Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta vuosina 2020–2022 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta vuosina 2020–2022 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23716/2022

Vastausaika on päättynyt: 23.9.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta vuosina 2020–2022 annettua valtioneuvoston asetusta (1239/2019) ehdotetaan muutettavaksi. Voimaatuloa koskevan 5 §:n muutoksella asetus muutettaisiin toistaiseksi voimassaolevaksi, lukuun ottamatta 1 §:n 2 momenttia ja 4 §:n 3 momenttia, jotka olisivat voimassa 31.12.2023 saakka. Myös asetuksen nimike muutettaisiin vastaamaan voimassaoloa.
Tausta
Pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta vuosina 2020–2022 annetulla valtioneuvoston asetuksella annetaan pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemista annettua lakia (246/2019) tarkempia säännöksiä pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemiseen tarkoitetun avustuksen myöntämisestä.

Asetuksen 1 §:n 2 momentti ja 4 §:n 3 momentti koskevat taloudellista toimintaa harjoittaville yrityksille ja muille yhteisöille myönnettäviä avustuksia, joihin sovelletaan tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annettua komission asetusta (EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus). Yleinen ryhmäpoikkeusasetus on voimassa vuoden 2023 loppuun, johon asti myös PIMA-tukiasetuksen ryhmäpoikkeusasetukseen liittyvien lainkohtien voimassaoloa voidaan jatkaa.
Tavoitteet
Asetuksen muutoksella päivitetään sen voimassaolo yhdenmukaiseksi yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen kanssa siihen liittyvien lainkohtien osalta. Muilta osin on tarkoituksenmukaista, että asetus on jatkossa toistaiseksi voimassa oleva.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle viimeistään 23.9.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta vuosina 2020–2022 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssa.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa neuvotteleva virkamies Nina Lehtosalo, puh 029 525 0400 ja sähköposti nina.lehtosalo@gov.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
Jakelu:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Suomen Kuntaliitto ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus