Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Maakaaren muutostarpeet: työryhmän mietintö

Ändringsbehov i jordabalken: arbetsgruppens betänkande

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27926/2021

Vastausaika on päättynyt: 1.9.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Fastighetsägande, omsättningen av fastigheter och rättsförhållanden som anknyter till fastigheter har en avsevärd samhällelig betydelse. Jordabalken, som trädde i kraft vid ingången av 1997, är en central författning med tanke på privaträttsliga rättsförhållanden som gäller fastigheter. Jordabalken har ändrats ett antal gånger under dess giltighetstid. Under den tid som lagen har varit i kraft har omständigheterna för fastighetsägande förändrats väsentligt.

En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet har utvärderat hur väl jordabalken fungerar och vilka ändringsbehov som finns. Arbetsgruppen har särskilt bedömt utvecklingen av regleringen i fråga om den elektroniska fastighetshandeln. I betänkandet föreslås två alternativ för utveckling av regleringen. I arbetsgruppens betänkande föreslås också att bestämmelserna om inskrivning av särskilda rättigheter, fastighetspanträtt och inskrivningsförfarandet ska revideras.
 
Bakgrund
Justitieministeriet tillsatte den 26 april 2022 en arbetsgrupp för att bedöma behoven att ändra jordabalken och för att bereda de lagändringar som behövs. Arbetsgruppen skulle beakta de förändringar som har skett i förhållandena vad gäller fastighetsägande och omsättningen av fastigheter under den tid jordabalken varit i kraft och efter delreformen, såsom att elektroniska tjänster blivit vanligare. Till arbetsgruppens uppdrag hörde också att lägga fram andra förslag som arbetsgruppen ansåg vara nödvändiga för att förtydliga bestämmelserna i jordabalken och öka verksamhetsmöjligheterna vid omsättning och registrering av fastigheter. Utöver arbetsgruppen tillsattes en uppföljningsgrupp, vars uppgift var att regelbundet följa och utvärdera arbetsgruppens arbete.

Arbetsgruppens och uppföljningsgruppens mandattid löpte ut den 31 maj 2023. Arbetsgruppens betänkande har utarbetats i form av en regeringsproposition.
 
Målsättningar
Arbetsgruppens förslag gällande elektronisk fastighetshandel har i syfte att utöka den elektroniska handelns omfattning, vilken för närvarande är obetydlig. Utvecklingen av den elektroniska handeln bedöms underlätta fastighetsköp samt meddelandet av lagfart. Målet med att uppdatera bestämmelserna om inskrivning av särskilda rättigheter, fastighetspanträtt och inskrivningsförfarandet är att öka verksamhetsmöjligheterna och göra omsättningen av fastigheter smidigare på ett kontrollerat sätt.
 
Länkar:

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=OM056:00/2021 - Maakaaren muutostarpeet -hankesivu

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 31 augusti 2023.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten Utlåtande.fi. För att underlätta behandlingen av remissvaren ber vi remissinstanserna följa samma upplägg som i arbetsgruppens förslag (nedan). Alla frågor i tjänsten behöver inte besvaras. Utlåtandet ska inte lämnas separat per e-post eller post.

Även andra än de som nämns i sändlistan nedan kan lämna ett utlåtande. För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i tjänsten Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar -> Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausunto.om@gov.fi.
 
Beredare
Lagstiftningsråd Markus Tervonen p. 02951 50558
Specialsakkunnig Laura Kaivosoja p. 02951 50096
(förnamn.efternamn@gov.fi)

 
Sändlista:
Aalto yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos    
Alma Talent Oy    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Business Finland    
Digi- ja väestötietovirasto    
Digitaalinen asuntokauppa DIAS    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala    
Finanssivalvonta    
FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta    
Finnvera Oyj    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos    
Juristiliitto    
Karoliina Helle    
Keskuskauppakamari    
Keva    
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kuluttajaliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maanmittausinsinöörien Liitto ry    
Maanmittauslaitos    
Maanomistajain Liitto ry    
Metsähallitus    
Ohjelmisto- ja e-business ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Rakennusteollisuus RT    
RAKLI ry    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry    
Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kiinteistönvälittäjät ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Vuokranantajat ry    
Suomen Yrittäjät    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf    
TELA ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry    
Tuomioistuinvirasto    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulosottolaitos    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö