Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Bothnia Offshore Kappa -merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

Lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Bothnia Offshore Kappa -merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

Lausuntopyynnön diaarinumero: SYKE/2023/1467

Vastausaika on päättynyt: 22.9.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Suomen ympäristökeskus (Syke) on vastaanottanut Ruotsin ympäristövirastolta (Naturvårdsverket) YK:n Euroopan talouskomission valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen (E/ECE/1250, SopS 67/1997, Espoon sopimus) 3 artiklan mukaisen ilmoituksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) alkamisesta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisesti Suomen ympäristökeskus on Espoon sopimuksen toimivaltainen viranomainen Suomessa.
Tausta
Hankkeesta vastaava Njordr Offshore Wind AB suunnittelee kokonaisteholtaan noin 1 240 megawatin (MW) merituulivoimapuistoa Ruotsin talousvyöhykkeelle. Hankealueen pohjoisosa sijaitsee Perämeren merialueella ja eteläosa Selkämeren pohjoisosan ja Merenkurkun merialueella. Suomen puolella hankealuetta lähinnä ovat sen eteläpuolella noin 30 kilometrin päässä oleva Björkön saari ja noin 27 kilometrin päässä olevat Mikkelinsaaret. Björkö ja Mikkelinsaaret kuuluvat Merenkurkun saaristoon, joka on Unescon maailmanperintökohde ja Natura 2000 -alue. Hankealueen pinta-ala on noin 210 neliökilometriä. Hankkeen arvioitu vuosituotanto on noin 4,86 terawattituntia (TWh). Hanke koostuu enintään 74 turbiinista, joiden kapasiteetti vaihtelee 15–25 MW välillä. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 330 metriä. Meren syvyys hankealueella vaihtelee noin 45–80 metrin välillä. Tuulivoimalat liitetään tuotetun energian siirtoa ja tiedonsiirtoa varten sisäiseen kaapeliverkkoon. Hanke saattaa aiheuttaa merkittäviä haitallisia valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia, jotka kohdistuvat muun muassa merieläimiin ja muuttolintuihin. Tarkemmat tiedot on esitetty kuulemisaineistossa.
Tavoitteet
Hankkeesta vastaava on laatinut arviointiohjelmaa vastaavan kuulemisasiakirjan. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteitä 22.8.–22.9.2023 välisenä aikana. Suomen ympäristökeskus pyytää lausuntoja ja mielipiteitä. Palautteen tulisi erityisesti keskittyä Suomen tarpeeseen osallistua YVA-menettelyyn, näkemyksiin hankkeen todennäköisesti merkittävistä rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista Suomen kannalta sekä kuulemisasiakirjojen sisällöstä. Jos Suomi ilmoittaa osallistuvansa ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, tulee ympäristövaikutusten arviointiselostus myöhemmässä vaiheessa nähtäville ja lausuttavaksi Suomessa.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot ja mielipiteet tulee jättää kirjallisesti viimeistään 22.9.2023
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot ja mielipiteet pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi-sivulla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelut.fi-palveluun. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Huomioittehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Vaihtoehtoisesti lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa Suomen ympäristökeskuksen kirjaamoon sähköpostitse (kirjaamo@syke.fi) tai postitse (Suomen ympäristökeskus, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki). Palautteessa pyydetään viittaamaan asianumeroon SYKE/2023/1467.

Lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa ylitarkastaja Laura Aitala-Martesuo, puh. 0295 251 325, etunimi.sukunimi@syke.fi.
Jakelu:
BirdLife Suomi | BirdLife Finland    
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten    
Ilmatieteen laitos | Meteorologiska institutet    
Kokkolan kaupunki | Karleby stad    
Kruunupyyn kunta | Kronony kommun    
Liikenne- ja viestintäministeriö | Kommunikationsministeriet    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom | Transport- och kommunikationsverket Traficom    
Luonnonvarakeskus (Luke) | Naturresursinstitutet    
Maa- ja metsätalousministeriö | Jord- och skogsbruksministeriet    
Metsähallitus | Forststyrelsen    
Pietarsaaren kunta | Jakobstad kommun    
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL r.y. | Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF r.f.    
Suomen luonnonsuojeluliitto | Finlands naturskyddsförbund    
Suomen riistakeskus | Finlands viltcentral    
Uudenkaarlepyyn kaupunki | Nykarleby stad    
Vaasan kaupunki | Vasa stad    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland    
Väylävirasto | Trafikledsverket    
Asiasanat

YVA-menettely, tuulivoima

Espoon sopimus

Esbokonventionen