Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Suomen julkisten hankintojen kansallinen strategia

Suomen julkisten hankintojen kansallinen strategia

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10478/2019 ja VM089:00/2019

Vastausaika on päättynyt: 12.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Julkiset organisaatiot käyttävät vuosittain arviolta 35 miljardia euroa julkisiin hankintoihin. Jos tätä ostovolyymia käytetään fiksusti, voidaan sen avulla saavuttaa koko kansantaloudelle merkityksellistä yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja parantaa julkisen talouden kestävyyttä.  

Julkisia hankintoja on kehitetty 1.1.2017 voimaan tulleella hankintalain kokonaisuudistuksella. Julkisiin hankintoihin liittyviä kestävyys-, vastuullisuus-, tuottavuus-, vaikuttavuus- ja laatutavoitteita ei kuitenkaan ole mahdollista edistää ainoastaan lainsäädännön keinoin. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttaminen edellyttää koko Suomelle yhteistyössä asetettuja kansallisia tavoitteita.   

Yhteisistä tavoitteista sopiminen edellyttää uuden yhteistyömuodon perustamista ja kansallisen strategian laatimista. Suomessa julkisista hankinnoista noin kaksi kolmannesta tehdään kuntasektorilla. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää siksi syvenevää yhteistyötä ja hankintojen vaikuttavuuden edistämistä on tärkeää tavoitella koko julkisen sektorin yhteistyönä. Yhteinen strategia tuo näkemystä yhteisestä suunnasta sekä tarjoaa työvälineitä, joilla tavoitteisiin päästään. Kansallinen strategia palvelee kaikkia Suomen hankintayksiköitä. 
Tausta
Valtiovarainministeriö asetti 5.9.2019 Hankinta-Suomi -toimenpideohjelman yhteistyössä Kuntaliiton kanssa kansallisen julkisten hankintojen strategian laatimiseksi, julkisten hankintojen toimijoiden välisen yhteistyön lisäämiseksi, hankintakyvykkyyksien kehittämiseksi, kustannustehokkuuden lisäämiseksi, hankintojen kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi sekä hankintojen johtamisen vahvistamiseksi.   

Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelma ”Hankinta-Suomi” toimeenpanee pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman julkisiin hankintoihin liittyviä linjauksia ja tavoitteita. Lisäksi toimenpideohjelmassa edistetään muita ohjelmaan osallistuvien hankkijoiden, kuten kunnat, sekä muiden toimijoiden julkisille hankinnoille asettamia tavoitteita.    

Hankinta-Suomen puitteissa laadittua luonnosta kansalliseksi julkisten hankintojen strategiaksi on valmisteltu laajassa yhteistyössä sekä hankinta-asiantuntijoiden että strategisen johdon tasolla. Valmistelutyössä on ollut mukana myös tarjoajien edustajia sekä julkisia hankintoja tukevien asiantuntijaorganisaatioiden edustajia. Valmistelussa mukana olleet tahot on luettavissa taustamateriaalina olevan Suomen julkisten hankintojen tilannekuvan (Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2020:25) liitteestä. Strategian valmistelun tueksi on järjestetty myös kaksi verkkoaivoriihtä, aluekierros sekä avoimia työpajoja.  

Laajan yhteistyön ja valmisteluryhmän laatiman tilannekuvan pohjalta strategiaan syntyi kahdeksan tahtotilaa, joihin pääsemiseksi on luonnosteltu 25 konkreettista tavoitetta. Valmistelutyön aikana on kerätty tavoitteisiin pääsemisen tueksi myös runsaasti toimenpide-ehdotuksia, jotka tullaan työn jatkuessa saadun lausuntopalautteen pohjalta priorisoimaan ja vaiheistamaan tuleville vuosille.  

Strategian liitteeksi on valmisteilla tavoiteltavaa systeemistä muutosta kuvaavat mittarit, joita ei ole sisällytetty lausunnolla olevaan materiaaliin.  

