Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Uuden päästökattodirektiivin kansalliseen toimeenpanoon liittyvät säännösmuutokset (ympäristönsuojelulain ja – asetuksen muutos)

Uuden päästökattodirektiivin kansalliseen toimeenpanoon liittyvät säännösmuutokset (ympäristönsuojelulain ja – asetuksen muutos)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1192/2018; YM008:00/2018

Vastausaika on päättynyt: 25.5.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ympäristönsuojelulakiin ja ympäristönsuojeluasetukseen tehtävistä muutoksista, joilla pannaan kansallisesti toimeen uuden päästökattodirektiivin vaatimukset.

Tausta

Säännösmuutoksilla pannaan kansallisesti toimeen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2284 tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä, direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2001/81/EY kumoamisesta. Tämä niin sanottu uusi päästökattodirektiivi tulisi saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 1.7.2018 mennessä.

Lakiehdotuksen mukaan ympäristönsuojelulakiin lisättäisiin Suomelle vahvistetut porrastetut päästövähennysvelvoitteet vuosille 2020–2029 ja vuodesta 2030 alkaen. Velvoitteet koskevat rikkidioksidia, typenoksideita, ammoniakkia, pienhiukkasia sekä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä lukuun ottamatta metaania. Laissa säädettäisiin jatkossa myös velvoitteiden toteutumisen seurantaan liittyvistä päästöinventaarioista.

Päästövähennysvelvoitteiden toteuttamiseksi laaditaan ympäristöministeriön johdolla uusi kansallinen ilmansuojeluohjelma. Lakiehdotuksen mukaan ympäristönsuojelulaissa säädettäisiin ohjelman sisällöstä, laatimismenettelystä ja päivittämisvelvollisuudesta. Ohjelman laatimista varten on jo perustettu laajapohjainen työryhmä.  

Lisäksi ympäristönsuojelulaissa säädettäisiin myös päästövähennysvelvoitteisiin liittyvistä joustomahdollisuuksista, sekä velvoitteiden vaikutusten seurantavastuista. Vastuut olisi jaettu Ely-keskusten, SYKEn, LUKEn, Ilmatieteen laitoksen ja ympäristöministeriön kesken ja seuranta kattaisi pintavedet, metsä- ja suomaat sekä otsonin kuormitusseurannan.  Yksityiskohtaiset säännökset siitä, miten vaikutusten seuranta on järjestettävä, sisällytettäisiin ympäristönsuojeluasetukseen.

 

Linkit

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0001.01.FIN - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2284, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä, direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2001/81/EY kumoamisesta

Liitteet:

NEC HE_ luonnos 2.5.2018.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

2018_04774_HE NEC_ pääasiallinen sisältö ja pykälät_lausunnolle.pdf - Utkast till regeringes proposition (huvudsakliga innehåll och lagförslag)

YSA muutos_luonnos 30.4.2018.pdf - Luonnos ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta

YSAmuutos_PEMU_luonnos_30.4.2018.pdf - Ympäristösuojeluasetuksen muutokseen liittyvä muistioluonnos

Aikataulu

Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 25.5.2018. Lausuntoaika on lyhyt, koska direktiivin kansallisen toimeenpanon määräaika on umpeutumassa.

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
  
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Katariina Haavanlammi, ympäristöministeriö, p. 0295 250 072, etunimi.sukunimi@ym.fi

Jakelu:
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Öljy- ja biopolttoaineala ry