Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9945/2021

Vastausaika on päättynyt: 20.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi.
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan täsmennettävän valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 3 §:n mukaista oppijanumeroa koskevaa sääntelyä. Lisäksi lain soveltamisalaan lisättäisiin Helsingin eurooppalaisesta koulusta annettu laki ja säädettäisiin mainitun lain mukaista opetusta koskevasta tallentamisvelvoitteesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavan myös mainitun lain sekä perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaiset tietojen luovuttamista koskevat säännökset vastaamaan julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain mukaista sääntelyä.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön 20.8.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne esitysluonnoksesta. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo@minedu.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/9945/2021.

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/9945/2021.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätietoja: 

Hallitusneuvos Sami Aalto (2.7. saakka ja 2.8. alkaen), p. 029 533 0082, sami.j.aalto@minedu.fi
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Aikuislukioliitto ry    
Aineopettajaliitto AOL ry    
AIO Aikuislukioiden opettajat ry    
Akava ry    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO-verkosto)    
Ammattikorkeakoulu Novia    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Centria ammattikorkeakoulu    
CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Digi- ja väestötietovirasto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry EOL    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Helsingin eurooppalainen koulu    
Helsingin yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Imatran kaupunki    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kansalaisopistojen liitto    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kirkon työmarkkinalaitos    
KT Kuntatyönantajat    
LAB-ammattikorkeakoulu    
Lahden kaupunki    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Laukaan kunta    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Pro Lukio ry    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen konservatorioliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen Oppisopimusosaajat ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen yliopistot UNIFI ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska handelshögskolan    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Urheiluopistojen Yhdistys ry    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valtion koulukodit    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Yksityiskoulujen Liitto ry    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Yrkeshögskolan Arcada    
Åbo Akademi