Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Betänkande av arbetsgruppen för beredning av en totalreform av upphandlingslagen

Betänkande av arbetsgruppen för beredning av en totalreform av upphandlingslagen

Vastausaika on päättynyt: 13.7.2015

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
I betänkandet av arbetsgruppen för beredning av en totalreform av upphandlingslagen föreslås det att det ska stiftas en ny lag om offentlig upphandling och koncession (upphandlingslag), som ska ersätta 2007 års upphandlingslag och upphandlingsförordning samt 2011 års lag om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem. I lagen ska också fortsättningsvis finnas bestämmelser om myndigheters och andra enheters, som omfattas av upphandlingslagen, förfaranden för konkurrensutsättning och rättsmedel i samband med dem.  Det föreslås att det samtidigt ska stiftas en ny lag om upphandling och koncession som omfattar enheter inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningslag) och som ska ersätta försörjningslagen från 2007.
 
I arbetsgruppen för beredning av totalreformen har ingått en ordförande från arbets- och näringsministeriet samt som medlemmar företrädare för finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Näringsliv EK, Företagarna i Finland rf, Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC), Tjänstemannacentralorganisationen rf ( FTFC), Finlands Kommunförbund, SOSTE Finlands social och hälsa rf och för Hansel Ab. 
 
Avsikten är att propositionen lämnas till riksdagen hösten 2015.  Lagarna avses träda i kraft senast den 18 april 2016, då tiden för sättande i kraft av direktiven löper ut.
Tausta
Europeiska kommissionen framlade i december 2011 tre förslag till direktiv som gäller offentlig upphandling och koncessioner. Direktivförslagen antogs den 18 april 2014 (2014/23/EU, 2014/24/EU och 2014/25/EU). Med tanke på beredningen av en totalreform av lagstiftningen om offentlig upphandling och koncessioner tillsatte arbets- och näringsministeriet den 11 november 2013 en styrgrupp samt en arbetsgrupp med ansvar för beredningen vilkas mandattid löpte ut den 30 maj 2015. Arbetsgruppen för beredning av totalreformen överlämnade sitt betänkande till arbetsministern den 13 maj 2015.
Tavoitteet
Syftet med begäran om utlåtande är att få synpunkter på innehållet i arbetsgruppens betänkande från så många parter som möjligt. Det är särskilt viktigt att få svar på de frågor som ställ i begäran med tanke på utarbetandet av en regeringsproposition.
Aikataulu
Utlåtandet ska skickas via denna tjänst eller på det sätt som beskrivs ovan i anvisningarna till arbets- och näringsministeriets registratorskontor senast måndagen den 6 juli 2015.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ni ombeds att i första hand avge ert utlåtande via denna tjänst senastmåndagen den 6 juli 2015. Alternativt kan utlåtandet skickas till arbets- och näringsministeriet per e-post, adress: kirjaamo@tem.fi, i word-, pdf, rtf- eller openoffice(odt)-format. Något utlåtande behöver inte skickas per post.  Utlåtandet kan lämnas av vem som helst.
 
I era svar ombeds ni att hänvisa till ärendenummer TEM/2221/00.04.01/2013. 
 
Begäran om utlåtande och ett utkast till regeringens proposition finns i pdf-form under avsnittet ”Nyckelord, länkar, bilagor”. Begäran om utlåtande finns dessutom på arbets- och näringsministeriets webbplats.
Valmistelijat
Äldre regeringssekreterare Markus Ukkola, arbets- och näringsministeriet. Tfn 029 504 7018, markus.ukkola(at)tem.fi
Överinspektör Tarja Sinivuori-Boldt, arbets- och näringsministeriet. Tfn 029 504 7014, tarja.sinivuori-boldt(at)tem.fi
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Akava    
Akavan erityisalat    
A-klinikkasäätiö    
AKT    
Asianajajaliitto    
Askolan kunta    
Autismisäätiö    
EETU ry    
EK    
Eläkeläiset ry    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Epilepsialiitto    
ESKOT ry    
Espoon ammattioppilaitos Omnia    
Espoon kaupungin hankintakeskus    
Espoon kaupunki    
Finavia    
Finnwatch    
Fortum    
Haltik    
Hansel Oy    
Harmaan talouden selvitysyksikkö/ Janne Marttinen    
Harvinaiset -verkosto    
HAUS    
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö    
Helsingin Energia Oy    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS    
Helsingin kaupungin hankintakeskus    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymä HSL    
Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä HSY    
Helsingin yliopisto    
JHL    
Joensuun kaupunki    
Jyty    
Jyväskylän Energia Oy    
Jyväskylän kaupunki    
Jätelaitosyhdistys JLY    
Kainuun sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä (perusterveydenhuolto, shp ja ehp)    
Kalajoen kaupungin viemärilaitos    
Kehitysvammaisten palvelusäätiö    
Kehitysvammaisten tukiliitto ry    
KELA    
Keravan kaupunki    
KHO    
Kiinteistötyönantajat ry    
Kirkkohallitus    
KKK    
KKV    
KL-Kuntahankinnat Oy    
Kuurojen palvelusäätiö    
Lappeenrannan Energia Oy    
Lastensuojelun keskusliitto    
Liikennevirasto    
Linja-autoliito    
LVM    
Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry    
MAO    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Metropolia ammattikorkeakoulu Oy    
Mielenterveyden keskusliitto    
MMM    
Motiva    
MP-net    
MTK    
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA    
Nuorten Ystävät ry    
NV-verkosto    
Näkövammaisten keskusliitto ry    
OKM    
OM    
Oulun Energia Oy    
Oulun kaupunki    
Palkeet    
Palta ry    
PALTA ry    
PAM    
Parkanon kaupunki    
PLM    
Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä PKSSKY (shp ja ehp)    
Poliisihallitus    
Posti    
PRO    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusvoimat    
Puuteollisuus ry    
Pääesikunta    
Raaseporin kaupunki    
Rajavartiolaitos    
Rakennusliitto    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAY    
Reilu palvelu ry    
Riihimäen kaupunki    
RISE    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä    
SAK    
Samfundet Folkhälsan    
SamiSoster ry    
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder    
Seinäjoen kaupunki    
Senaatti-kiinteistöt    
Seutuhankinta Oy Kotka    
Sininauhaliitto    
SLL    
SM    
Sosiaalialan Työnantajat ry    
SOSTE    
STM    
STTK    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lääkäriliitto    
Suomen Mielenterveysseura    
Suomen puheterapeuttiliitto    
Suomen Yrittäjät    
Super    
Syke    
Tampereen kaupunki    
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu    
Tehy    
Tekniikan akateemiset TEK    
Terveyspalvelualan Liitto ry    
Trafi    
Turun vesi- liikelaitos    
Tyrnävän kunta    
Työsyke Oy    
UM    
Vaalan kunta    
Vaalijalan kuntayhtymä (erityishuolto)    
Valtiokonttori    
Valtori    
Vammaisfoorumi    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupungin hankintakeskus    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä VSSHP (shp)    
Verohallinto    
Vesilaitosyhdistys VVY    
VM    
VNHY    
VNK    
WWF    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö    
Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (yhteistoiminta-alue)    
YM    
Asiasanat

offentlig upphandling

försörjningslagen

upphandlingslagen

koncessioner

upphandlingsdirektivet