Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Ehdotus Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Lausuntopyynnön diaarinumero: KASELY/16/2019

Vastausaika on päättynyt: 14.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Haminan ja Kotkan rannikkoalue on nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvaryhmän ohjauksessa ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi, jossa käsitellään mm. tulvaryhmän asettamat tulvariskien hallinnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Nyt laadittu suunnitelmaehdotus on jatkoa vuosille 2016-2021 laaditulle tulvariskien hallintasuunnitelmalle.
Tausta
Tulvariskien hallinnan suunnitteluun kuuluvat tulvariskien alustava arviointi, tulvakarttojen laatiminen merkittäville tulvariskialueille sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen niille vesistöille tai meren rannikon alueille, joilla on vähintään yksi merkittävä tulvariskialue. Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) tekemän tulvariskien alustavan arvion perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2018 Haminan ja Korkan rannikkoalueen merkittäväksi tulvariskialueeksi. Tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessi perustuu tulvariskien hallinnasta säädettyyn lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010).
Tavoitteet
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta sekä suunnitelman liitteenä esitettävästä ympäristöselostuksesta 14.5.2021 mennessä. Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, saavutetaanko esitetyillä toimenpiteillä valitut tulvariskien hallinnan tavoitteet, ovatko esitetyt toimenpiteet oikeanlaisia ja oikein priorisoituja ja onko toimenpiteiden ympäristövaikutukset riittävästi arvioitu. Kaikki mielipiteet käsitellään ELY-keskuksessa ja Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvaryhmässä ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarvetta tarkistaa.
Linkit

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin - Tietoa kuulemisesta sekä linkki ehdotukseen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi.

Liitteet:
Aikataulu
Viranomaisilla, sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä hallintasuunnitelmaehdotuksesta, siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelman toimeenpanosta kuulemisaikana 2.11.2020-14.5.2021. Saadut mielipiteet ja lausunnot käsitellään ELY-keskuksessa ja Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvaryhmässä ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarvetta tarkistaa. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy suunnitelman 22.12.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä suunnitelman osana esitettävästä ympäristöselostuksesta Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 14.5.2021 mennessä. Mielipiteet tulee lähettää ensisijaisesti ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla sähköpostilla (kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi). Palautetta voi antaa myös www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta. Mielipiteitä voi myös toimittaa kirjallisesti ELY-keskuksen kirjaamoon, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kirjaamo, PL 1041, 45101 Kouvola.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat vesitalousasiantuntija Tapio Tuukkanen puh. 0295 029 225, s-posti tapio.tuukkanen(a)ely-keskus.fi sekä vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi puh. 0295 029 260, s-posti visa.niittyniemi(a)ely-keskus.fi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.
Jakelu:
Tapio Tuukkanen    
Visa Niittyniemi    
Asiasanat

tulva

tulvariskit

tulvariskien hallinta

Haminan ja Kotkan rannikkoalue