Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5108/2018

Vastausaika on päättynyt: 8.11.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne ehdotukseksi moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 1206/2010 14 §:n muuttamisesta, sellaisena kuin se on asetuksessa 782/2012.   Ehdotus koskee asetuksen siirtymäsäännöstä, jonka mukaan enintään 5,0 tilavuusprosenttia etanolia ja enintään 2,7 painoprosenttia happea sisältävää moottoribensiiniä, joka soveltuu käytettäväksi kaikissa bensiinikäyttöisissä moottoriajoneuvoissa, on pidettävä markkinoilla vuoden 2024 loppuun saakka.
 
Tausta
Voimassa olevan asetuksen mukaan moottoribensiinin suurin sallittu etanolipitoisuus on 10,0 tilavuusprosenttia (ns. E10-bensiini). E10-bensiini ei kuitenkaan sovellu käytettäväksi kaikissa moottorikäyttöisissä ajoneuvoissa. Tästä syystä siirtymäsäännöksessä säädetään, että vuoden 2024   loppuun saakka markkinoilla on pidettävä maantieteellisesti riittävän kattavasti ja moottorikäyttöisten ajoneuvojen teknisiä polttoainevaatimuksia vastaavassa laajuudessa enintään 5,0 tilavuusprosenttia etanolia ja enintään 2,7 painoprosenttia happea sisältävää moottoribensiiniä (ns. E5-bensiini). Nykyisen siirtymäsäännöksen voimassaolo päättyy 30.12.2018.

E5-bensiinin kysyntä on laskussa ja on odotettavissa, että se lähestyy ajan kuluessa teknisesti perusteltua tarvetta, joka vähenee autokannan uudistuessa. Käytännössä lähes kaikki uudet bensiinikäyttöiset ajoneuvot voivat käyttää E10-bensiiniä. Tieliikenteen Tietokeskuksen tekemän arvion mukaan vuonna 2024 E10-bensiini soveltuu käytettäväksi 96 prosenttiin autokannasta.
Tavoitteet
Tässä ehdotuksessa esitetty siirtymäajan pidennys on tarkoitettu turvaamaan niiden kuluttajien asemaa, joiden ajoneuvoissa ei voida käyttää E10-bensiiniä ajoneuvon iästä johtuen.
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101206 - Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 8.11.2018 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antaa neuvotteleva virkamies Tarja Lahtinen, puh. 0295 250 149 ja hallitussihteeri Sini Pietilä, puh. 0295 250 227. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ym.fi.
Jakelu:
Autoalan tiedotuskeskus AuT    
Autoliitto AL    
Autotuojat ja -teollisuus ry    
Energiavirasto    
Huoltovarmuuskeskus    
Kilpailu- ja kuluttajaviraston KKV    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Motiva Oy    
Neste Oyj    
North European Oil Trade Oy    
Oy Teboil Ab    
ST1 Nordic Oy    
Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry    
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Venealan Keskusliitto Finnboat ry    
Öljy- ja biopolttoaineala ry    
Asiasanat

Moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimukset

Siirtymäsäännös