Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kotoutumisen sanastoa koskeva lausuntopyyntö

Kotoutumisen sanastoa koskeva lausuntopyyntö

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27875/2020

Vastausaika on päättynyt: 27.1.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sanastokeskus TSK käynnistivät elokuussa 2019 Kotoutumisen sanastotyön. Sanastotyön kohteena oli kotoutumislakiin (Laki kotoutumisen edistämisestä) liittyvien ja kotoutumisen kohdearkkitehtuurityössä koottujen asioinnin ja palvelukerroksen keskeisten käsitteiden tunnistaminen.

Sanastoluonnoksen keskeisiä muutosehdotuksia ovat termit kotoutumisen edistäminen ja maahanmuuttanut. Sanastoon on otettu mukaan myös yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja syrjintään liittyviä käsitteitä. Sanastoluonnoksen ehdotukset perustuvat sanastotyötä varten 2019 syksyllä perustetun työryhmän esityksiin.
Tausta
Sanastotyön kohteena on ollut kotoutumislakiin ja kotoutumisen keskeisiin palveluihin liittyvien käsitteiden määrittely. Sanastotyötä on tehty sanastotyöryhmässä, johon on kuulunut oikeusministeriön (Etno), ELY-keskuksen, TE-palveluiden, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Väestöliiton sekä Opetushallituksen edustajia työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijoiden lisäksi. Sanastotyöryhmä on kokoontunut käsittelemään sanastotyöluonnosta useita kertoja vuosina 2019–2020.

Kotoutumisen ja maahanmuuton käsitteistä on käyty keskustelua jo pitkään, mutta erityisesti viime vuosina on ollut nähtävissä myös yhteiskunnallista tarvetta käsitteiden uudelleen tarkasteluun. Sanastotyöryhmä on pyrkinyt työssään vastaamaan sekä nyt voimassa olevan kotoutumislain (Laki kotoutumisen edistämisestä) ja sen osoittamien palveluiden käsitteiden yhdenmukaisen käytön tarpeeseen että yleiseen keskusteluun kotoutumisen ja maahanmuuton käsitteistä. Kotoutumisen käsitteitä ei ole aiemmin määritelty yhtenä kokonaisuutena, mutta käsitteitä on ollut mukana eri sanastoissa.
 
Kotoutumisen sanastotyö liittyy myös keskeisesti kotoutumisen selonteon valmisteluun. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus laatii kotoutumistoimien uudistamistarpeista kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman eduskunnan hyväksymän tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta. Toimenpideohjelma annetaan selontekona eduskunnalle keväällä 2021. Selonteon valmistelua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö.
Tavoitteet
Sanaston tavoitteena on yhdenmukaistaa ja selkeyttää kotoutumislakiin ja kotoutumisen palveluihin liittyviä käsitteitä ja muokata kokonaisarkkitehtuurityössä koottujen käsitteiden määritelmiä systemaattiseksi, tietojärjestelmien yhteentoimivuutta tukevaksi sanastoksi. 
Linkit
Aikataulu
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja kotoutumisen sanastosta viimeistään 27.1.2021. Lausuntoaika on 6 viikkoa ajalla 16.12.2020–27.1.2021. Valmis sanasto julkaistaan lausuntojen käsittelyn jälkeen kevään 2021 aikana.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.  Lausunto voidaan tehdä organisaation tai yksittäisen henkilön nimissä.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi työ- ja elinkeinoministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan termikohtaisesti lausuntopalvelu.fi:n lomakekenttiin. Ennen lausunnon antamista lausunnonantajan tulee tarkastella kotoutumisen sanastoluonnosta, joka sisältää muun muassa termien määrittelyt ja huomautukset.Koko sanastoluonnos on julkaistu Sanastokeskuksen sivuilla (linkistä aukeaa PDF-tiedosto).

Sanastossa käsitteiden nimityksistä on annettu suomenkieliset suositukset ja käsitteiden kuvaukset (määritelmät ja huomautukset) on laadittu suomeksi. Lisäksi käsitteille on kerätty ruotsinkieliset vastineet lausuntokierrosta varten. Sanaston määritelmät ja huomautukset käännetään ruotsiksi, kun lopullinen sanasto on valmistunut.

Lausunnot voi jättää suomeksi tai ruotsiksi.

Suomenkielisten termien osalta toivomme kommentteja muun muassa termien määritelmistä ja huomautuksista.

Ruotsinkielisiä vastineita kommentoivan tulisi tarkastaa, vastaavatko annetut vastineet käsitteelle annettua määritelmää. Mikäli tiedossanne on vastineita, jotka luonnoksesta puuttuvat, otamme tiedon mieluusti vastaan. 

Sanastossa käsitteet on esitetty sekä numeroituina termitietueina että käsitejärjestelmiä kuvaavina kaavioina. Termitietueet ja käsitekaaviot on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitys­muodoiksi. Kaaviot havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita ja auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia. Niihin on otettu mukaan vain käsitteen numero, ensisijainen suositettava termi ja käsitteen määritelmä ilman muita termitietueessa esitettyjä tietoja.
 
Määritelmissä päähuomio kannattaa kiinnittää asiasisältöön. Määritelmän tarkoituksena on yksilöidä käsite ja erottaa se lähikäsitteistä ilmaisemalla selvästi käsitteen olennainen sisältö ja käsitteiden väliset suhteet.
 
Termien osalta toivomme kommentteja muun muassa annetuista suosituksista ja siitä, viittaavatko synonyymeiksi merkityt termit todella samaan käsitteeseen.

Kaikenlaiset sanastoa koskevat kommentit ovat tervetulleita. Lausunto voi sisältää kannan­ottoja sekä sanastoon kokonaisuutena että sen osiin. Lausunto, jossa vain luetellaan sanaston heikkoudet, ei kuitenkaan välttämättä riitä asioiden korjaamiseksi.Siksi lausunnonantajilta pyydetään myös konkreettisia parannusehdotuksia niissä sanaston kohdissa, joissa he ovat eri mieltä. Mikäli sanasto vaikuttaa hyvältä sellaisenaan, kuulemme mielellämme senkin.
 
Tärkeintä on ilmaista halutut asiat selkeästi ja yksiselitteisesti, koska lausuntoja käsiteltäessä ei yleensä ole mahdollista ottaa erikseen yhteyttä lausunnonantajiin merkintöjen selvittämi­seksi.

Lausunnonantajien tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Sanastotyötä on tehty sanastotyöryhmässä, johon on kuulunut oikeusministeriön (Etno), ELY-keskuksen, TE-palveluiden, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Väestöliiton sekä Opetushallituksen edustajia työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijoiden lisäksi.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Paula Karjalainen, 029 504 7117, paula.karjalainen @ tem.fi
erityisasiantuntija Helena Torkko, 029 504 7695, helena.torkko @ tem.fi
Jakelu:
Eduskunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etno    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kansaneläkelaitos    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kotimaisten kielten keskus    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Lahden kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Lappeenrannan kaupunki    
LL-center    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Mariehamns stad    
Moniheli    
Nurmijärven kunta    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pudasjärven kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Selkokeskus    
Siirtolaisuusinstituutti    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Punainen Risti    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valtioneuvoston kanslia    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

osallisuus

pakolaisuus

Yhdenvertaisuus

maahanmuutto

sanastotyö

kotouttaminen

kotoutuminen

kotoutumispalvelut

maahanmuuttajat