Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Suomen kansallisesta yhdennetystä energia- ja ilmastosuunnitelmasta (NECP) liittyen EU:n hallintomalliasetukseen

Lausuntopyyntö Suomen kansallisesta yhdennetystä energia- ja ilmastosuunnitelmasta (NECP) liittyen EU:n hallintomalliasetukseen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12266/2019

Vastausaika on päättynyt: 9.12.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Tausta

Lausuntopyyntö koskee kansallista yhdennettyä energia- ja ilmastosuunnitelmaa (NECP – National Integrated Energy and Climate Plan). Kansallisen NECP:n laatiminen perustuu EU:n asetukseen Energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta (hallintomalliasetus), (EU) 2018/1999. Asetuksen mukaan jokaisen jäsenvaltion tulee laatia kansallinen NECP-suunnitelma, joka tulee toimittaa komissiolle viimeistään 31.12.2019.

 

NECP-suunnitelmissa jäsenvaltiot kuvaavat oman kontribuutionsa EU:n vuotta 2030 koskevien yhteisten energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Suomen NECP-suunnitelman rakenne perustuu hallintomalliasetuksessa annettuun mallisisällysluetteloon. Suunnitelmassa on luvussa 1 kuvattu yleiskatsaus ja suunnitelman laatimisprosessi, luvussa 2 kansalliset tavoitteet kaikkien Energiaunionin viiden ulottuvuuden osalta, luvussa 3 politiikkatoimet, luvussa 4 nykytilanne ja nykyisten politiikkatoimien projektiot sekä luvussa 5 suunniteltujen politiikkatoimien vaikutusten arviointi.

 

Energiaunioin viisi ulottuvuutta ovat:

1) hiilestä irtautuminen (kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen)

2) energiatehokkuus

3) energiaturvallisuus

4) energian sisämarkkinat

5) tutkimus, innovointi ja kilpailukyky

 

Suomen NECP-suunnitelman sisältö perustuu viimeisimpään kansalliseen Energia- ja ilmastostrategiaan vuodelta 2016 sekä Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaan vuodelta 2017. Suunnitelmaan on myös sisällytetty Antti Rinteen hallitusohjelman energia- ja ilmastopoliittiset kirjaukset. Suomi on valmistellut kansallisen NECP-suunnitelman englannin kielellä.

 

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 9.12.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään kirjoittamaan lausuntopyynnön yhteydessä esitettyyn sähköiseen lomakkeeseen suoraan lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muilta kuin vastaanottajiksi merkityiltä tahoilta toivotaan lausuntoja. Kysymyksiin voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-sivustolla.
Valmistelijat
Petri Hirvonen
Erityisasiantuntija
Työ- ja elinkeinoministeriö, Energiaosasto
petri.hirvonen@tem.fi
0503279350
Jakelu:
Akava    
Akava    
Allianssi    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiliitto Pro    
Aurinkoteknillinen yhdistys    
Bioenergia    
Biokierto    
Demos Helsinki    
EK    
Energiateollisuus    
Energiateollisuus    
Energiavirasto    
Fingo    
Greenpeace    
HSL    
Huoltovarmuuskeskus    
Ilmastoveivi    
Insinööriliitto    
Kaasuyhdistys    
Kemianteollisuus    
Kemianteollisuus    
Kiinteistöliitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuntaliitto    
Luontoliitto    
Lähienergia    
Lämmitysenergiayhdistys    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto    
Maan ystävät    
Metsäteollisuus    
Metsäteollisuus    
Natur och miljö    
Paikallisvoima    
Paperiliitto    
Rakennusliitto    
Rakennusteollisuus    
SAK    
SAK    
STTK    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen lämpöpumppuyhdistys    
Suomen nuorisovaltuustojen liitto    
Suomen sähkönkäyttäjät / Elfi    
Suomen ylioppilaskuntien liitto    
Suomen yrittäjät    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund    
Sähköliitto    
TEK    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus    
Teollisuusliitto    
Traficom    
Tuulivoimayhdistys    
WWF    
Väylävirasto    
Asiasanat

eu

NECP

kansallinen integroitu energia- ja ilmastosuunnitelma

national integrated energy and climate plan

Hallintomalliasetus (EU) 2018/1999

energiapolitiikka

ilmastonmuutos

energia

kansallinen yhdennetty energia- ja ilmastosuunnitelma

integrerad nationell energi- och klimatplan

energipolitik

styrningsförordning

energiunion

energiaunioni