Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Puolustusministeriön lausuntopyyntö; Asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevan sääntelyn uudistaminen; Työryhmän mietintö

Puolustusministeriön lausuntopyyntö; Asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevan sääntelyn uudistaminen; Työryhmän mietintö

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8308/2021

Vastausaika on päättynyt: 23.4.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Puolustusministeriö asetti 11.9.2020 työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus sellaisiksi säädösmuutoksiksi, joilla naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskeva sääntely saatetaan kaikilta osin vastaamaan perustuslain vaatimuksia, sekä selvittää muut naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain muutostarpeet ja valmistella ehdotus tarvittaviksi säädösmuutoksiksi.

Työryhmän toimeksiannosta rajattiin pois sellainen asevelvollisuusjärjestelmän, naisten vapaaehtoisen asepalveluksen tai kutsuntajärjestelmän laajempi kehittäminen, jota arvioi­daan valtioneuvoston 5.3.2020 asettamassa parlamentaarisessa komiteassa.

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1.1.2022.
Tavoitteet
Työryhmä ehdottaa mietinnössään, että voimassa oleva naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annettu laki korvataan uudella samannimisellä lailla. Varusrahaa, valintatilaisuutta ja raskautta koskevat säännökset ehdotetaan nostettavaksi alemmantasoisista säädöksistä lakiin. Lain muutoksenhakusäännöksiä ja terminologiaa ehdotetaan yhtenäistettäväksi asevelvollisuuslain kanssa. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että palveluksen keskeyttämiselle säädettyä 45 päivän aikarajaa lyhennettäisiin 30 päivään.

Työryhmä ehdottaa asevelvollisuuslakiin useita pienehköjä muutoksia, jotka koskevat mm. kutsuntojen järjestämistä, kutsuntakuulutuksen julkaisemista, kertausharjoitusta koskevan määräyksen peruuttamista, oikaisuvaatimusmenettelyä ja palveluskelpoisuuden määrittämistä varusmiespalveluksen keskeyttämisen yhteydessä.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto työryhmän mietinnöstä pyydetään toimittamaan puolustusministeriölle viimeistään perjantaina 23.4.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Puolustusministeriö pyytää lausuntoanne asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevan sääntelyn uudistamista koskevasta työryhmän mietinnöstä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi puolustusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Joona Lapinlampi (etunimi.sukunimi@defmin.fi, puh. 02 9514 0033)
Jakelu:
Akava ry    
Aliupseeriliitto ry    
Ammattiliitto Pro ry    
Amnesty International Suomen osasto    
Aseistakieltäytyjäliitto    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Helsingin hovioikeus    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kadettitoverikunta ry    
Kansaneläkelaitos    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuntaliitto    
Kutsunta-asiain keskuslautakunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry    
Maanpuolustuksen Tuki ry    
Maanpuolustuskiltojen Liitto ry    
Maanpuolustuskoulutusyhdistys    
Maanpuolustusnaisten Liitto ry    
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta    
Naisten Valmiusliitto ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pääesikunta    
Päällystöliitto ry    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Reserviläisliitto ry    
Sininen Reservi ry    
Sisäministeriö    
Siviilijohtajien, erikoisupseerien ja asiantuntijoiden liitto SEAL ry    
Siviilipalveluskeskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Rauhanliitto    
Suomen Rauhanpuolustajat ry    
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Suomen Reserviupseeriliitto ry    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasavallan presidentin kanslia    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tuomioistuinvirasto    
Turvallisuuskomitean sihteeristö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Upseeriliitto ry    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varusmiesliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

Puolustusvoimat

Försvarsmakten

värnplikt

militärtjänst

bevaringstjänst

asevelvollisuus

asepalvelus

varusmiespalvelus