Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lainsäädännön jälkiarvioinnin kehittäminen valtioneuvostossa

Utveckling av efterhandsutvärderingen av lagstiftningen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/17651/2021

Vastausaika on päättynyt: 30.9.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Statsrådets samarbetsgrupp för utveckling av lagberedningen ber om ert utlåtande för utvecklande av efterhandsutvärderingen av lagstiftningen.

Samarbetsgruppen för utveckling av lagberedningen är en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet och som har till uppgift att samordna statsrådets arbete med att utveckla lagberedningen.
Bakgrund
I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering har ställts som mål att efterhandsutvärderingen av lagstiftningen ska utvecklas. Dessutom stöder OECD:s rekommendationer till medlemsländerna etableringen av efterhandsutvärderingen av lagstiftningen som en permanent del av det finländska beslutssystemet.

Efterhandsutvärderingar görs i Finland, men genomförandet av dem samordnas eller följs inte i statsrådet. Det finns många typer av efterhandsutvärdering av lagstiftningen i Finland. Utvärderingarna baserar sig ofta på ministeriernas utredningar eller på uppföljning av statistik som hänför sig till olika förvaltningsområden. Ministerierna beställer också utredningar om efterhandsutvärderingar av bland annat universitet och forskningsinstitut. Ett slags system för utvärdering av lagstiftningen är dessutom riksdagens uttalanden om uppföljningen i efterhand, där riksdagen förutsätter att regeringen bedömer konsekvenserna av lagstiftningsreformer och rapporterar om dem till riksdagen. På samma sätt kan EU-rättsakter innehålla översynsklausuler som ställer krav på den nationella efterhandsutvärderingen av lagstiftningen.


Under de senaste åren har det utarbetats ett initiativ och utredningar om utvecklingen av efterhandsutvärderingen av lagstiftningen i Finland och getts rekommendationer om den.
  • Rådet för bedömning av lagstiftningen lade den 19 mars 2019 fram ett initiativ om ett system för utvärdering av lagstiftningen på statsrådsnivå i Finland. I initiativet föreslås att det nya systemet ska slå fast vilka slags lagar som är föremål för utvärdering och fastställa allmänna principer för hur och av vilka aktörer utvärderingarna görs, hur de finansieras och hur kvaliteten på dem övervakas.
 
  • En arbetsgrupp för ekonomiska vetenskaper vid Aalto-universitetet – Oskari Nokso-Koivisto, Matti Sarvimäki och Otto Toivanen – har i en rapport som publicerades 2019 föreslagit att en högkvalitativ och tillförlitlig efterhandsutvärdering av politikåtgärderna ska bli en integrerad del av det finländska beslutssystemet. I rapporten beskrivs hur utvärderingen bör planeras för att de forskningsdata som fås ska vara tillförlitliga och högkvalitativa.  
Länk till Aalto-universitetets rapport Vaikutusarvioinnit osaksi päätöksentekoa – Miten varmistamme politiikassa, että teemme oikeita asioita (Konsekvensbedömningar som en del av beslutsfattandet – Hur säkerställer vi i politiken att vi gör rätt saker): https://www.aaltoei.fi/wp-content/uploads/2019/09/tpry_edistysraportti2_vaikutusarvionnit_web.pdf
 
  • I april 2021 publicerades utredningen ”Efterhandsutvärdering av lagstiftning – från beskrivningen av den nuvarande situationen till utvecklingsförslag”, som genomfördes som en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. I projektet utreddes hur verkställigheten av lagstiftningen och lagarnas konsekvenser och genomslag följs och utvärderas. Inhemsk praxis granskades med tanke på hur utvärderingen var organiserad, vilka metoder som använts, hur utvärderingskvaliteten hade säkerställts och utvärderings- och uppföljningsinformationen utnyttjats. Dessutom utreddes det hur utvärderingen av lagstiftningen är organiserad och genomförs internationellt. Utredningen utarbetades av Frisky & Anjoy, Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral.
Länk till Frisky & Anjoys, Helsingfors universitets och Finlands miljöcentrals utredning Efterhandsutvärdering av lagstiftning – från beskrivningen av den nuvarande situationen till utvecklingsförslag (på finska, presentationsblad på svenska): https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163043
 

Samarbetsgruppen för utveckling av lagberedningen vill höra de olika instansernas åsikter om hur efterhandsutvärderingen av lagstiftningen bör utvecklas i Finland.
Målsättningar
Målet är att utveckla efterhandsutvärderingen av lagstiftningen i statsrådet. I utvecklingsarbetet bör man dra upp gemensamma principer bland annat i fråga om hurudana lagar som ska utvärderas i efterhand, vem som ska genomföra efterhandsutvärderingar, hur de ska finansieras och hur kvaliteten på utvärderingarna ska säkerställas. Det kan finnas många slags efterhandsutvärderingar ända från undersökningar som baserar sig på en vetenskaplig försöksuppställning till normal uppföljning av hur en enskild lag fungerar som utförs som tjänsteuppdrag.
Länkar:
Tidtabell
Utlåtanden kan lämnas in fram till den 30 september 2021 kl. 16.15.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna utlåtandet genom att svara på frågorna i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga. De publiceras i tjänsten utlåtande.fi och i statsrådets projektportal (statsrådets offentliga webbtjänst för publicering av statsrådets och ministeriernas projektinformation).
Beredare
Ytterligare upplysningar ger fr.o.m. den 2 augusti 2021 Susanna Siitonen, lagstiftningsdirektör, ordförande för samarbetsgruppen för utveckling av lagberedningen (fornamn.efternamn@om.fi), tfn 0295 150 083.
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
AKAVA    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiavirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
ETLA − Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI)    
Finanssivalvonta    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Kela    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Kuurojen Liitto ry    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenteen tutkimuskeskus Verne    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus (LUKE)    
Luonto-Liitto ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Naisasialiitto Unioni    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto    
Pakolaisneuvonta    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Pellervon taloustutkimus (PTT)    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
Seta ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Soste ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen metsäkeskus    
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry    
Suomen Pankki    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö    
Suomen Punainen Risti    
Suomen riistakeskus    
Suomen Setlementtiliitto    
Suomen ympäristökeskus (SYKE)    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska Handelshögskolan    
Teknologian Tutkimuskeskus VTT    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Traficom    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Ulkoministeriö    
Ulosottolaitos    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vammaisfoorumi ry    
Vanhustyön keskusliitto ry    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

lainvalmistelun kehittäminen

lainvalmistelun laatu

jälkiarviointi