Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Maakaaren muutostarpeet: työryhmän mietintö

Maakaaren muutostarpeet: työryhmän mietintö

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27926/2021

Vastausaika on päättynyt: 1.9.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Kiinteistöjen omistuksella, vaihdannalla ja kiinteistöihin liittyvillä oikeussuhteillla on huomattava yhteiskunnallinen merkitys. Kiinteistöomaisuutta koskevien yksityisoikeudellisten oikeussuhteiden sääntelyn kannalta keskeinen säädös on vuoden 1997 alusta voimaan tullut maakaari. Maakaarta on sen voimassaolon aikana muutettu joitakin kertoja. Kiinteistönomistukseen liittyvät olosuhteet ovat lain voimassaolon aikana yhteiskunnan muuttuessa osin olennaisesti muuttuneet.

Oikeusministeriön asettama työryhmä on arvioinut maakaaren toimivuutta ja muutostarpeita. Työryhmä on erityisesti arvioinut sähköisen kiinteistönkaupan sääntelyn kehittämistä, jonka osalta työryhmän mietinnössä esitetään kaksi vaihtoehtoa sääntelyn kehittämiseksi. Työryhmän mietinnössä ehdotetaan uudistettavaksi myös erityisen oikeuden kirjaamista, kiinteistöpanttioikeutta ja kirjaamismenettelyä koskevia säännöksiä. 
Tausta
Oikeusministeriön asetti 26.4.2022 työryhmän  arvioimaan maakaaren muutostarpeita ja valmistelemaan tarvittavia lainmuutoksia. Työryhmän tuli ottaa huomioon maakaaren voimaantulon ja osittaisuudistusten jälkeiset kiinteistönomistuksen ja -vaihdannan olosuhteiden muutokset, kuten sähköisen asioinnin yleistyminen. Työryhmän toimeksiantoon kuului myös muiden sen tarpeellisena pitämien ehdotusten tekeminen maakaaren sääntelyn selventämiseksi sekä kiinteistönvaihdannan ja -kirjaamisen toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi. Työryhmän lisäksi asetettiin seurantaryhmä, jonka tehtävänä oli seurata ja arvioida työryhmän työtä säännöllisesti.

Työryhmän ja seurantaryhmän toimikausi päättyi 31.5.2023. Työryhmän mietintö on laadittu hallituksen esityksen muotoon.
Tavoitteet
Sähköistä kiinteistönkauppaa koskevien työryhmän ehdotusten tarkoituksena on lisätä vähäiseksi jäänyttä sähköisen kaupankäynnin määrää. Sähköisen kaupankäynnin kehittämisen arvioidaan helpottavan kiinteistönkaupan tekemistä sekä lainhuudon myöntämistä kaupalle. Sääntelyn ajantasaistamisella erityisen oikeuden kirjaamisen, kiinteistöpanttioikeuden sekä kirjaamismenettelyn osalta pyritään lisäämään toimintamahdollisuuksia ja sujuvoittamaan kiinteistöjen vaihdantaa hallitulla tavalla.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=OM056:00/2021 - Maakaaren muutostarpeet -hankesivu

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 31.8.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi lausunnossa pyydetään noudattamaan työryhmän ehdotusten mukaista jäsentelyä (ks. alla). Kaikkiin palvelussa oleviin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Lausuntoa ei jätetä erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös muut kuin alla "Jakelu"-kohdassa mainitut voivat antaa lausunnon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi. 


 
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen p. 02951 50558
Erityisasiantuntija Laura Kaivosoja p. 02951 50096
(etunimi.sukunimi@gov.fi)

 
Jakelu:
Aalto yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos    
Alma Talent Oy    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Business Finland    
Digi- ja väestötietovirasto    
Digitaalinen asuntokauppa DIAS    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala    
Finanssivalvonta    
FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta    
Finnvera Oyj    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos    
Juristiliitto    
Karoliina Helle    
Keskuskauppakamari    
Keva    
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kuluttajaliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maanmittausinsinöörien Liitto ry    
Maanmittauslaitos    
Maanomistajain Liitto ry    
Metsähallitus    
Ohjelmisto- ja e-business ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Rakennusteollisuus RT    
RAKLI ry    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry    
Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kiinteistönvälittäjät ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Vuokranantajat ry    
Suomen Yrittäjät    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf    
TELA ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry    
Tuomioistuinvirasto    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulosottolaitos    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö