Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Puolustusministeriön lausuntopyyntö; Asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevan sääntelyn uudistaminen; Työryhmän mietintö

Försvarsministeriets begäran om utlåtande; Revidering av värnpliktslagen och bestämmelserna om frivillig militärtjänst för kvinnor; Arbetsgruppens betänkande

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8308/2021

Vastausaika on päättynyt: 23.4.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Den 11 september 2020 tillsatte försvarsministeriet en arbetsgrupp med uppgift att bereda ett förslag till sådana författningsändringar genom vilka bestämmelserna om frivillig militärtjänst för kvinnor till alla delar anpassas till kraven i grundlagen samt att utreda övriga ändringsbehov i fråga om lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor och värnpliktslagen och bereda ett förslag till behövliga författningsändringar.

Från arbetsgruppens uppdrag avgränsades sådan mer omfattande utveckling av värnpliktssystemet, den frivilliga militärtjänsten för kvinnor och uppbådssystemet som ska ses över i den parlamentariska kommitté som tillsatts av statsrådet den 5 mars 2020.

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
Målsättningar
Arbetsgruppen föreslår i sitt betänkande att den gällande lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor ska ersättas med en ny lag med samma namn. Det föreslås att bestämmelserna om persedelpenning, uttagning och graviditet ska tas in i lagen från författningar på lägre nivå. Lagens terminologi och bestämmelser om sökande av ändring föreslås förenhetligas med värnpliktslagen. Dessutom föreslår arbetsgruppen att den tidsfrist om 45 dagar som föreskrivs för att avbryta tjänstgöringen ska förkortas till 30 dagar.

Arbetsgruppen föreslår också flera mindre ändringar i värnpliktslagen. Dessa hänför sig till ordnandet av uppbåd, publiceringen av uppbådskungörelsen, återkallandet av förordnande till repetitionsövning, omprövningsförfarandet och bestämmandet av tjänstedugligheten i samband med avbrott av värnpliktstjänsten.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtanden om arbetsgruppens betänkande ska sändas till försvarsministeriet senast fredagen den 23 april 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Försvarsministeriet begär utlåtande av er om arbetsgruppens betänkande om revidering av värnpliktslagen och bestämmelserna om frivillig militärtjänst för kvinnor. Även andra än de som nämns i sändlistan nedan kan lämna ett utlåtande.

Utlåtandet begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i webbtjänsten utlåtande.fi. Du behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi.

För att underlätta behandlingen av svaren ber försvarsministeriet att utlåtandet i den mån det är möjligt delas in enligt de mellanrubriker som finns i denna begäran om utlåtande.

Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausunto.om@om.fi.

Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information: Joona Lapinlampi, regeringssekreterare (fornamn.efternamn@defmin.fi, tfn 02 9514 0033)
Sändlista:
Akava ry    
Aliupseeriliitto ry    
Ammattiliitto Pro ry    
Amnesty International Suomen osasto    
Aseistakieltäytyjäliitto    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Helsingin hovioikeus    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kadettitoverikunta ry    
Kansaneläkelaitos    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuntaliitto    
Kutsunta-asiain keskuslautakunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry    
Maanpuolustuksen Tuki ry    
Maanpuolustuskiltojen Liitto ry    
Maanpuolustuskoulutusyhdistys    
Maanpuolustusnaisten Liitto ry    
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta    
Naisten Valmiusliitto ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pääesikunta    
Päällystöliitto ry    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Reserviläisliitto ry    
Sininen Reservi ry    
Sisäministeriö    
Siviilijohtajien, erikoisupseerien ja asiantuntijoiden liitto SEAL ry    
Siviilipalveluskeskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Rauhanliitto    
Suomen Rauhanpuolustajat ry    
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Suomen Reserviupseeriliitto ry    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasavallan presidentin kanslia    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tuomioistuinvirasto    
Turvallisuuskomitean sihteeristö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Upseeriliitto ry    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varusmiesliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

Puolustusvoimat

Försvarsmakten

värnplikt

militärtjänst

bevaringstjänst

asevelvollisuus

asepalvelus

varusmiespalvelus