Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö kalatalouden yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö kalatalouden yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/19427/2020

Vastausaika on päättynyt: 20.9.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Asetusta kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen perusteella myönnettävästä avustuksesta (369/2020) ehdotetaan muutettavaksi siten, että se olisi mahdollisimman pitkälle yhdenmukainen yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) kanssa. 
 
Tausta
Kustannustukea ei sovelleta kalatalouden sekä vesiviljelyalan yritystoimintaan. Lain perusteluissa on todettu, että kalatalouteen sovelletaan erillisiä valtiontukisääntöjä ja että maa- ja metsätalousministeriö vastaa tältä osin komissiolle tehtävistä valtiontuki-ilmoituksista ja tukijärjestelmien valmistelusta. Eduskunta on edellyttänyt, että hallitus valmistelee kustannustukea täydentävän tuen yleisen kustannustuen kanssa yhtäläisellä kriteeristöllä myös kalataloudelle (eduskunnan vastaus EV 93/2020 vp).

Kustannustuessa ja kalatalousalan yrityksille myönnettävässä avustuksessa on eroavaisuuksia mm. avustusmäärän, avustettavan ajanjakson, vertailukauden sekä liikevaihdon vähimmäisrajan osalta. Kalan jalostuksen sekä tukku- ja vähittäiskaupan osalta voidaan avustuksen ehtoja ja määrää muuttaa vastaamaan lähes täysin yleistä kustannustukea. Tuen enimmäismäärää ei kuitenkaan voida nostaa valtiontukisääntöjen vuoksi yhtä korkealle kuin yleisessä kustannustuessa.

Sen sijaan kalan alkutuotannon osalta ei ole mahdollista soveltaa täysimääräisesti yhtäläistä kriteeristöä ja periaatteita tuen myöntämiselle. Erityisen haastavaa on soveltaa liikevaihdon alentumaan liittyvää kriteeriä siten, että kevään liikevaihtoa verrattaisiin edellisen vuoden toimintaan. Alkutuotannossa kyse on syklisestä tuotannosta, jossa liiketoiminnan vuodenaikojen ja vuosien väliset eroavaisuudet ovat luontaisesti hyvin suuret. Lisäksi toimialaan vaikuttaa voimakkaasti lohen maailmanmarkkinoiden kehittyminen.
Tavoitteet
Tavoitteena yhdenmukaistaa mahdollisimman pitkälle kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen perusteella myönnettävät avustukset muille yrityksille myönnetyn määräaikaisen kustannustuen kanssa.

Covid-19-epidemian kalatalousalan yrityksille aiheuttamien taloudellisten haittavaikutusten hillitsemiseksi on arvioitu tarpeelliseksi myöntää avustusta. Tavoitteena on ehkäistä negatiivisia taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia antamalla tukea yrityksille, jotta ne voivat sopeutua tilanteeseen ja jatkaa toimintaansa kannattavasti kriisin jälkeen. 
 
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200508 - Laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200369 - Valtioneuvoston asetus kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta

Liitteet:

VN_19427_2020-MMM-1 Lausuntopyyntö_ kalatalouden yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valti 1022616_4_3.PDF - Lausuntopyyntö

VNa_ehdotus kustannustuen yhteensovittamiseksi_10092020final.pdf - Muutosehdotus

VNa_muutosten perustelumuistio_10092020final.pdf - Perustelumuistio

SV_VNa_ehdotus kustannust_yhteensovit_10092020.pdf - Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn på grundval av en försämrad ekonomisk situation

SV_VNa_muutosten perustelumuistio_10092020.pdf - Promemoria

Begäran om utlåtande 1022769_3_3.PDF -

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 20.9.2020 vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Esitys on kiireellinen, sillä tilapäisiin valtiontukipuitteisiin perustuvia tukia voidaan myöntää ainoastaan vuoden 2020 loppuun saakka. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Timo Halonen, neuvotteleva virkamies
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö
puh. 0295162411  sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi
 
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus, kalatalous    
Elintarviketeollisuusliitto    
Kalatalouden keskusliitto    
Lapin ELY-keskus    
Oikeusministeriö    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Suomen ammattikalastajaliitto    
Suomen kalakauppiasliitto    
Suomen kalakauppiasliitto    
Suomen kalankasvattajaliitto    
Suomen sisävesien ammattikalastajat ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Asiasanat

kalatalous

koronavirus