Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Synnyttäneen äidin selvittäminen ja oikeusgeneettisiä vanhemmuustutkimuksia koskevan sääntelyn uudistaminen; työryhmämietintö

Synnyttäneen äidin selvittäminen ja oikeusgeneettisiä vanhemmuustutkimuksia koskevan sääntelyn uudistaminen; työryhmämietintö

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10363/2022

Vastausaika on päättynyt: 10.5.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne synnyttäneen äidin selvittämistä ja oikeusgeneettisiä vanhemmuustutkimuksia koskevasta työryhmämietinnöstä. 

Työryhmä ehdottaa vanhemmuuslakia (775/2022) ja oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annettua lakia (378/2005) muutettavaksi siten, että ne mahdollistavat synnyttäneen äidin äitiyden selvittämisen ja vahvistamisen tilanteessa, jossa äitiydestä ei ole saatavilla asiakirjanäyttöä tai asiakirjanäytön luotettavuudesta ei saada riittävää selvitystä.

Työryhmä ehdottaa lisäksi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annettua lakia muutettavaksi siten, että tuomioistuin voi määrätä oikeusgeneettisen tutkimuksen tehtäväksi viimesijaisesti myös haudatusta vainajasta. Oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain nimikettä ehdotetaan muutettavaksi siten, että lain nimi olisi jatkossa laki oikeusgeneettisestä vanhemmuustutkimuksesta. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi muutoksia eräisiin muihin lakeihin. 
 
Tausta
Oikeusministeriö asetti 26.4.2022 työryhmän valmistelemaan ehdotukset synnyttäneen äidin selvittämistä ja oikeusgeneettisiä vanhemmuustutkimuksia koskevaksi sääntelyksi. Oikeusministeriö asetti 16.5.2022 lisäksi seurantaryhmän seuraamaan ja arvioimaan työryhmän työtä. Työryhmän ja seurantaryhmän toimikausi päättyi 28.2.2023.

Synnyttäneen äidin selvittämistä koskeva lainvalmistelutarve nousi esiin vanhemmuuslakia koskevan valmistelun yhteydessä. Tarve synnyttäneen äidin äitiyttä koskevan sääntelyyn liittyy erityisesti sellaisiin maahanmuuttajaperheisiin, joiden perhesuhteista ei ole voitu varmistua maahantulon yhteydessä ja joilla ei ole asiakirjanäyttöä perhesuhteistaan tai sen luotettavuudesta ei saada riittävää selvitystä.

Korkein oikeus antoi joulukuussa 2021 ratkaisun (KKO:2021:88), jonka mukaan oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 5 §:n 2 momentti oli sen käsittelemässä tapauksessa ilmeisessä ristiriidassa perustuslain 10 §:ssä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa turvatun yksityiselämän suojan kanssa. Kyseisen hautarauhaa suojaavan säännöksen on tulkittu estävän oikeusgeneettistä isyystutkimusta koskevan tutkimusmääräyksen tekemisen tilanteessa, jossa vainaja on jo haudattu.
Linkit
Liitteet:

Sammandrag och lagförslag.pdf - Sammandrag och lagförslag

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 10.5.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi lausunnossa pyydetään noudattamaan keskeisten ehdotusten otsikointia ja jäsentelyä (alla).

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta: lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:
lainsäädäntöneuvos Salla Silvola p. 02951 50314
erityisasiantuntija Joanna Grandell p. 02951 50220 
erityisasiantuntija Mari Kaipomäki p. 02951 50062 
(etunimi.sukunimi@gov.fi)
Jakelu:
Amnesty International - Suomen osasto ry    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
emeritusprofessori Markku Helin    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin juutalainen seurakunta    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin oikeusaputoimisto    
Helsinki, sosiaali- ja terveystoimi    
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy    
Ihmisoikeusliitto ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, sosiaali- ja terveystoimiala    
Kansaneläkelaitos - Kela    
Katolinen kirkko Suomessa    
Korkein oikeus    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun keskusliitto ry    
Lastenvalvojat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Maahanmuuttovirasto    
Mannerheimin lastensuojeluliitto ry    
Miesjärjestöjen keskusliitto    
Monika-Naiset ry    
Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry    
Monimuotoiset perheet ry    
Naisjärjestöjen keskusliitto    
Naisjärjestöt yhteistyössä ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Pakolaisneuvonta ry    
Pelastakaa lapset ry    
Pirkanmaan hyvinvointialue, sosiaali- ja terveystoimiala    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, sosiaali- ja terveystoimiala    
Pohjois-Savon (Kuopiossa) käräjäoikeus    
professori Tuulikki Mikkola (Turun Yliopisto)    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Statens ämbetsverk på Åland    
Suomen Asianajajaliitto - Finlands Advokatförbund    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen hautaustoiminnan keskusliitto    
Suomen islamilainen yhdyskunta    
Suomen Islam-seurakunta    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Setlementtiliitto    
Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund ry    
Suvianna Hakalehto (Itä-Suomen yliopisto)    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tuomioistuinvirasto    
Ulkoministeriö    
Unicef Finland ry    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen (Turussa) käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto    
Väestöliitto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

äitiys

vanhemmuus

moderskap

föräldraskap

isyys

faderskap

dna-test

rättsgenetiska föräldraskapsundersökningar

DNA-testit

oikeusgeneettiset vanhemmuustutkimukset