Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi liikenteen palveluista ja työntekijöiden lähettämisestä ja ylikuormamaksusta annettujen lakien muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi liikenteen palveluista ja työntekijöiden lähettämisestä ja ylikuormamaksusta annettujen lakien muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12136/2021

Vastausaika on päättynyt: 23.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti syksyllä 2020 yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin kansallista täytäntöönpanoa ja kuljetuksen tilaajan vastuiden tarkentamista käsittelevän säädöshankkeen. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista ja työntekijöiden lähettämisestä ja ylikuormamaksusta annettujen lakien muuttamisesta.
 
Tarkoitus on, että lakimuutokset tulevat voimaan 1.2.2022.
Tausta
EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinasäädösaloitteet julkaistiin 31.7.2020 Euroopan unionin virallisessa lehdessä aiemmin neuvotteluissa saavutetun yhteisymmärryksen mukaisesti. Kuljetuksen tilaajan vastuita koskevat kirjaukset perustuvat pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman harmaan talouden liitteessä 4 kirjattuihin toimenpiteisiin 18 ja 19.

Kansallisesti säädöshanke alkoi 21.10.2020 ja tämän jälkeen hankkeeseen nimettiin kaksi työryhmää. Valmistelusta ja työryhmätyön vetämisestä on päävastuussa liikenne- ja viestintäministeriö. Hanke toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa heidän ollessaan vastuussa alatyöryhmän työn vetämisestä, jossa on käsitelty lähetettyjä kuljettajia koskevaa lainsäädäntöä. Hanke valmistellaan avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja muiden tahojen kanssa.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on yhdenmukaistaa tieliikenteen sosiaali- ja markkinalainsäädäntöä, edistää reilua ja tasapuolista kilpailua, parantaa valvontaviranomaisten toimintaedellytyksiä sekä liikenneturvallisuutta.

Esityksen tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin mukanaan tuomat sosiaali- ja markkinalainsäädännön muutokset, jotka muuttavat yhteensä viittä EU-asetuksesta sekä kolmea EU-direktiiviä. Liikkuvuuspaketin säädösten täytäntöönpanon lisäksi esityksen tarkoituksena on toteuttaa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman harmaan talouden torjunnan toimenpidekirjaukset kuljetuksen tilaajan vastuiden laajentamisella ylikuormilla ajamiseen sekä ajo- ja lepoaikojen rikkomiseen. Samalla on tarkoitus toteuttaa myös ehdotuksia, jotka vahvistavat viranomaisten valvontaedellytyksiä, kansallista palveluntarjoajan rekisteröitymistä tavaraliikenteeseen sekä edellä mainitun palveluntarjoajan sekä henkilö- tavaraliikenneluvan haltijan liikenteessä käyttämän ajoneuvon asianmukaista rekisteröintiä.
 
EU:n ajo- ja lepoaika-asetuksen mahdollistamat kansalliset poikkeusmahdollisuudet on käsitelty erikseen valtioneuvoston asetuksen 507/2018 muuttamisen yhteydessä.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM062:00/2020 - Hankeikkuna: EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinasäännösten täytäntöönpano sekä kuljetuksen tilaajan vastuiden tarkentaminen

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 23.6.2021. Ruotsinkielisen version osalta lausuntoaika on 15.7.2021 asti.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan väliotsikoiden mukaisesti. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa asiassa lausuntonsa.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi antaa myös sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi). VAHVA-asianhallintajärjestelmää käyttäviä ministeriöitä pyydämme lähettämään lausunnon suoraan VAHVA-asialta. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä liikenne- ja viestintäministeriön diaarinumeroa VN/12136/2021.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat
Veli-Matti Syrjänen, veli-matti.syrjanen@lvm.fi, p. +358 29 5342 124
Mari Starck, mari.starck@lvm.fi, p. +358 29 5342 042
Elisa Vornanen, elisa.vornanen@lvm.fi, p. +358 29 5342 054
Päivi Kantanen, paivi.kantanen@tem.fi, p. +358 29 504 8938

 
Jakelu:
Akava    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Kemianteollisuus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten Liitto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Metsäteollisuus    
Oikeusministeriö    
Poliisihallitus    
Rahtarit    
Rajavartiolaitos    
Rakennusteollisuus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL    
Suomen Yrittäjät    
Teknologiateollisuus    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Verohallinto / Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Asiasanat

tieliikenne

tavaraliikenne

kansainvälinen liikenne

palkka, työehdot, lähetetty työntekijä, palvelujen tarjonta, työsuojelu

ajoaika

liikenneala

henkilöliikenne