Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta ja merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta ja merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1015/03/2019

Vastausaika on päättynyt: 13.9.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen esitystä eduskunnalle, jonka tarkoituksena on muuttaa lakia meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta (1277/2007) ja merimieseläkelakia (1290/2006). Esityksen taustalla on ehdollisena voimaan saatettu lakimuutos 940/2016, jolla oli tarkoitus saattaa merenmittaustoiminta laissa 1277/2007 tarkoitetun tukikelpoisen toiminnan piiriin. Muutoksen voimaan saattaminen olisi vaatinut Suomen voimassaolevan tukiohjelman muuttamista ja Euroopan komission hyväksyntää muutokselle. Komissio ei kuitenkaan ole hyväksynyt esitettyjä muutoksia sellaisena kuin Suomi on esittänyt. Siksi esitys on jouduttu vetämään komissiolta takaisin, mikä aiheuttaa tarpeen kumota tukilaista merenmittausaluksia koskevat muutokset, kun niitä ei ole mahdollista saattaa laillisesti voimaan. Samalla lakiin esitetään tehtäväksi muutoksenhakua koskeva tekninen muutos, jolla varmistetaan sääntelyn ajantasaisuus. Koska merimieseläkelain 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa viitataan meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain kohtaan, jota ehdotetaan nyt muutettavaksi, tulee kyseistä merimieseläkelain kohtaa myös muuttaa. Kyseessä on teknisluonteinen muutos, jonka tarkoituksena on pitää merenmittausaluksilla työskentelevät työntekijät merimieseläkelain soveltamisalan piirissä.
Tausta
Suomella on toistaiseksi voimassa oleva Euroopan komissiolle notifioitu tukiohjelma, jolla tuetaan suomalaisen kauppalaivaston kilpailukykyä. Käytännössä tukiohjelmalla tuetaan työnantajavarustamoita palauttamalla varustamoille merimiesten merityötulosta toimitettuja ennakonpidätyksiä ja tiettyjä työnantajan osuuksia palkan sivukuluista vastaavat osuudet. Tukimenettelyllä siis kompensoidaan työvoimakustannuksia ja näin ollen tuetaan suomalaisen merenkulkualan kansainvälistä kilpailukykyä.

Tukiohjelma perustuu komission antamaan tiedonantoon yhteisön suuntaviivoista meriliikenteen valtiontuelle (2004/C 13/03), jolla määritellään reunaehdot unionin jäsenmaiden meriliikenteen tukiohjelmille. EU:n tavoitteena on ollut ylläpitää eurooppalaisen kauppalaivaston kilpailukykyä suhteessa kolmansiin maihin. Euroopan komissio hyväksyy jäsenmaiden valtiontukiohjelmat ja voimassaolevan tukiohjelman muuttaminen edellyttää myös ennakkoilmoitusta komissiolle ja komission hyväksyntää.

Suomi teki vuonna 2016 lakimuutoksen, jolla pyrittiin laajentamaan tukiohjelman kattavuutta myös merenmittaustoimintaan. Lakimuutos jouduttiin kuitenkin antamaan ehdollisena siltä osin, että muutoksen voimaantulo edellytti komission hyväksyntää tukiohjelman laajentamiselle. Komissio ei ole hyväksynyt tukiohjelman muuttamista Suomen kannalta hyväksyttävillä ehdoilla ja esitys on jouduttu vetämään komissiosta takaisin.
Tavoitteet
Esityksellä on tarkoitus kumota sellaiset lakimuutoksella 940/2016 tehdyt muutokset lain 3, 4 ja 10 §:iin, jotka koskevat merenmittausaluksia ja merenmittaustoimintaa. Merenmittaustoiminta tulee siis jatkossakin jäämään tukikelpoisen toiminnan ulkopuolelle. Samalla on tarkoitus tehdä lain muutoksenhakua koskevaan 27 §:ään tekninen muutos, jolla varmistetaan, että laissa huomioidaan hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa HE 29/2018 vp, jossa esitetyn lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Samalla kun muutetaan meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia, tulee vastaavasti muuttaa merimieseläkelakia (1290/2006), jotta merenmittausaluksilla työskentelevät työntekijät pysyvät jatkossakin merimieseläkejärjestelmän piirissä. Kyseessä on tekninen muutos merimieseläkelain 4 §:n 1 momentin 5 kohtaan, jonka tarkoituksena on nykytilan säilyttäminen merimieseläkejärjestelmän osalta.

Esitys ei aiheuta muutoksia voimassa olevaan tukiohjelmaan tai sen määrärahatarpeeseen. Kyse on teknisluonteisesta muutoksesta.
Liitteet:

Saadoshankepaatos HE miehistotukilain muuttamisesta.docx - Säädöshankepäätös

RP ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg och av lagen om sjömanspensioner.docx - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och 4 § i lagen om sjömanspensioner

Begäran om utlåtande_regerings proposition_bemanningsstöd och lagen om sjömanspensioner.pdf - Begäran om utlåtande

Lausuntopyyntö_HE miehistötukilain ja merimieseläkelain muuttamisesta.pdf -

Taitettu_HE_Miehistötukilain ja merimieseläkelain muuttamisesta.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta ja merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta

Aikataulu
Mahdolliset lausunnot luonnoksesta hallituksen esitykseksi pyydetään antamaan 13.9.2019 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi voi toimittaa vapaamuotoisena joko suoraan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta tai osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköisessä muodossa niiden käsittelyn helpottamiseksi. Lausuntoon pyydetään merkitsemään asian viitenumero LVM/1015/03/2019.

Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa erityisesti seuraaviin kohtiin:
  • Yleishuomiot hallituksen esityksestä
  • Perusteluosaa koskevat huomiot
  • Säädösosaa koskevat huomiot


Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antaa ylitarkastaja Tatu Giordani; tatu.giordani@lvm.fi; puh. 029 534 2054 ja ylitarkastaja Emmi Nykänen; emmi.nykanen@lvm.fi; puh. 029 534 2397
Jakelu:
Arctia Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Merimieseläkekassa    
Meritaito Oy    
Oikeusministeriö    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Merimies-Unioni ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Väylävirasto    
Asiasanat

Kilpailukyky

valtiontuki

meriliikenne