Strategia lanseerataan 9.9.2020 Kuntamarkkinoilla. 
Tavoitteet
Lausuntopyynnön tavoitteena on saada strategian valmistelun tässä vaiheessa mahdollisimman kattavasti näkemyksiä eri tahoilta strategialuonnoksen keskeisistä sisällöistä. 
Linkit

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162171 - Suomen julkisten hankintojen tilannekuva (Lägesbild av Finlands offentliga upphandlingar) (på finska)

https://vm.fi/sv/samarbetsforum-for-offentlig-upphandling - Webbplatsen för åtgärdsprogrammet Samarbetsforum för offentlig upphandling

https://vm.fi/hankinta-suomi - Hankinta-Suomi -toimenpideohjelman nettisivu

Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoja pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 12.8.2020. Lausuntoaikaa on pyynnöstä jatkettu, jotta esim. kunnat ehtivät käsittelemään lausuntonsa omien käytänteidensä mukaisesti elokuun puolella. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne julkisten hankintojen kansallisesta strategialuonnoksesta. Lausunnonantajia pyydetään antamaan näkemyksensä strategiaan luonnostelluista tahtotiloista ja tavoitteista.   

Lausuntopyynnön liitteenä on myös julkaistu strategiatyön yhteydessä tehdyt ehdotukset tavoitteisiin pääsemisen edellyttämistä toimenpiteistä. Toimenpiteitä on kuvattu liitteessä vain lyhyesti, koska pääosin vielä ei ole tehty konkreettisia suunnitelmia niiden toteuttamiskelpoisuudesta tai priorisoinnista. Lausunnonantajia pyydetään mahdollisuuksien mukaan antamaan kommentteja myös näiden toimenpide-ehdotusten toteuttamiskelpoisuudesta ja tarpeellisuudesta.   

Lausunnonantajat voivat myös tuoda ehdotuksia muiksi tarpeellisiksi toimenpiteiksi. Lausunnonantajat voivat lisäksi tuoda esiin kiinnostuksensa mahdollisesta roolista toimenpiteiden toteuttamisessa.    

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.  

Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta tahtotiloittain ja vastaamalla muutamiin muihin kysymyksiin. Lausuntoa ei tule lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.   

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet>Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.  

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.    

