Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Arviomuistio avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta

Arviomuistio avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4063/2021

Vastausaika on päättynyt: 14.1.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta koskevasta arviomuistiosta (Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:29).
Oikeusministeriössä on laadittu arviomuistio avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta. Muistio perustuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmakirjaukseen, jonka mukaan pakkoavioliittojen kriminalisointia selvitetään.

Arviomuistiossa kuvataan pakkoavioliittoja ilmiönä ja tarkastellaan avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden nykytilaa. Muistiossa käydään läpi asiaan liittyvät kansainväliset velvoitteet ja kansainvälistä vertailua. Muistiossa myös analysoidaan voimassa olevia rikoslain säännöksiä ja lainsäädännön esitöitä avioliittoon pakottamisen kannalta sekä arvioidaan vaihtoehtoisia tapoja säätää avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta.

Arviointityössä havaittiin muun muassa, että voimassa olevat rikoslain ihmiskauppaa, törkeää ihmiskauppaa ja pakottamista koskevat säännökset kattavat avioliittoon pakottamisteot varsin laajalti.

Muistion johtopäätöksenä päädyttiin katsomaan, että mainitut rikoslain säännökset ovat lähtökohtaisesti riittävän kattavat eikä niitä ole tarpeen muuttaa tai täsmentää. Toisaalta esiin tuodaan esimerkiksi mahdollisuus täsmentää rikoslain ihmiskauppaa koskevaa säännöstä siten, että säännökseen lisätään teon tarkoitukseksi avioliittoon pakottaminen.
Liitteet:

OM_2021_29_ML_Avioliittoon pakottaminen.pdf - Arviomuistio avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 14.1.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta koskevasta arviomuistiosta.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi-palvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön 14.1.2022 mennessä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi-palvelun verkkosivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Lisätietoa lausuntopalvelu.fi-palvelun käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa.   

Oikeusministeriö ei maksa palkkiota pyydetyistä eikä annetuista lausunnoista.
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Leena Mäkipää, leena.makipaa@gov.fi, p. 0295 150082
Jakelu:
Amnesty International Suomen osasto ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Etelä-Suomen syyttäjäalue    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI)    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta / professori Kimmo Nuotio    
Hämeen poliisilaitos    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / professori Matti Tolvanen    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Katolinen kirkko Suomessa    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO)    
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta / professori Minna Kimpimäki    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Loisto Setlementti ry    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi-Suomen syyttäjäalue    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Maahanmuuttovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry – Mannerheims Barnskyddsförbund rf    
Monika-Naiset liitto ry    
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry    
Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry    
Oikeuspoliittinen yhdistys – Rättspolitiska föreningen Demla ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Pakolaisneuvonta ry    
Pelastakaa Lapset ry    
Poliisihallitus    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rikosuhripäivystys    
Rovaniemen hovioikeus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto – Finlands Advokatförbund    
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus    
Suomen Islamilainen Yhdyskunta    
Suomen lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry – Finlands Polisorganisationers Förbund rf    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto – Finlands domareförbund ry    
Syyttäjälaitos Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Tasa-arvovaltuutettu    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta / professori Johanna Niemi    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu