Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Määräysten ja ohjeiden muutos: Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus

Määräysten ja ohjeiden muutos: Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA 11/01.00/2018

Vastausaika on päättynyt: 11.11.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Finanssivalvonta pyytää lausuntoja määräys- ja ohjekokoelman rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus -määräysten ja ohjeiden muutoksiin.
Tausta

Määräys- ja ohjemuutoksilla pannaan täytäntöön IFRS 16 Vuokrasopimukset aiheuttamat muutokset vuokrasopimusten kirjaamiseen ja esittämiseen 1.1.2019 lähtien. Lisäksi määräyksiin ja ohjeisiin on lisätty toimialan ehdotuksesta vaihtoehtoinen esittämistapa kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusinstrumenttien korkotuotoille ja -kuluille. Tämä muutos tulee voimaan niin, että sitä sovelletaan jo vuoden 2018 tilinpäätöksessä.

Pääasialliset muutokset määräyksiin ja ohjeisiin ovat seuraavat:
 
  1. Vuokrasopimusten käsittelyä koskevat muutokset
 
Euroopan komission hyväksymä IFRS 16 Vuokrasopimukset korvaa 1.1.2019 lähtien aiemman IAS 17 Vuokrasopimukset standardin. Standardin pääasialliset muutokset liittyvät vuokralle ottajan sopimuksiin, joiden osalta vuokrasopimusten taseeseen kirjaamista on laajennettu koskemaan kaikkia vuokrasopimuksia. (IAS 17 mukaisesti vuokralle ottaja kirjaa taseeseen vain rahoitusleasingsopimukset.)  IFRS 16 mukaisesti vuokralle ottaja kirjaa kaikki vuokrakohteet taseeseen omaisuuseräksi ja velaksi ja vuokramaksujen sijaan tulokseen kirjataan poistot sekä korkokulut.
 
Vuokrasopimusten käsittelystä tilinpäätöksessä säädetään Kirjanpitolain 5 luvun 5b §:ssä ja käsittelystä luottolaitoksen konsernitilipäätöksessä luottolaitoslain 12 luvun 10:2 §:ssä. Nämä molemmat säännökset kuvaavat IAS 17 standardin mukaista kirjaustapaa, eikä niitä tulla muuttamaan ennen IFRS 16 voimaantuloa. Kirjanpitolautakunta on kuitenkin Finanssivalvonnan pyynnöstä antanut lausunnon, jonka mukaan KPL 5:5b § edellyttää, että vuokrasopimusten merkitsemisessä ja esittämisessä noudatetaan IAS-asetuksella hyväksyttyjä tilinpäätösstandardeja eli vuoden 2019 alusta alkaen IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia.  Luottolaitoslain 12 luvun 10:2 §:n säännös on tältä osin identtinen, joten myös konsernitilinpäätöksessä sovelletaan 1.1.2019 lähtien IFRS 16 standardia. Valtiovarainministeriö on ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa asiaan.
 
  1.  Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusinstrumenttien korkotuottojen ja -kulujen vaihtoehtoista esittämistapaa koskeva muutos
 
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusinstrumenttien korkotuotot ja –kulut kirjataan Finanssivalvonnan voimassaolevien määräysten ja ohjeiden mukaan korkotuottoihin ja korkokuluihin. Määräysten ja ohjeiden luonnokseen on lisätty toimialan esityksestä vaihtoehtoinen mahdollisuus esittää ne arvopaperikaupan nettotuotoissa.
 
Vaihtoehtoisella esittämistavalla on joissain tapauksissa mahdollista antaa tilinpäätöksessä oikeampi kuva pankin liiketoiminnan tuloksen muodostumisesta, kun arvopaperikaupan tulos (ja sen volatiliteetti) ei vaikuta korkokatteeseen. Korkokate kuvastaa näin paremmin peruspankkitoiminnan tulosta. Myös viranomaisraportoinnissa (Finrep) on hyväksytty vastaava vaihtoehtoinen esittämistapa.
 
Päivitykset koskevat seuraavia lukuja:
Säädöstausta ja kansainväliset suositukset (luku 2)
Yleiset kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevat määräykset ja ohjeet (luku 4)
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet (luku 7)
Konsernitilinpäätös (luku 9)
Taseen ja tuloslaskelman kaavojen täyttäminen (luku 11)
Liitetiedot (luku 12)
Tavoitteet
Tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä koskevien Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden tavoitteena on varmistaa, että valvottavan laatima tilinpäätös ja konsernitilinpäätös antavat oikean ja riittävän kuvan yhteisön taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksellisuudesta. Lisäksi tavoitteena on varmistaa. että tilinpäätöksen laadintaan liittyviä aineellisia ja teknisiä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan mahdollisimman yhdenmukaisesti.
Linkit

http://tem.elinar.fi/tem/kirjanpi.nsf/c205ad5abdd3078cc225674000310e02/ed4a53222099677ac22582eb0029d5d3?OpenDocument - Bokföringnämndens utlåtande (1988/27.6.2018) om tillämpning av BokfL 5:5 b §

http://tem.elinar.fi/tem/kirjanpi.nsf/717602942eb71ebdc22570210049e02b/b3cc22b2a748d945c22582c0003f0097?OpenDocument - Kirjanpitolautakunnan lausunto (1988/27.6.2018) KPL 5:5b §:n soveltamisesta

Liitteet:

Rahoitussektorin_tilinpaatosmaarays.pdf - Muutokset rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus -määräyksiin ja ohjeisiin Ändringar i föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamrhetsberättelse inom finanssektorn (texten finns endast på finska)

Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 11.11.2018 klo 23.59. Lausuntopalaute julkaistaan arviolta joulukuussa 2018. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Kirjatkaa lukukohtaisten väliotsikoiden alle se luku (esim. luku 1.1) ja kohta, esim. kohta (10), johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle. 

Kirjatkaa yleiset kommentit samanlaisine luku ja kohta -merkintöineen, jos mahdollista. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle. 
Valmistelijat
Lisätietoja: johtava vakavaraisuusasiantuntija Jaana Ladvelin puhelin 09 183 5313, jaana.ladvelin(at)finanssivalvonta.fi 
Jakelu:
Finanssiala ry    
Kirjapitolautakunta    
Kirjapitolautakunta    
Kuntarahoitus Oyj    
Kuntarahoitus Oyj    
OP Ryhmä    
Suomen Pankki    
Suomen tilintarkastajat ry    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

kirjanpito

bokföring

tilinpäätös

toimintakertomus

IFRS 16

vuokrasopimukset

arvopaperikaupan nettotuotot

luottolaitos

sijoituspalveluyritys

bokslut

verksamhetsberättelse

leasingavtal

nettointäkter från värdepappershandeln

kreditinstitut

värdepappersföretag