Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - HE-luonnos laiksi ydinenergialain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 §:n ja Finanssivalvonnan valvontamaksuista annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyvät asetukset

HE-luonnos laiksi ydinenergialain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 §:n ja Finanssivalvonnan valvontamaksuista annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyvät asetukset

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10025/2020

Vastausaika on päättynyt: 18.6.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan ydinenergialain muuttamista. Ydinjätehuollon kustannuksiin varautumista koskevaa sääntelyä uudistettaisiin siten, että Valtion ydinjätehuoltorahaston hallinnoimien varojen sijoitustoiminta voisi olla nykyistä monipuolisempaa ja pitkäjänteisempää sekä mahdollistaa laajemman riskinoton. Ydinjätehuoltovelvollisille säädetäisiin velvollisuudeksi osallistua sijoitustoimintaan liittyvien riskien hallintaan. Ydinjätehuoltovelvollisten takaisinlainausoikeutta rajoitettaisiin. Valtion ydinjätehuoltorahaston hallinnosta säädettäisiin myös nykyistä yksityiskohtaisemmin lakitasolla. Johtokunnan kokoonpanoa koskevaa sääntelyä uudistettaisiin, ja johtokunnan operatiiviset tehtävät siirrettäisiin pääosin rahaston toimitusjohtajalle.

Valtion ydinjätehuoltorahaston rahoittamien ydinlaitosten turvallista käyttöä ja ydinjätehuoltoa koskevien tutkimusohjelmien sääntelyä uudistettaisiin. Tutkimusohjelmat ja niihin liittyvät rahaston erillisvarallisuudet yhdistettäisiin. Sääntelyä täydennettäisiin ydinlaitosten haltijoilta ja jätehuoltovelvollisilta vuosina 2026–2032 perittävien maksujen perusteita koskevilla säännöksillä. Lisäksi sääntelyä uudistettaisiin teknisesti.

Finanssivalvonnasta annettua lakia muutettaisiin siten, että Finanssivalvonta valvoisi Valtion ydinjätehuoltorahaston sijoitustoimintaa, sisäpiirirekisteriä ja sisäpiiri-ilmoituksia. Finanssivalvonnan valvontamaksuista annettua lakia muutettaisiin siten, että rahastolle säädettäisiin velvollisuus maksaa Finanssivalvonnalle valvontamaksu.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2021.
Tausta
Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä selvitti VYR:n sijoitustoiminnan kehittämistä. Työryhmän raportti valmistui heinäkuussa 2019. Ydinturvallisuuden ja ydinjätehuollon tutkimusohjelmien uudistamista on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä. 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on huolehtia Valtion ydinjätehuoltorahaston hallinnoimien varojen arvon säilymisestä ja samalla niiden riittävyydestä ydinjätehuollon kustannuksiin varautumiseen sekä mahdollistaa nykyistä parempi tuotto. Tavoitteena on myös tehostaa rahaston tutkimustoimintaa edistävien varojen kohdentamista ja uudistaa tutkimusohjelman hallinnointia. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää rahaston ohjausta ja rahastoon liittyviä päätöksentekorakenteita sekä uudistaa rahaston hallintomallia, johto-organisaatiota ja sen toimivaltaa.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 18.6.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitusneuvos Anja Liukko puh. 0295 062 078, sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)tem.fi
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Energiateollisuus ry    
Fennovoima Oy    
Finanssivalvonta    
Fortum Oyj    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin yliopisto    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
LUT-yliopisto    
Oikeusministeriö    
Säteilyturvakeskus    
Tampereen yliopisto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teollisuuden voima Oyj    
Työterveyslaitos    
Valtiokonttori    
Valtiovarainministeriö    
VYR johtokunta    
Asiasanat

ydinjätehuolto

Valtion ydinjätehuoltorahasto

sijoitustoiminta