Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle EU:n uusi nuorisostrategia: nuorten osallistaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle EU:n uusi nuorisostrategia: nuorten osallistaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet

Lausuntopyynnön diaarinumero: EU/2018/1069

Vastausaika on päättynyt: 20.9.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Komissio antoi 22.5.2018 tiedonannon EU:n uudeksi nuorisostrategiaksi vuosille 2019-2027 (COM(2018) 269 final). Ehdotuksella pyritään parantamaan monialaista yhteistyötä muun muassa EU:n nuorisoalan koordinaattorin avulla, seuraamaan EU:n nuorisotoimiin käytettyjä varoja, käynnistämään uusi ja osallistavampi nuorisoasioita koskeva EU:n vuoropuhelu keskittyen muita heikommassa asemassa oleviin nuoriin, poistamaan esteitä vapaaehtoisuuteen ja solidaarisuuteen liittyvän liikkuvuuden tieltä ja edistämään sitä, panemaan täytäntöön nuorisotyöohjelma ja vahvistamaan EU:n nuorisopolitiikan ja siihen liittyvien EU-ohjelmien välistä yhteyttä (Erasmus+-ohjelma ja Euroopan solidaarisuusjoukot). Komission ehdotuksen käsittely on aloitettu neuvoston työryhmässä heinäkuussa 2018 ja sitä on tähän mennessä käsitelty yhdessä kokouksessa. Asiaa valmistellaan kansallisesti EU-asioiden komitean alaisessa jaostossa EU-32 (nuoriso ja liikunta), jossa edustettuina oleville ministeriöille ei tätä lausuntopyyntöä lähetetä erikseen. Komission ehdotusta koskeva E-kirjelmä on toimitettu eduskunnalle (E 57/2018 vp, https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/E_57+2018.aspx).
Lausuntoja pyydetään asiaa koskevaa kannanmuodostusta varten.

 

Liitteet:

COM(2018) 269 FINAL_3.pdf - COM (2018) 269 final.pdf – Communication from the Commission

COM(2018) 269 FINAL.sv.docx - Commission COM (2018) 269 final.sv.pdf – Meddelande från kommissionen

COM(2018) 269 FINAL_4.pdf - Commission COM (2018) 269 final - Komission tiedonanto

Aikataulu

Asian käsittelyaikataulun vuoksi lausunto pyydetään toimittamaan opetus- ja kulttuuriministeriölle viimeistään 20.9.2018. EU-puheenjohtajamaan Itävallan tavoitteena on, että neuvosto saavuttaisi yksimielisyyden ehdotuksesta marraskuussa 2018.
 

Vastausohjeet vastaanottajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne komission ehdotuksesta uudeksi EU:n nuorisostrategiaksi (COM(2018) 269 final).
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostilla tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelun.fi:n sivuilta Ohjeet›Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Huom. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antaa kulttuuriasiainneuvos Seija Astala, puh. 0295 330066, sähköposti: seija.astala(at)minedu.fi.

Jakelu:
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta    
Föreningen Luckan rf    
Helsingin kaupunki    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Nuorisotutkimusseura ry    
Nuorten Akatemian yhteenliittymä    
Oulun kaupunki    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Saamelaiskäräjät    
SETA ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Mielenterveysseura ry & EHYT    
Suomen Nuorisokeskusyhdistys ry (SNK ry)    
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry    
Suomen Partiolaiset ry    
Tampereen yliopisto    
Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry    
Valtion nuorisoneuvosto    
Vammaisfoorumi    
Asiasanat

nuorisotyö

Euroopan unioni

nuorisopolitiikka

nuoriso