Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Kasvutyöryhmä

Lausuntopyyntö: Kasvutyöryhmä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/35359/2022

Vastausaika on päättynyt: 28.2.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Talouskasvun vaimeus on heikentänyt taloudellisen hyvinvoinnin paranemisen edellytyksiä ja julkisen talouden tilaa Suomessa. Valtiovarainministeriön asetti 26.1.2023 poikkihallinnollisen työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää kevään 2023 hallitusneuvotteluihin mennessä mahdollisia toimia, joilla voitaisiin vauhdittaa talouskasvua kestävällä ja julkista taloutta vahvistavalla tavalla.

Talouskasvun edellytysten vahvistamisessa työryhmä tarkastelee sekä tuottavuutta että työllisyyttä vahvistavia uudistuksia. Työllisyyden ja tuottavuuden kehitystä voidaan tukea uudistuksilla laajasti eri politiikka-aloilla.

Koska talouskehityksen heikkous on ollut luonteeltaan pitkäaikaista, rakenteellisilla uudistuksilla on erityinen merkitys talouskasvun edellytysten kestävässä kohentamisessa. Suomessa tarvitaan kunnianhimoisia rakenteellisia uudistuksia talouskasvun vauhdittamiseksi ja julkisen talouden vakauttamiseksi.

Aiemmissa selvityksissä esille nousseita teemoja talouskasvun vauhdittamiseksi ovat muun muassa rakenteelliset työllisyystoimet, tuottavuuden kasvun tukeminen T&K-panostusten avulla, osaamisen kehittäminen, kilpailukyvyn vahvistaminen, sääntely-ympäristön selkeys, työ- ja osaamisperusteinen maahanmuutto, yksityisen sektorin investointien vauhdittaminen, osaavan pääoman saatavuus sekä vihreän siirtymän mahdollisuuksien hyödyntäminen.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/-/10623/tyoryhma-selvittamaan-toimenpiteita-talouskasvun-edellytysten-vahvistamiseksi - Työryhmä selvittämään toimenpiteitä talouskasvun edellytysten vahvistamiseksi

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 28.2.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei lähetetä erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi -palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät www-sivulta osoitteesta lausuntopalvelu.fi > Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

 

Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa:
johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen
olli.karkkainen@gov.fi 
Jakelu:
AKAVA    
Business Finland    
CLC    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etla    
Helsinki GSE    
Ilmastopaneeli    
Ilmastorahasto    
Keskuskauppakamari    
Kestävyyspaneeli    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuntaliitto    
Kuusikko-työryhmä    
Labore    
Luontopaneeli    
PTT    
SAK    
Sitra    
STTK    
Suomen Akatemia    
Suomen startup-yhteisö    
Suomen yrittäjät    
Talouspolitiikan arviointineuvosto    
VATT    
Asiasanat

kestävä kasvu

talouden hallinta