Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1383/2018; YM20/400/2017

Vastausaika on päättynyt: 15.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettävän uusi laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta. Laissa säädettäisiin alueen pilaantuneisuuden selvittämisen ja pilaantuneen alueen puhdistamisen tukemisesta ympäristöministeriölle osoitetuista määrärahoista. Kyseessä olisi harkinnanvarainen tuki, jonka keskeiset muodot olisivat valtionavustus ja valtion viranomaisen järjestämistehtävä. Lakiehdotuksen tarkoituksena olisi parantaa ympäristön tilaa poistamalla terveydelle tai ympäristölle aiheutuvaa vaaraa tai haittaa. Toimivalta ja tehtävät osoitettaisiin [Valtion lupa- ja valvontavirastolle].
Tausta
Uuden jätelain kokonaisuudistuksessa (2012) valtion jätehuoltotyöjärjestelmään sovellettava sääntely jätettiin voimaan. Vanhaan jätelainsäädäntöön perustuvan järjestelmän uudistaminen sisältyy ympäristöministeriön keskeisten lainsäädöshankkeiden ohjelmaan.
Tavoitteet
Esityksen keskeisenä tavoitteena on saattaa järjestelmää koskeva sääntely vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Lisäksi tavoitteena on täyttää valtionavustuslainsäädännön ja hyvän hallinnon vaatimukset.

Tavoitteena on myös kehittää sääntelyn sisällöllistä ja menettelyllistä sisältöä. Esityksessä otetaan siten huomioon muun muassa toimintaympäristön muutokset, järjestelmän käyttöalan muutostarpeet ja järjestelmästä saadut käytännön kokemukset. Tavoitteena on lisäksi varmistaa, että pilaantuneiden alueiden riskinhallintatoimien suunnittelua ja toteutusta tapauskohtaisella räätälöinnillä voidaan jatkaa. Lisäksi pyritään turvaamaan menetelmiin liittyvää cleantech-alan tutkimus- ja kehitystyötä.

Ehdotettu sääntely tukee osaltaan kestävien pilaantuneiden alueiden riskienhallintaratkaisujen kehittämistä, mikä on ollut pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisen kokeiluhankkeen tavoite.
Linkit

http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/biotalous - Pääministeri Juha Sipilän hallitus, Biotalous ja puhtaat ratkaisut –painopistealue

https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/lainsaadanto/30526/kuvaukset - Hankeikkuna

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/159058 - Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategia

http://www.maaperakuntoon.fi/fi-FI - Maaperä kuntoon

Liitteet:

HE_luonnos_18 6 2018 lausunnolle.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi 18.6.2018

Utkast_paragraferna på svenska 18 6 2018.pdf - Paragraferna på svenska, utkast 18.6.2018

Tukemisen muodot_kaaviona.pdf - Lisämateriaali: Tukemisen muodot 18.6.2018

Alustava hahmotelma asetuksen rakenteesta ja sisällöstä 18 6 2018.pdf - Lisämateriaali: Alustava hahmotelma asetuksen rakenteesta ja sisällöstä 18.6.2018 (Huom. Asetusluonnoksesta järjestetään lausuntokierros myöhemmin, kun lakiehdotus on hyväksytty ja asetusluonnoksen valmistelu edennyt)

Aikataulu
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi 15.8.2018 mennessä. Lausunnon saavat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Eduskunnassa käsittelyssä olevat hallituksen esitykset ja niiden huomioon ottaminen jatkovalmistelussa
1) Valtion lupa- ja valvontavirastoa koskeva säädösehdotus on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä (HE 14/2018 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi). Hallituksen esitykseen sisältyy myös jätelain 148 §:ää koskeva muutosehdotus (lakiehdotus numero 208). Käsittelyssä olevan lakiehdotuksen mukaan vuoden 1993 jätelain 35 §:ssä olevalla viittauksella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen tarkoitetaan tämän lain voimaan tultua viittausta Valtion lupa-ja valvontavirastoon. Tämän jätelain 148 §:n säännöksen kumoaminen on tarkoitus jatkovalmistelussa sisällyttää lausuntopyynnön kohteena olevaan hallituksen esitysluonnokseen tai muulla tavoin yhteensovittaa sisällöt asianmukaisella tavalla riippuen esitysten vaiheiden aikatauluista.
2) Hallintolainkäyttölaki ehdotetaan kumottavaksi ja sijaan annettavaksi uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (HE 29/2018 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi) otetaan huomioon jatkovalmistelussa.
 
Valmistelijat
Lisätietoja sisältöä koskevista asioista antaa  
lainsäädäntöneuvos Erja Werdi, puh. +358 295 250 312, erja.werdi@ym.fi
 
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus GTK    
Golder Associates Oy    
Hangon kaupunki    
Helsingin hallinto-oikeus    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Joensuun kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari    
Kiinteistöliitto    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Porvoon kaupunki    
Puolustusministeriö    
Ramboll Finland Oy    
Satakunnan ELY-keskus    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ampumaurheiluliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen metsästäjäliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun hallinto-oikeus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Ympäristövakuutuskeskus    
Öljy- ja biopolttoaineala ry    
Öljysuojarahasto    
Asiasanat

Biotalous ja puhtaat ratkaisut –painopistealue

Ympäristönsuojelu

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen

Rahoitus

Toisisijainen rahoitusjärjestelmä