Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/17556/2020

Vastausaika on päättynyt: 6.9.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta hallituksen esitysluonnoksesta viimeistään maanantaina 6.9.2021.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia. Lain 4 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että työntekijän suostumusta hänen henkilötietojensa keräämiselle muualta kuin häneltä itseltään ei tarvita silloin, kun työnantaja kerää työntekijän henkilötietoja työsuhteen aikana työnantajalle laissa säädettyjen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamista varten taikka kun henkilötietojen käsittelystä laissa erikseen säädetään. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
 
Linkit

https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM097:00/2020 - Hanke, lausuntoja voi olla sekä lausuntopalvelu.fi:ssä että hankkeen asiakirjoissa.

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM097:00/2020 - Projektet, utlåtanden kan finnas både i lausuntopalvelu.fi och i projektdokumenten.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina 6.9.2021.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Johanna Ylitepsa, puh. 029 506 4207
s-posti: etunimi.sukunimi@tem.fi
 
Jakelu:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kirkon työmarkkinalaitos    
KT Kuntatyönantajat    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Oikeusministeriö    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrittäjät    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Valtiovarainministeriö/Valtion työmarkkinalaitos    
Ålands landskapsregering