Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5591/2019

Vastausaika on päättynyt: 11.10.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Hallituksen esitysluonnos sisältää ehdotukset muutoksiksi kahteen vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) pykälään (14 §, Yhteistyö vesienhoitosuunnitelman valmistelussa ja 25 §, Tavoitteiden saavuttaminen vaiheittain).
Luonnokseen sisältyy myös ehdotus uudeksi pykäläksi (28 a §, Ympäristöseurannan suorittaminen).

Ehdotetut muutokset
14 §: Lakiin ehdotetaan valtioneuvostolle osoitettavaa uutta asetuksenantovaltuutta antaa tarkempia säännöksiä yhteistyöstä vesienhoitosuunnitelman valmistelussa.
25 §: Esityksessä ehdotetaan muutettavan vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain pykälää, jossa säädetään mahdollisuudesta pidentää vesienhoitosuunnitelmassa ympäristötavoitteiden saavuttamisen määräaikoja. Pykälän muutos koskee luonnonolosuhteiden vuoksi tehtävää määräajan pidentämistä, jonka ehdotetaan olevan vesipuitedirektiivin kanssa yhtenäinen ja mahdollistavan luonnonolosuhteista johtuvan aikataulupidennyksen käytön vuoden 2027 jälkeen.
28 a §: Uudessa pykälässä säädettäisiin vesien- ja merenhoidon tehtäviä hoitavan viranomaisen ympäristöseurannan suorittamiseen liittyvistä oikeuksista ja niistä muista tahoista, joilla olisi pykälässä ehdotetut oikeudet.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian hyväksymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2020.
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041299 - Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Liitteet:

luonnos 17 9 2019 lausunnolle.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi 17.9.2019

Aikataulu
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta 11.10.2019 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos ette voi antaa lausuntoanne Lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisesti. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Erja Werdi, puh. +358 295 250 312, erja.werdi@ym.fi
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaivosteollisuus ry    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kiinteistöliitto    
Korkein hallinto-oikeus    
Lapin aluehallitovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne-ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö MTK ry    
Merivoimat    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Natur och miljö r.f    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Statens Ämbetsver på Åland    
Suomen kalankasvattaja liitto ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Omakotiliitto    
Suomen Riistakeskus    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen ympäristöoikeustieteen seura ry    
Teknologiateollisuus ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Asiasanat

vesipuitedirektiivi

EU-ympäristöoikeus; EU-direktiivi

ympäristöoikeus; vesiensuojelu; vesienhoito; vesien käyttö

Ympäristöseuranta; vesien tila