Lausuntopyynnön ruotsinkielinen käännös on julkaistu 23.6.2020 / Svenskspråkiga versionen av begäran om utlåtande har publicerad 23.6.2020
Valmistelijat
Lisätietoja antavat valtiovarainministeriössä finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, puh. 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi ja Kuntaliitossa johtava lakimies Katariina Huikko, puh. 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi 
Jakelu:
2M-It Oy    
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Ammattiliitto Pro    
Asianajajaliitto    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Auran kunta    
Celia    
CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Energiavirasto    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)    
Etelä-Karjalan ulosottovirasto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan erityishuoltopiiri: Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)    
Etelä-Savon ulosottovirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eteva kuntayhtymä (Uudenmaan ja Etelä-Hämeen erityishuoltopiiri)    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti, HEUNI    
Evijärven kunta    
Fimea    
Finnwatch    
Forssan kaupunki    
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Greenpeace    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Hankasalmen kunta    
Hansel Oy    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Haus kehittämiskeskus Oy    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seudun liikenne (HSL)    
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY    
Helsingin ulosottovirasto    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Hollolan-Lahden vesilaitos kuntayhtymä    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Inkoon kunta    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Istekki Oy    
Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirasto    
Itä-Lapin kuntayhtymä    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri (Sosteri)    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB)    
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä    
Janakkalan kunta    
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU    
Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymä    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL)    
Juuan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Järviseudun koulutuskuntayhtymä (Jami)    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi    
Kainuun liitto    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (sairaanhoitopiiri)    
Kainuun ulosottovirasto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kanta-Hämeen ulosottovirasto    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Kemiönsaaren kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto    
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite)    
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen Liitto    
Keski-Suomen Seututerveyskeskus-Perusterveydenhuollon liikelaitos    
Keski-Suomen ulosottovirasto    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä – Keuda    
Keski-Uudenmaan sote (Keusote)    
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä / Samkommunen Mellersta Nylands Vatten    
Keskuskauppakamari    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kinnulan kunta    
Kirkkohallitus    
Kirkkonummen kunta    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kolarin kunta    
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä - tuki- ja osaamiskeskus    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Korpelan Voima kuntayhtymä    
Korsnäs kommun    
Kosken Tl kunta    
Kotimaisten kielten keskus    
Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Kotkan kaupunki    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan kaupunki    
Kristiinankaupungin kaupunki    
Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen    
Kuntien hankintapalvelut KuHa Oy    
Kuntien Tiera Oy    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5, KFEM)    
Kuusamon kaupunki    
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä (Kuussote)    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Kymenlaakson Liitto    
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)    
Kymenlaakson ulosottovirasto    
Kyyjärven kunta    
Kårkulla samkommun    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin liitto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapin ulosottovirasto    
Lapinjärven kunta    
Lapinlahden kunta    
LapIt Oy    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lapuan kaupunki    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Loviisan kaupunki    
Luhangan kunta    
Luksia – Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Lumijoen kunta    
Luodon kunta    
Luonnonvarakeskus    
Luumäen kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (LPSHP)    
Länsi-Pohjan ulosottovirasto    
Länsi-Uudenmaan ulosottovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa -ja metsätaloustuottajain keskusliitto (MTK)    
Maahanmuuttovirasto    
Maalahden kunta    
Maanmittauslaitos    
Markkinaoikeus    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Monetra Oy    
Motiva Oy    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Museovirasto    
Mustasaaren kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Optima samkommun    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä    
Oulun seudun ulosottovirasto    
Oulunkaaren kuntayhtymä    
Outokummun kaupunki    
Padasjoen kunta    
Paimion kaupunki    
Palkeet    
Paltamon kunta    
Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pedersören kunta    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio    
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne    
Perusturvakuntayhtymä Akseli    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pietarsaaren kaupunki    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pirkanmaan ulosottovirasto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan hankintatoimi    
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote)    
Pohjois-Karjalan ulosottovirasto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa)    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon ulosottovirasto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Päijät-Hämeen ulosottovirasto    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Raahen seudun ulosottovirasto    
Raaseporin kaupunki    
Raision kaupunki    
Raision seudun koulutuskuntayhtymä (Raseko)    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rakennuslaitos    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä    
Ruokavirasto    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Salon seudun koulutuskuntayhtymä    
Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland    
Samkommunen Kvarnen    
Sansia Oy    
Sarastia Oy    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan sairaanhoitopiiri (Satasairaala)    
Satakunnan ulosottovirasto    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savon erityishuoltopiiri: Vaalijalan kuntayhtymä    
Savon koulutuskuntayhtymä    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Senaatti-kiinteistöt    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta    
Sisäministeriö    
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä    
Siuntion kunta    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
SOSTE    
SoTe kuntayhtymä Saarikka    
Sote-digi Oy    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suomen Akatemia    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK)    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen ympäristökeskus, SYKE    
Suomen yrittäjät (SY)    
Suomenlinnan hoitokunta    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suupohjan koulutuskuntayhtymä    
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur    
Sysmän kunta    
Syyttäjälaitos    
Säkylän kunta    
Säteilyturvakeskus    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teese Botnia Oy Ab    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toimihenkilökeskusjärjestö (STTK)    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Tulli    
Tuomi-logistiikka Oy    
Tuomioistuinvirasto    
Turun kaupunki    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtuomioistuin    
Ulkoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenkaarlepyyn kaupunki    
Uudenkaupungin kaupunki    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä    
Uuraisten kunta    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valkeakosken kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Vanhan Vaasan sairaala    
Vantaan kaupunki    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri    
Varsinais-Suomen Lastensuojelukuntayhtymä    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Varsinais-Suomen ulosottovirasto    
Vasaregionens Arenor Samkommun    
Vehmaan kunta    
Verohallinto    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden    
Virtain kaupunki    
Västra Nylands folkhögskola    
Väylävirasto    
Vöyrin kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky    
Äänekosken kaupunki    
Österbottens förbund-Pohjanmaan liitto    
Asiasanat

hankintatoimi, strategia