Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston asetus yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta

Lausuntopyynnön diaarinumero: OKM/71/050/2017

Vastausaika on päättynyt: 3.5.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta.
 

 
Tausta
Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista (1494/2016) tuli voimaan 1.1.2017. Lain 62 §:ssä säädetään tekijänoikeuden kehittämisen neuvottelukunnasta. Säännöksen mukaan valtioneuvosto asettaa määräajaksi yhteishallinnointijärjestöjen, oikeudenhaltijoiden, teosten käyttäjien ja viranomaisten edustajista koostuvan neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on:
1) seurata ja arvioida tekijänoikeuden ja lähioikeuden yhteishallinnointia koskevien käytäntöjen kehittymistä;
2) edistää hyvien käytäntöjen noudattamista ja antaa suosituksia alalla noudatettavista menettelytavoista ja standardeista;
3) edistää vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen hyödyntämistä tämän lain piiriin kuuluvien riitojen käsittelyssä;
4) muutoin avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä ja Patentti- ja rekisterihallitusta tämän lain ja tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/26/EU piiriin kuuluvissa asioissa.
Pykälän toisen momentin mukaan tarkemmat säännökset neuvottelukunnan kokoonpanosta, toimikaudesta ja tehtävistä annetaan valtioneuvoston asetuksella.
 
Tavoitteet
Ehdotuksen mukaan neuvottelukunta asetettaisiin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunta koostuisi puheenjohtajasta (opetus- ja kulttuuriministeriön virkamies), sihteeristä (patentti- ja rekisterihallituksen virkamies) ja enintään 15 jäsenestä. Neuvottelukunnan jäsenillä tulisi olla riittävä asiantuntemus yhteishallinnointiorganisaatioiden ja tekijänoikeusmarkkinoiden toiminnasta. Ehdotuksen mukaan opetus- ja kulttuuriminsteriö voisi nimittää neuvottelukunnasta kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Ehdotuksen mukaan neuvottelukunta voisi kuulla asiantuntijoita sekä asettaa jaostoja tietyn asian käsittelemistä varten. Jaoston puheenjohtajan ja vähintään yhden jäsenen olisi oltava neuvottelukunnan jäseniä.
Liitteet:

Yhteishallinnointiasetus 2017_MUISTIO_LUONNOS.doc - Asetusehdotukseen liittyvä muistio

Asetus yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta_LUONNOS_lopullinen.docx - Valtioneuvoston asetus yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta

Aikataulu
Kirjalliset lausunnot asetusluonnoksesta sekä siihen liittyvästä muistiosta pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta ministeriölle viimeistään keskiviikkona 3.5.2017.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriössä (nh Väinämöinen, Meritullinkatu 10) järjestetään keskiviikkona 3.5. klo 11-12 keskustelutilaisuus asetuksesta ja yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnan asettamisesta. Ystävällisesti ilmoittautukaa tilaisuuteen viimeistään torstaina 27.4. osoitteeseen ritva.kankkunen@minedu.fi. Huom! Paikkamäärä on rajoitettu.
 
Valmistelu tähtää asetuksen viemiseen valtioneuvoston käsittelyyn toukokuussa 2017.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajilta pyydetään näkemyksiä erityisesti seuraavista asioista:
1) Neuvottelukunnan toimikauden pituus
2) Neuvottelukunnan jäsenten määrä
3) Neuvottelukunnan suunnitellusta työskentelytavasta (mahdollisuus asiantuntijoiden kuulemiseen, jaostotyöskentely).
 
Valmistelijat
Tekijänoikeusneuvos Viveca Still, puh. 0295 330297
 
 
Jakelu:
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Av-Tuottajien Tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry    
Electronic Frontier Finland - EFFi ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry    
Finlands svenska författareförening r.f.    
Finlands Svenska Skådespelarförbund r.f.    
Freelance Ohjelmatyöntekijät ry    
Freelancemuusikot ry    
Grafia ry    
Kansallisarkisto    
Kansalliskirjasto    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Kopiosto ry    
Kuvittajat ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Medialiitto ry    
MTV Oy    
Musiikkituottajat - IFPI Finland    
Oikeusministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry    
Sanasto ry    
Sanoma Oyj    
Sarjakuvantekijät ry    
Suomen Elokuvaohjaajaliitto, SELO ry    
Suomen Elokuvatuottajien Keskusliitto SEK ry    
Suomen Filmikamari ry    
Suomen Journalistiliitto ry    
Suomen Kirjailijaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry    
Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry SULASOL    
Suomen Musiikkikustantajat ry    
Suomen Muusikkojen Liitto ry    
Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry    
Suomen Näyttelijäliitto ry    
Suomen Säveltäjät ry    
Suomen Taiteilijaseura ry    
Suomen tietokirjailijat ry    
Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry    
Suomen yliopistot UNIFI ry    
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry    
Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry    
Taidemaalariliitto ry    
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry    
Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunta    
Tietoliikenteen ja Tietotekniikan Keskusliitto, Ficom ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valokuvataiteilijoiden liitto ry    
Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry    
Yleisradio Oy