Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueiden rahoituksesta

Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueiden rahoituksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25959/2022

Vastausaika on päättynyt: 2.12.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden rahoituksesta. 

Hyvinvointialueiden rahoituksesta annettu laki (617/2021) tulee voimaan 1.1.2023. Lain nojalla annettavan valtioneuvoston asetuksen on tarkoitus tulla voimaan myös 1.1.2023. Asetus annetaan vuoden 2022 lopussa sen jälkeen, kun eduskunta on käsitellyt vuoden 2023 talousarvioesitykseen liittyvät hyvinvointialueiden uusia ja laajenevia tehtäviä koskevat esitykset.

Asetuksella annettaisiin tarkemmat säännökset hyvinvointialueiden hintaindeksin laskennasta (1 §), sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen rahoituksen määräytymistekijöiden perushinnoista vuodelle 2023 (2 §), hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen indikaattoreista, niiden painokertoimista sekä laskennassa käytettävistä tilastotiedoista (3 §), pelastustoimen rahoituksen riskiruutujen riskitason laskennasta sekä pelastustoimen riskikertoimen tekijöistä ja niiden painokertoimista (4 §).

Lisäksi asetuksella säädettäisiin tarkemmin hyvinvointialueiden rahoituksen perusteena olevien laskelmien tarkistamisesta vuonna 2023 siten, että kuntien vuosina 2021 ja 2022 takautuvasti maksamat palkkaharmonisaatiokustannukset otetaan huomioon (5 §). Sääntelyn tarkoituksena on, että hyvinvointialueille siirtyvä kustannus vastaisi yhden vuoden todellisia palkkakustannuksia. Kuntien takautuvien palkkaharmonisaatiokustannusten huomioon ottamisesta säädettäisiin vastaavasti  kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain nojalla annettavassa asetuksessa (7 § 1 mom.), joka on samanaikaisesti lausunnoilla.
Tausta
Rahoituslaki ja nyt ehdotettu asetus ovat osa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen lainsäädäntökokonaisuutta (HE 241/2020 vp). Asetusluonnos on ollut mainitun esityksen liitteenä. Asetusluonnosta on jatkovalmisteltu syksyllä 2022 valtiovarainministeriössä. Valmisteluun on osallistunut lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoita. Asetusluonnosta on käsitelty myös rahoitusjaostossa.
Linkit

https://vm.fi/-/asetukset-kunnan-peruspalvelujen-valtionosuudesta-ja-hyvinvointialueiden-rahoituksesta-lausunnoille - Tiedote 14.11.2022 Asetukset kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja hyvinvointialueiden rahoituksesta lausunnoille

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 2.12.2022. 
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löydät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, puh. 02955 30266, eeva.maenpaa(at)gov.fi

Lausuntopyynnön teknisiin kysymyksiin lisätietoja antaa:
Säädösvalmistelusihteeri Aija Karlsson
Puhelin 02955 30324
s-posti: aija.karlsson(at)gov.fi 
Jakelu:
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Helsingin kaupunki    
HUS-sairaanhoitopiiri    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin hyvinvointialue    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tilastokeskus    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Asiasanat

Kunnat, Kuntatalous, Hyvinvointialueet, Hyvinvointialueiden rahoitus

Hyvinvointialueiden rahoitus