Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Jalankulun suunnitteluohje, luonnos 24.5.2022

Jalankulun suunnitteluohje, luonnos 24.5.2022

Lausuntopyynnön diaarinumero: VÄYLÄ/4821/02.01.12/2021

Vastausaika on päättynyt: 14.6.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Väylävirasto pyytää lausuntoja Jalankulun suunnittelu -ohjeen luonnoksesta.
Tausta
Laajalle sidosryhmäjoukolle lokakuussa 2019 järjestetyssä tilaisuudessa omat ohjeet pyöräliikenteeseen ja jalankulkuun saivat kannatusta, koska molemmilla kulkumuodoilla on erilaiset ominaisuudet, tarpeet ja vaatimukset. Järjestelystä suurempi hyötyjä on jalankulku, joka on paljon muuta kuin kävelyä ja joka jää liian usein liikenteen ja maankäytön suunnittelussa pyöräliikenteen varjoon.

Tieliikennelaki 729/2018 tuli voimaan 1.6.2020. Tieliikennelaki toi pyöräliikenteeseen jalankulkua enemmän muutoksia, joten Väylävirasto käynnisti ensin pyöräliikennettä koskevien suunnitteluohjeiden uusimisen. Pyöräliikenteen ohje valmistui joulukuussa 2020.

Voimassa olevat Väyläviraston jalankulkua koskevat suunnitteluohjeet sisältyvät vuonna 2014 julkaistuun jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeeseen. Nyt uudistettava Jalankulun suunnittelu -ohje on yksinomaan jalankulkua käsittelevä ohje. Jalankulun kehittäminen ei rajoitu liikkumiseen, vaan yhtä lailla on voitava vaikuttaa oleskeluun ja jalankulkuympäristön viihtyisyyteen. Oman ohjeen ansiosta jalankulkua voidaan käsitellä laajemmin ja syvemmin, mikä edistää jalankulun arvostuksen nostoa ansaitsemalleen tasolle.

Pyydämme tarkastelemaan Jalankulun suunnittelu -ohjeen luonnosta seuraavassa esitettyjen kysymysten kautta.
Tavoitteet
Väylävirasto pyytää Jalankulun suunnittelu -ohjeen luonnoksen loppuun saattamiseksi lausuntoja erityisesti seuraavista asioista:
1. Onko ohjeluonnoksen sisältörakenne onnistunut?
2. Onko ohjeluonnoksessa esitetty jalankulkuympäristöjen luokittelu toimiva lähtökohta suunnittelulle?
3. Jalankulku on liikkumista, oleskelua ja pysähtymistä sekä aina matkaketjun osa jollain toisella liikennemuodolla tehdylle matkalle. Onko ohjeluonnoksessa käsitelty jalankulun kokonaisuutta riittävästi? Mitkä asiat vaativat täydennystä?
4. Esteettömyys on otettu huomioon ohjeluonnoksen koko sisällössä. Lisäksi esteettömyyttä koskevassa luvussa on esitetty oleellisimmat periaatteet esteettömyyden suunnittelussa. Onko esteettömyyttä käsitelty riittävästi?
5. Ohjeluonnos sisältää taulukoita väyläratkaisujen valintaan, jalankulun erotteluun autoliikenteestä ja tien ylitysjärjestelyjen valintaan. Miten muuttaisit taulukkoja tai sen osaa ja millä perusteella?
6. Mitä täydentäisitte ohjeluonnoksessa?
7. Miten muuten haluatte kommentoida ohjeluonnosta?
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan 14.6.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkiseen lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (ohjeet-->käyttöohjeet). Palvelun käytön tukea voi pyytää lausunto.om@om.fi.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antaa
Ari Liimatainen, puh. 029 534 3559, ari.liimatainen@vayla.fi