Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6170/2021

Vastausaika on päättynyt: 19.9.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sisäministeriö pyytää lausuntoa liitteen luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräistä paloturvallisuuslaitteista. Samalla kumottaisiin voimassa oleva pelastustoimen laitteista annettu laki (10/2007). Lisäksi laki eräistä paloturvallisuuslaitteista lisättäisiin eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain (1137/2016) soveltamisalaan.

Lausuntopyynnössä on mukana luonnokset sisäministeriön asetuksiksi
•       paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista
•       käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotöistä
•       käsisammuttimista
•       tehdasvalmisteisista tulisijoista
•       rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022 ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuonna 2023. Asetusehdotuksista järjestetään uusi lausuntokierros lakiehdotuksen käsittelyn edettyä.
Tausta
Pelastustoimen laitteista annettu laki ja lakiin liittyvä asetustasoinen sääntely on uudistettava vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja muun lainsäädännön kehitystä.

Uusi laki eräistä paloturvallisuuslaitteista vastaisi sisällöllisesti pääosin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lain rakennetta kuitenkin selkeytettäisiin ja sääntelyä nostettaisiin asetuksista lain tasolle.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on selkeyttää ja ajantasaistaa paloturvallisuuslaitteita koskevaa sääntelyä. Nykyiseen lakiin verrattuna useat muutokset ovat luonteeltaan teknisiä tai sääntelyä täsmentäviä, eikä esityksellä muutettaisi merkittävästi nykytilaa. Esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia tai yrityksiin kohdistuvia vaikutuksia. Esityksen vaikutusarviointia tarkennetaan lausuntopalautteen perusteella.

Uusi laki eräistä paloturvallisuuslaitteista käsittää kolme sääntelykokonaisuutta. Laissa säädettäisiin:
1)     rakennuksiin asennettavien paloilmoittimien ja automaattisten sammutuslaitteistojen vaatimuksista sekä näiden laitteistojen asennus- ja huoltotöistä ja tarkastuksista. Laki sisältäisi säännökset asennus- ja huoltotöitä tekevien toiminnanharjoittajien vaatimuksista sekä tarkastuslaitoksista ja niiden tehtävistä.
2)     käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotöistä, tarkastus- ja huoltovelvoitteesta sekä tarkastuksen ja huollon määräväleistä. Laki sisältäisi säännökset tarkastus- ja huoltotöitä tekevien toiminnanharjoittajien vaatimuksista.
3)     eräitä tuotteita koskevista vaatimuksista ja vaatimustenmukaisuudesta. Tuotevaatimukset koskisivat alkusammutustuotteita, rakennuksiin tarkoitettuja palonilmaisu-, sammutus- ja savunpoistolaitteita ja poistumisvalaistustuotteita, puupolttoisia tehdasvalmisteisia tulisijoja sekä väestönsuojan laitteita ja varusteita.

Laissa säädettäisiin myös viranomaisen eli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävistä ja toimivaltuuksista.
Linkit
Liitteet:

HE_luonnos_paloturvallisuuslaitteet_08062022.pdf -

HE_luonnos_paloturvallisuuslaitteet_asetusluonnokset 08062022.pdf -

RP_utkast_08062022.pdf - utkast till regeringens proposition (huvudsakliga innehåll, avsnitt 4.1, avsnitt 7.1/4 kap., avsnitt 12.7 och lagförslag)

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan sisäministeriölle viimeistään 19.9.2022.

Ruotsinkielinen lausuntopyyntöaineisto on lisätty lausuntopalveluun 8.7.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi myös lähettää sähköpostitse sisäministeriön kirjaamoon, osoitteeseen kirjaamo.sm(at)govsec.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/6170/2021. 

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.

VAHVAa käyttäviä ministeriöitä pyydetään tallentamaan lausuntonsa myös VAHVA-asialle VN/6170/2021.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:
yli-insinööri Jaana Rajakko 1.7.2022 asti ja jälleen 1.8.22 alkaen, puh. 029 5488 435
neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi 30.6.2022 alkaen, puh 029 5488 432
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@govsec.fi
Jakelu:
Alarm Control Alco Oy Ab    
Dekra Industrial Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Karjala    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Savo    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurofins Expert Services Oy    
Finanssiala ry    
FINAS-akkreditointipalvelu    
Finnsecurity ry    
Helsingin kaupungin pelastuslaitos    
Helsingin kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Invalidiliitto ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Itä-Uusimaa    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Kainuu    
Kainuun pelastuslaitos    
Kanta-Häme    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Suomen pelastuslaitos 2    
Keski-Suomi    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 2    
Keski-Uusimaa    
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kiwa Inspecta    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet    
Kymenlaakso    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin pelastuslaitos    
Lappi    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Länsi-Uusimaa    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Nuohousalan Keskusliitto ry    
Oikeusministeriö    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Palonilmaisualan yhdistys ry    
Paloturvallisuusliikkeiden liitto ry    
Pelastusopisto    
Pirkanmaa    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaa    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Päijät-Häme    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Päivittäistavarakauppa ry    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
RIL    
Satakunnan pelastuslaitos    
Senaatti-kiinteistöt    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sprinkleritekninen yhdistys ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Paloinsinööriyhdistys SPIY ry    
Suomen Palokalustoliikkeiden Yhdistys ry    
Suomen Palopäällystöliitto ry    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry    
Suomen Vesilaitosyhdistys ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät ry    
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Sähköinfo Oy    
Sähkösuunnittelijat NSS ry    
Säteilyturvakeskus    
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry    
Teknisen Kaupan liitto ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY ry    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaa-Kerava    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Varsinais-Suomi    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

paloturvallisuus, rakennukset

paloilmoitin

sammutuslaitteisto

käsisammutin

palovaroitin

asennusliike

käsisammutinliike

tarkastuslaitos