Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - TUOMIOISTUINVIRASTON PERUSTAMINEN

TUOMIOISTUINVIRASTON PERUSTAMINEN

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 20/021/2017

Vastausaika on päättynyt: 15.6.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö on 25.1.2018 asettanut hankkeen tuomioistuinviraston perustamiseksi. Hankkeen taustalla on tuomioistuinviraston perustamista valmistelleen toimikunnan työskentely ja sen huhtikuussa 2017 julkaistu mietintö (Mietintöjä ja lausuntoja 23/2017) sekä mietinnöstä saatu lausuntopalaute (Mietintöjä ja lausuntoja 41/2017). 
 

 
Tausta

Tuomioistuinviraston perustamishankkeen tavoitteena on järjestää tuomioistuinten keskushallinto tavalla, joka korostaa tuomioistuinten riippumatonta asemaa, edistää tuomioistuinten hallintotehtävien tehokasta ja tuloksellista hoitamista sekä vahvistaa näin tuomioistuinten lainkäyttötoiminnan korkeaa laatua ja oikeusvarmuutta.

Tuomioistuinviraston perustamista koskeva hanke jakautuu kahteen eri vaiheeseen. Nyt käynnissä olevassa ensimmäisessä vaiheessa valmistellaan tuomioistuinviraston perustamisen edellyttämää lainsäädäntöä, arvioidaan oikeusministeriöstä tuomioistuinvirastolle siirtyviä tehtäviä sekä valmistellaan oikeusministeriön organisaatiomuutosta. Tämän jälkeen toisessa vaiheessa suunnitellaan tuomioistuinviraston toiminta ja hallinto, tehtäviin liittyvät prosessit ja organisaatio sekä viraston henkilöstörakenne ja työjärjestys. Hankkeen toisen vaiheen suunnittelusta vastaa viraston johto, joka voidaan nimittää vahvistetun lainsäädännön perusteella. Hankeen toisen vaiheen aloittamisesta ja organisoinnista päätetään myöhemmin.

Tuomioistuinviraston sijoittamispaikkaa koskeva asia käsitellään valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun lain (362/2002) ja valtioneuvoston asetuksen (567/2002) edellyttämällä tavalla Alueellistamisen koordinaatioryhmässä. Oikeusministeriön laatima lainsäädännössä tarkoitettu sijoittamisselvitys käsitellään koordinaatioryhmässä keväällä 2018. Oikeusministeriö päättää viraston sijoittamisesta käsittelyn jälkeen. Viraston sijaintipaikasta ei säädettäisi laissa. Sijainpaikka vaikuttaa kuitenkin uudistuksen vaikutusarviointiin. Koska viraston sijaintipaikkaa koskevaa päätöstä ei ole vielä tehty, uudistuksen kokonaisvaikutuksia ei ole vielä ollut mahdollista arvioida täsmällisesti.

Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 15.6.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne oheisesta luonnoksesta hallituksen esitykseksi tuomioistuinviraston perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. 

Aikaisemmin tuomioistuinviraston perustamisesta annetut lausunnot otetaan huomioon eikä niissä lausuttua näin ollen tarvitse esittää uudelleen. Oikeusministeriö pyytääkin, että lausunnonantajat lausuisivat tuomioistuinlain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä erityisesti niiltä osin kuin nyt esitetty poikkeaa toimikunnan mietinnössä olleeseen esitykseen verrattuna. Nämä kohdat ilmenevät hallituksen esitysluonnoksen toteuttamisvaihtoehdot kohdasta (3.2) sekä alla olevista kysymyksistä. Lisäksi esitykseen on yhdistetty eräitä muita muutoksia.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Tukea palvelun käyttöön voi myös pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat ylijohtaja Kari Kiesiläinen, puh. 02951 50138, hallitussihteeri Jennimari Huovinen, puh. 02951 50394, ja erityisasiantuntija Anu Koivuluoma, 02951 50228
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eduskunnan oikeuskansleri    
Espoon käräjäoikeus    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto/oikeustieteellinen tiedekunta    
Hyvinkään käräjäoikeus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja    
Itä-Suomen yliopisto/oikeustieteiden laitos    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Kemi-Tornion käräjäoikeus    
Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopisto/oikeustieteiden tiedekunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Markkinaoikeus    
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta    
Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Palkansaajajärjestö Pardia    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
RISE Keskushallintoyksikkö    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto ry    
Suomen Auktorisoidut Lakimiehet    
Suomen haastemiehet JHL ry    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (SPJL)    
Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Tuomarinkoulutuslautakunta    
Tuomarinvalintalautakunta    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turun yliopisto/oikeustieteellinen tiedekunta    
Tuusulan käräjäoikeus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtuomioistuin    
Ulkoasiainministeriö    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkaskusvirasto    
Valtiovarainministriö    
Vantaan käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus    
Ympäristöministeriö    
Ålands förvaltningsdomstol    
Ålands tingsrätt/Ahvenanmaan käräjäoikeus