Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Yksityishenkilöitä koskevan valtionavustustoiminnan kehittäminen

Yksityishenkilöitä koskevan valtionavustustoiminnan kehittäminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32066/2021

Vastausaika on päättynyt: 13.1.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa toimii henkilöhakijoiden valtionavustuskäytäntöjen kehittämisjaosto, jonka tavoitteena on selvittää yksityishenkilöille myönnettäviä harkinnanvaraisia valtionavustuksia ja niihin liittyviä käytäntöjä. Jaoston tehtävänä on laatia kartoitus valtionavustusten muodostamasta kokonaisuudesta asian selkeyttämistä varten. Jaosto selvittää myös tietovarantoja ja rekistereitä sekä henkilötietojen käsittelyä koskevia erityiskysymyksiä valtionavustusprosessin digitalisointia varten.

Jaosto on valmistellut selvityksen, jossa käsitellään yksityishenkilöitä koskevan valtionavustustoiminnan kehittämistä. Selvityksessä kuvataan kuutta kehittämisehdotusta, jotka ovat

1. käsitteet,
2. suunnittelu ja arviointi,
3. asiointi ja asiakaskokemus,
4. tulokset ja vaikutukset,
5. läpinäkyvyys ja selkeys sekä
6. tiedon yhteiskäyttö.

Selvitys ja kehittämisehdotukset perustuvat jaoston toteuttamaan analyysiin. Tiedonhankinnassa on käytetty erilaisia tiedonlähteitä ja aineistonkeruumenetelmiä, kuten haastatteluja, kyselyitä ja työpajoja.

Valtiovarainministeriö pyytää selvityksestä lausuntoja, jotka otetaan huomioon selvitystä viimeisteltäessä. Selvitys on tarkoitus julkaista valtiovarainministeriön julkaisusarjassa ja valtioneuvoston yhteisessä julkaisuarkistossa helmikuun 2023 aikana.
Tausta
Valtionavustustoimintaa kehitetään ja digitalisoidaan valtiovarainministeriön viisivuotisessa hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta, läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta. Tavoitteisiin päästään digitalisoimalla valtionavustusprosessi ja kehittämällä valtionavustustoimintaa yhteisen toimintamallin mukaisesti. Valtionavustustoimintaa varten perustetaan tietovaranto, ja valtionapuviranomaiset ottavat käyttöön siihen sisältyvät digitaaliset palvelut.

Valtionavustustoiminnan kehittäminen on käyttäjälähtöistä. Valtionavustushankkeessa toimivat jaostot selvittävät valtionavustuksia ja niihin liittyviä käytäntöjä hakijaryhmäkohtaisesti. Henkilöhakijoiden valtionavustuskäytäntöjen kehittämisjaoston selvitys koskee yksityishenkilöille myönnettäviä valtionavustuksia, kuten apurahoja ja hankeavustuksia, ja niihin liittyviä käytäntöjä, joita ovat esimerkiksi hakuilmoitukset, valtionavustushakemukset, valtionavustuspäätökset ja vakioehdot. Aiheesta ei ole aiemmin tehty vastaavaa laajaa selvitystä, joten selvitys luo kaivattua kokonaiskuvaa aiheesta valtionapuviranomaisia ja valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanketta varten. 

Valtiovarainministeriön julkaisusarjassa on tähän mennessä julkaistu seuraavat hakijaryhmäkohtaiset raportit:
 
  • Järjestöjä koskevat valtionavustuskäytännöt. Ehdotukset niiden kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Valtiovarainministeriön julkaisuja 2021:27. 
  • Kuntien valtionavustuskäytänteiden kehittäminen. Loppuraportti. Valtiovarainministeriön julkaisuja 2022:48.
Tavoitteet
Jaoston tavoitteena on selkeyttää yksityishenkilöille ja kotitalouksille myönnettävien valtionavustusten muodostamaa kokonaisuutta ja niihin liittyviä käytäntöjä. Yksityishenkilö tarkoittaa tässä yhteydessä luonnollista henkilöä ja yksityistä elinkeinonharjoittajaa, joille valtionapuviranomaiset myöntävät valtionavustuksia. Yksityishenkilö voi toimia osana työryhmää, hän voi olla omistaja tai hän voi kuulua omistuksensa vuoksi osakaskuntaan, minkä perusteella hän voi hakea ja saada valtionavustusta. Yksityishenkilöille myönnettäviä valtionavustuksia hakevat ja saavat esimerkiksi taiteilijat, urheilijat, tutkijat ja viljelijät. Energia-avustukset ovat esimerkki kotitalouksille myönnettävistä valtionavustuksista.
 
Henkilöhakijajaostolle määriteltiin kuusi tehtävää tavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilöhakijajaosto

1. laatii kartoituksen yksityishenkilöille ja kotitalouksille myönnettävien valtionavustusten kokonaisuudesta.

2. osallistuu valtionavustustoiminnan yhteisen toimintamallin ja sitä tukevien digitaalisten palveluiden ketterään ja käyttäjälähtöiseen kehittämiseen. Se tuottaa ratkaisuehdotuksia erityisesti yksityishenkilöiden ja kotitalouksien valtionavustuksiin liittyvistä kysymyksistä. 

