Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om säkerhetsklassificeringen av handlingar inom statsförvaltningen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM/1076/03.01.01/2019 VM056:00/2019

Vastausaika on päättynyt: 30.8.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning

Finansministeriet har berett ett utkast till statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom statsförvaltningen.
 

Bakgrund
Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen, nedan ”informationshanteringslagen”, träder i kraft den 1 januari 2020, och kommer sedan att reglera informationssäkerhetsförpliktelserna för handlingar och säkerhetsklassificerade dokument. Lagen innehåller minimikraven för informationssäker behandling av handlingar, inklusive sekretessbelagda dokument.
 
Informationshanteringslagen har inte stadfästs eller publicerats i författningssamlingen ännu. Riksdagen antog lagen den 18 mars 2019 i enlighet med förvaltningsutskottets betänkande. Innehållet i lagen framgår för tillfället ur Riksdagens svar RSv 320/2018 rd — RP 284/2018 rd.
 
Statliga förvaltningsmyndigheter, domstolar samt nämnder som grundats för behandlingen av besvärsärenden ska säkerhetsklassificera handlingar och förse dem med anteckning om säkerhetsklass för att visa hurdana informationssäkerhetsåtgärder som iakttas vid behandlingen av dokument. Anteckningen om säkerhetsklass ska göras om handlingen eller informationen i den är sekretessbelagd enligt 24 § 1 mom. 2, 5 eller 7–11 punkten i offentlighetslagen och om obehörigt avslöjande eller obehörig användning av handlingen kan orsaka skada för försvaret, för förberedelser inför undantagsförhållanden, för internationella relationer, för brottsbekämpningen, för den allmänna säkerheten eller för stats- och samhällsekonomins funktion, eller på något annat jämförbart sätt för Finlands säkerhet.
 
Målsättningar
Avsikten med förordningen som är föremål för remissbehandlingen är att i enlighet med förordningsbemyndigandet i 18 § 4 mom. föreskriva om säkerhetsklassificering, anteckningar i säkerhetsklassificerade handlingar och informationssäkerhetsåtgärder i anslutning till säkerhetsklassificerade handlingar. 
Bilagor:
Tidtabell
Avsikten är att informationshanteringslagen föreslås träda i kraft vid ingången av 2020. Upphävandet av offentlighetslagens bestämmelser om klassificering av och informationssäkerhetskraven för handlingar samt om bemyndigandet att utfärda förordningar träder i kraft samtidigt, vilket också betyder att informationssäkerhetsförordningen som utfärdats med stöd av offentlighetslagen upphävs. Det är viktigt med tanke på iakttagandet av internationella informationssäkerhetsförpliktelser att informationssäkerhetskraven som gäller säkerhetsklassificerade handlingar träder i kraft samtidigt som de föregående kraven upphör att gälla. Förordningen avses således träda i kraft vid ingången av 2020. 
Svarsanvisningar för mottagare
Finansministeriet begär utlåtanden om utkastet till förordning samt promemorian om förordningen. Vi ber er lämna in utlåtandena i elektronisk form senast den 30 augusti 2019 på www.utlåtande.fi eller alternativt till valtiovarainministeriö@vm.fi. Ministerierna ombes att vid behov sammanställa yttrandena från sitt eget förvaltningsområde. Alla yttranden som lämnas in är offentliga och publiceras på www.utlåtande.fi.
 
Begäran om utlåtande finns tillgänglig på webbplatsen www.utlåtande.fi Finansministeriet behandlar också yttranden som kommit in från andra parter än dem som omnämns i sändlistan, om yttrandena kommer inom utsatt tid.
 
Det svenskspråkiga utkastet till förordningen publiceras på www.utlåtande.fi efter att översättningen blivit färdig.

 
Beredare
Kontaktperson:
  • 12.6. – 4.7. och 7.- 30.8.2019 lagstiftningsråd Eeva Lantto (eeva.lantto@vm.fi, 0295 530 515)
  • 5.7 – 6.8.2019 assistent praktikant (wilma.sag@vm.fi, 0295 530 028)
Sändlista:
Ahvenanmaan Maakuntahallitus    
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehit-tämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Energiavirasto    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Geologian tutkimuskeskus    
Hansel Oy    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupungin pelastuslaitos    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteenlaitos    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun pelastuslaitos    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Keskusrikospoliisi    
KEVA    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kuluttajariitalautakunta    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin pelastuslaitos    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Markkinaoikeus    
Metsäkeskus    
Mikkelin kaupunki    
Museovirasto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan pelastuslaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Suojelupoliisi    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Pankki    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Säteilyturvakeskus    
Tampereen kaupunki    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskus-liitto, FiCom ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tulli    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työneuvosto    
Työtuomioistuin    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallinto    
Väestörekisterikeskus    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Ympäristöministeriö