Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

Lausuntopyynnön diaarinumero: FI.PLM.2017-2252 / 307/8.1.7/2017

Vastausaika on päättynyt: 15.8.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Hallitus antoi istunnossaan keväällä 2016 Turvallisuuskomitealle tehtäväksi Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivittämisen. Työtä on valmisteltu laaja-pohjaisessa koordinaatioryhmässä Turvallisuuskomitean sihteeristön johdolla. Valmisteluprosessiin on liittynyt lukuisa määrä julkishallinnon, elinkeinoelämän, järjestöjen ja akateemisen yhteisön kuulemistilaisuuksia sekä haastatteluja ja seminaareja. Hallitus käsitteli luonnosta strategiaistunnossaan 22.5.2017.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa 2017 on edelliseen strategiaan (YTS2010) nähden kolme keskeistä kehityskohdetta, joihin lausunnon antajien pyydetään kiinnittävän huomiota.
  • Kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli. Strategiaa on tiivistetty huomattavasti ja sen roolia muihin strategioihin ja toimenpideohjelmiin on selkiytetty. Strategia kuvaa kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin periaatteet suomalaisen varautumisen konseptina. Järjestöjen rooli turvallisuustoimijoina ja väestön osallistaminen konseptin osana ovat vahvistuneet.
  • Ohjaus koko yhteiskunnan varautumiseen. Strategia keskittyy yhteiskunnan varautumisen yleisiin periaatteisiin, joita voidaan soveltaa kaikilla toimintatasoilla kunnista keskushallintoon. Aiempien strategioiden keskushallinollinen ohjaus on siirretty liitteeseen (ministeriöiden strategiset tehtävät, liite 1).
  • Jatkuvat prosessit. Uhkamallien ja kansallisen riskiarvion päivitys toteutetaan jatkossa omana prosessinaan noin kolmen vuoden välein. Kokonaisturvallisuuden sanastosta laaditaan verkkoversio, jota päivitetään lähtökohtaisesti vuosittain.
Yhteiskunnan turvallisuusstrategian luonnoksesta on mahdollisuus esittää lausunto www.lausuntopalvelu.fi -järjestelmän kautta 15. elokuuta 2017 mennessä. Päämääränä on, että valtioneuvosto hyväksyisi uuden Yhteiskunnan turvallisuusstrategian syksyllä 2017.

Lisätietoja asiasta antaa Turvallisuuskomitean sihteeristössä yleissihteeri Jari Kielenniva: jari.kielenniva@turvallisuuskomitea.fi, 0295140702.
Liitteet:

YTS_LIITE1 strategiset tehtavat luonnos 31052017.docx - Liitteessä 1 on Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluvien strategisten tehtävien kuvaukset, tavoitteet ja toimintamallit. Tehtävien yhteydessä määritellään myös vastuuministeriö tai -ministeriöt. Pyydämme Teitä vastaamaan Yhteiskunnan turvallisuusstrategian liite 1:n lausuntopyyntöön lähetämällä lausuntonne sähköpostilla osoitteeseen tk@turvallisuuskomitea.fi tai vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä lausunnolle osoitettuun kenttään.

YTS luonnos 31052017.pdf - YTS-teksti pdf-muodossa (luettavampi versio)

Jakelu:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kansaneläkelaitos    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta    
Maanpuolusutuskoulutusyhdistys    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Pankki    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö    
Suomen Punainen Risti    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

kokonaisturvallisuus

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

YTS 2017

Turvallisuuskomitea

Turvallisuuskomitean sihteeristö