3. selvittää, mitä pohjatietoja yksityishenkilöistä ja kotitalouksista voitaisiin tuottaa valtionavustusten käsittelyyn automaattisesti ja miten valtionapuviranomaisten tulisi ottaa pohjatiedot huomioon valtionavustustoiminnassaan.

4. selvittää mahdollisuudet yhdenmukaistaa yksityishenkilöille ja kotitalouksille myönnettäviin valtionavustuksiin liittyviä käytäntöjä. Henkilöhakijajaosto laatii ehdotuksen valtionavustuskäytäntöjen yhdenmukaistamisesta. 

5. laatii ehdotuksen, miten henkilötietoja käsiteltäisiin valtionavustustoiminnan tietovarannossa ja siihen liittyvissä palveluissa mahdollisimman yhtenäisesti. Käytännöt perustuvat tietosuojalainsäädäntöön ja valtionavustuslakia ja valtiokonttorista annettua lakia koskeviin säädösmuutoksiin (HE 88/2022 vp). Käytännöissä otetaan huomioon muun muassa rekisteröityjen informointi ja oikeuksien toteuttaminen.

6. tuottaa ehdotuksen, miten valtionavustustoiminnan yhteistä toimintamallia sovelletaan yksityishenkilöiden ja kotitalouksien avustuskokonaisuuteen.  
Linkit

https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen - Valtionavustustoiminnan kehittäminen

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM175:00/2021 - Henkilöhakijoiden valtionavustuskäytäntöjen kehittämisjaosto

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/muut-palvelut/valtionavustuspalvelut/ - Valtionavustustoiminnan digitaaliset palvelut

Liitteet:

Yksityishenkilöille myönnettävät valtionavustukset ja niihin liittyvät käytännöt (raportin luonnos).pdf - Yksityishenkilöille myönnettävät valtionavustukset ja niihin liittyvät käytännöt (raportin luonnos)

Aikataulu
Lausuntopyyntö on julkaistu perjantaina 9. joulukuuta 2022. Selvitystä koskeva lausunto pyydetään antamaan viimeistään perjantaina 13. tammikuuta 2023. Lausuntoaika on viisi viikkoa. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja selvityksestä ja sen neljästä teemasta. Lausunnonantaja voi antaa myös yleistä palautetta valtionavustustoiminnan kehittämisestä.

Lausunnon voi antaa joko yhteisö tai yksityishenkilö. Valtionavustusten hakijoiden, saajien ja myöntäjien lisäksi lausunnon voivat antaa esimerkiksi järjestöt tai muut asiasta kiinnostuneet. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön ja sen kysymyksiin. Lausunnon antamiseksi ei tarvitse vastata jokaiseen kysymykseen, vaan lausunnonantaja arvioi, mihin asioihin se keskittyy lausunnossaan. Lausunnon voi antaa joko suomeksi tai ruotsiksi. 

Lausuntopalvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista. Lausuntopalvelun käyttöohjeet on julkaistu lausuntopalvelun Ohjeet-välilehdellä.

Lausuntopyyntö toimitetaan jakelussa mainituille organisaatioille. Lausuntopyyntöä voi jakaa vapaasti edelleen. Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelun lisäksi jaoston valmistelua koskevalla sivulla, jossa on luettavissa myös jaoston kokouspöytäkirjat. 
Valmistelijat
Lisätiedot 

Mikko Lehtonen, erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö
puh. 0295 160 197
mikko.lehtonen(at)gov.fi

Selvityksen valmistelleen jaoston kokoonpano

Kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, opetus- ja kulttuuriministeriö, jaoston puheenjohtaja
Erityisasiantuntija Ulla Suomela, valtiovarainministeriö, jaoston varapuheenjohtaja
Erityisasiantuntija Tuija Laukkanen, maa- ja metsätalousministeriö
Erityisasiantuntija Satu Lindberg, Valtiokonttori
Erityisasiantuntija Matti Ranta, Opetushallitus
Erityisasiantuntija Leena Rantala, valtiovarainministeriö
Kehittämispäällikkö Antti Seppänen, Valtiokonttori
Maksatusjohtaja Pauliina Smolander, ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Taiteen tukemisen päällikkö Henri Terho, Taiteen edistämiskeskus
Yksikön päällikkö Riikka Koivusalo, Opetushallitus
Suunnittelija Nelli Sahlman, Taiteen edistämiskeskus
Jakelu:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
EUSA-rahastot    
Forum Artis    
Globe Art Point    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeen TE-toimisto    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun TE-toimisto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallisarkisto    
Kela    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin TE-toimisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Palosuojelurahasto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Rajavartiolaitos    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan TE-toimisto    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Akatemia    
Suomen elokuvasäätiö    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen riistakeskus    
Taidemaalariliitto    
Taiteen edistämiskeskus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan TE-toimisto    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vanhustyön keskusliitto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Väylävirasto    
Yleisurheilijat ry    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

valtionavustus

Valtionavut

Apurahat

valtionapuviranomaiset