Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi kotikuntalain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi kotikuntalain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16724/2020

Vastausaika on päättynyt: 20.10.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi kotikuntalain (201/1994) ja verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 5 §:n muuttamisesta.

Lakiesityksellä selkeyttäisiin kotikuntalain sääntelyä tilanteissa, joissa Suomeen ulkomailta muuttanut henkilö ei enää täytä kotikunnan saamiselle laissa säädettyjä edellytyksiä ja hänen oikeutensa kotikuntaan Suomessa lakkaa. Lisäksi lakiin tehtäisiin eräitä pienempiä muutoksia ja tarkennuksia.
Tausta
Kotikuntalaissa ei ole nimenomaisia säännöksiä siitä, miten menetellään tilanteissa, joissa Suomeen muuttanut henkilö ei enää täytä laissa säädettyjä kotikunnan saamisen edellytyksiä. Kotikuntalain tarkoituksena on, ettei lakia sovelleta tapauksissa, joissa henkilö ei enää täytä laissa säädettyjä edellytyksiä. Digi- ja väestötietovirasto on kuitenkin katsonut, ettei se voi nimenomaisen säännöksen puuttuessa poistaa väestötietojärjestelmässä olevaa kotikuntamerkintää tällaisissa tapauksissa. Kotikuntamerkintä ei ole muita viranomaisia sitova, mutta käytännössä esimerkiksi etuja tai palveluja myöntävät viranomaiset yleensä luottavat järjestelmään tehtyyn merkintään. Viranomaisilla ei ole useinkaan mahdollisuutta saada tietoa siitä, että kotikunnan saamista koskevat edellytykset ovat henkilön kohdalla lakanneet. Siten joillekin henkilöille on väestötietojärjestelmään merkitty kotikunta ja he voivat saada siihen perustuen palveluita ja etuuksia, vaikka edellytykset kotikunnan saamiselle eivät henkilön kohdalla enää täyty. Lisäksi kotikuntalain säännös niistä perusteista, joiden nojalla henkilölle voidaan myöntää Suomessa kotikunta, on joiltakin osin epäselvä. Se ei esimerkiksi tunnista Iso-Britannian EU-erosta tehdyn sopimuksen nojalla saatavaa oleskeluoikeutta Suomessa.
Tavoitteet
Lakiesityksen tavoitteena on selkeyttää kotikuntalain sääntelyä siten, että laista kävisi selvästi ilmi menettely, jonka nojalla Suomeen tulleelle henkilölle väestötietojärjestelmään tehty kotikuntamerkintä voidaan poistaa tilanteessa, jossa henkilö ei enää täytä kotikunnan saamiselle laissa asetettuja edellytyksiä. Lisäksi lain säännöksiä kotikuntaan oikeuttavasta oleskeluluvasta tai muusta oleskeluoikeudesta tarkennettaisiin, mukaan otettaisiin esimerkiksi Iso-Britannian EU-eroa koskevan sopimuksen nojalla saatava oleskelulupa. Henkilön perheenjäsenellä tulisi aina olla voimassa oleva oleskelulupa tai muu oleskeluoikeus, jotta perheenjäsen voisi saada Suomesta kotikunnan. Muuttoilmoituksen voisi tehdä muuttavan henkilön puolesta hänen edunvalvojansa.

Poistamalla Suomeen tulleelle henkilölle väestötietojärjestelmään tehdyn kotikuntamerkinnän tilanteissa, joissa henkilö ei enää täytä kotikunnan saamiselle asetettuja edellytyksiä, parannettaisiin järjestelmään tallennettujen tietojen ajantasaisuutta ja oikeellisuutta. Siten palveltaisiin lukuisia järjestelmän tietoja hyödyntäviä valtion ja kuntien viranomaisia.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM101:00/2020 - Linkki hankkeeseen valtioneuvoston hankeikkunassa

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM101:00/2020 - Länk till projektet på statsrådets webbplats

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 20.10.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Valmistelijat
neuvotteleva virkamies Ville Koponen, puh. 0295 530 504, ville.koponen(at)vm.fi
erityisasiantuntija Marja Liukko, puh. 0295 530 566, marja.liukko(at)vm.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Ihmisoikeuskeskus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kela    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Pakolaisneuvonta    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kuntaliitto    
Suomen sosiaali ja terveys Soste ry    
Tampereen kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Verohallinto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

väestötietojärjestelmä

kotikunta

kotikuntalaki