Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ympäristöministeriön asetus rakennuksen materiaaliselosteesta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen materiaaliselosteesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23778/2022

Vastausaika on päättynyt: 11.11.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne ympäristöministeriön asetuksesta rakennuksen materiaaliselosteeksi.
Tausta
Valtioneuvosto hyväksyi 15.9.2022 esityksen uudeksi rakentamislaiksi (HE 139/2022 vp), jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024. Lain tavoitteena on edistää rakentamisen vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta, minkä vuoksi se sisältää ehdotuksen uudesta olennaisesta teknisestä vaatimuksesta rakennuksen elinkaariominaisuuksille (39 §). Jatkossa rakentamislupaa varten olisi laadittava rakennuksen materiaaliseloste, jossa lueteltaisiin rakentamisessa käytettävät materiaalit ja tuotteet rakennettaessa tai korjattaessa rakennusta. 

Rakennuksen materiaaliselosteesta annettava ympäristöministeriön asetus sisältäisi tarkemmat säännökset rakentamislakiesityksen 39.2 §:n mukaisen uuden tai rakentamislupaa edellyttävän laajamittaisesti korjattavan rakennuksen materiaaliselosteen laatimisesta ja sisällöstä sekä selosteen säilyttämisestä. Materiaaliseloste sisältäisi asetusluonnoksen mukaiset tiedot rakennuksen ja rakennuspaikan osista, niiden materiaaleista ja materiaalien alkuperästä.

Asetus annettaisiin uuden rakentamislain 39 §:n sisältyvän asetuksenantovaltuussäännöksen nojalla, minkä vuoksi asetus voitaisiin antaa vasta lain voimaantulon jälkeen.

Valmistelusta

Asetusehdotus on valmisteltu ympäristöministeriön virkatyönä ja se on valmisteltu rinnan rakentamislakiesityksen kanssa. Materiaaliseloste liittyy olennaisesti eritoten rakentamislakiesityksen mukaisen ilmastoselvityksen laatimiseen, joten sen perustana ovat Level(s)-testauksen ja pohjoismaisen yhteistyön tuomat kokemukset. Komissio julkaisi vuonna 2018 luonnoksen yhteiseksi eurooppalaiseksi menetelmäksi, jolla voitaisiin arvioida rakennusten vähähiilisyyttä ja kestävää kehitystä. Ympäristöministeriö käynnisti Suomessa EU:n laajimman testaushankkeen, jossa tätä Level(s)-menetelmää testattiin. Asetusehdotus on nyt ensimmäistä kertaa lausuttavana.
 
Tavoitteet
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteena on luonnonvarojen ylikulutuksen hillintä, ilmastonmuutoksen hidastaminen, luonnon monimuotoisuuden suojelu sekä talouden ja työllisyyden vahvistaminen. Rakentamista koskevan kirjauksen mukaan ”nopeutetaan vähähiilisen rakentamisen tiekartan täytäntöönpanoa ja edistetään kiertotaloutta rakentamisessa”.

Rakennuksen materiaalien ja tuotteiden luettelointi muodostaisi oleelliset perustiedot, joiden varaan rakentuvat niin rakennuksen ilmastoselvitys, elinkaariominaisuuksien arviointi, kuin käyttö- ja huolto-ohjekin. Materiaaliselosteen tietoja käytettäisiin myös arvioitaessa rakennuksen sisältämien tuotteiden uudelleenkäyttöä sekä materiaalien hyödyntämistä korjaamisen tai purkamisen yhteydessä.

Materiaaliseloste on keskeinen osa tulevaisuuden rakennuksen vähähiilisyyden säädösohjausta. Asetuksella edistettäisiin siirtymistä vähähiiliseen rakentamiseen, sillä sitä kautta saataisiin tieto vähähiilisyyden arviointiin sisällytettävistä rakennusosista.

Materiaaliselostetta koskevalla sääntelyllä edistettäisiin materiaalien ja tuotteiden uudelleenkäyttö ja hyödyntämistä sekä tuotettaisiin tärkeää tietoa rakennetun ympäristön materiaalivirroista. Materiaaliselosteen tietoja käytettäisiin myös rakennusmateriaalien purkamisen suunnittelussa ja purkumateriaalien hyödyntämisen arvioinnissa.

Lisäksi käyttö- ja huolto-ohjeeseen sisältyvä tieto rakentamisessa käytetyistä tuotteista ja materiaaleista voisi pohjautua osin materiaaliselosteen sisältämiin tietoihin.
Linkit

https://co2data.fi/ - Linkki rakentamisen päästötietokantaan

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_139+2022.aspx - Linkki hallituksen esitykseen eduskunnalle rakentamislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 139/2022 vp)

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään perjantaina 11.11.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi lausunnossa pyydetään noudattamaan esitysluonnoksen otsikointia ja jäsentelyä.

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta: lausunto.om@om.fi.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat rakennusneuvos Matti Kuittinen, 050 594 7990 ja hallitussihteeri Mikko Koskela 050 386 8735, etunimi.sukunimi@gov.fi. 
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Arcada ammattikorkeakoulu    
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Asumisterveysliitto ASTE ry    
Betoniteollisuus ry    
BIOS-tutkimusyksikkö    
Centria-ammattikorkeakoulu    
Climate Leadership Coalition    
Destia Oy    
Energiavirasto    
Eurofins expert services    
Green Building Council Finland    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Hanken Svenska handelshögskolan    
Helsingin kaupungin ympäristökeskus    
Helsingin yliopisto    
Hirsitaloteollisuus ry    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Ilmastopaneeli    
Infra ry    
Isännöintiliitto ry    
Itä-Suomen yliopisto    
Julkisten hankintojen yhdistys ry    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK    
Jyväskylän yliopisto    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kangasalan kunta    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kiinteistöliitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
KL-Kuntahankinnat Oy    
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry KOVA)    
Kuntarahoitus Oyj    
LAB-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto    
Luontopaneeli    
LUT-yliopisto    
Maapörssi Oy    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Motiva Oy    
Muoviteollisuus ry    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Pohjoismainen investointipankki NIB    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat, pääesikunta    
Puuinfo    
Puutuoteteollisuus ry    
Rakennusinsinöörit- ja arkkitehdit RIA    
Rakennusliitto ry    
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennustietosäätiö RTS    
Rakennustuoteteollisuus RTT ry    
Rakentamisen Laatu RALA ry    
RAKLI ry    
Ramboll Finland Oy    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK    
Savonia ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK    
Senaatti-kiinteistöt    
Setlementtiasunnot Oy    
Sisäministeriö    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen LVI-yhdistysten liitto SuLVI    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry    
Suomen Tiiliteollisuusliitto ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Talonrakennusteollisuus ry    
Tampereen teknillinen yliopisto TTY Rakennustekniikan laitos    
Tampereen teknillinen yliopisto TTY Rakennustekniikan laitos    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Teräsrakenneyhdistys    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtehoseura TTS    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Yliopistokiinteistöt    
Ylva Palvelut Oy    
Ympäristömerkintä    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

rakennukset

rakennusmateriaalit

rakennuksen vähähiilisyys

rakennuksen materiaaliseloste

rakennuksen elinkaariominaisuudet