden toimintojen ennakkovalvonnan tehostamiseksi ja hankkeiden haitattomuuden varmistamiseksi asiasta tulisi säätää seikkaperäisemmin. Tarpeelliset säännökset esitetään annettavaksi erillisessä asetuksessa.

 

Asetuksessa säädettäisiin valvontaviranomaiselle annettavan ilmoituksen tietosisällöstä, johdon sijoituspaikan valintaa koskevista vaatimuksista, hankkeen toteuttamistavasta ja hankkeen valmistumisesta ilmoittamisesta. Säännökset täsmentäisivät vesilaista johtuvia hankkeesta vastaavan yleisiä velvollisuuksia toteuttaa hanke mahdollisimman vähän haittaa aiheuttavalla tavalla (vesilain 2 luvun 7 §) sekä pitää hankkeeseen liittyvät rakennelmat kunnossa (vesilain 2 luvun 9 §).

Liitteet:
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö, p. 02951 50584, etunimi.sukunimi@om.fi
Jakelu:
Digita Oy    
DNA Oyj    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elisa Oyj    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finnet-liitto ry    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kalatalouden Keskusliitto ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK r.y.    
Museovirasto    
Paikallisvoima ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry/Finlands Yrkefiskarförbuind rf    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Sisävesiammattikalastajat ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Telia Finland Oyj    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vesilaitosyhdistys ry    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

joki, puro, vesialue, lupamenettely, ilmoitusmenettely, kaapeli, johto