Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö sidosryhmille korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategiasta

Utlåtande av berörda aktörer om strategin för kontinuerligt lärande vid högskolorna

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8330/2022

Vastausaika on päättynyt: 4.11.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet ber er lämna yttrande om ett utkast till Nationell strategi för kontinuerligt lärande vid högskolorna.
Bakgrund
I enlighet med regeringsprogrammet genomförs en parlamentarisk reform av det kontinuerliga lärandet under denna regeringsperiod. Under arbetet med reformen har det skapats en vision för det kontinuerliga lärandet. Visionen är att alla har de kunskaper och färdigheter och den kompetens som behövs för ett meningsfullt liv, att var och en utvecklar sin kompetens under tiden i arbetslivet och att kompetensen förnyar arbetslivet och arbetslivet kompetensen.

Utifrån visionen har det ställts upp mål för reformen av det kontinuerliga lärandet. De viktigaste målen är att höja befolkningens kompetensnivå, förbättra sysselsättningsgraden, öka jämlikheten i deltagandet och förbättra tillgången på kompetent arbetskraft. En av riktlinjerna för den parlamentariska gruppens fortsatta beredning var att högskolornas och läroanstalternas nuvarande utbildningsutbud för personer i arbetsför ålder ska reformeras. Yrkeshögskolornas och universitetens uppgift att erbjuda möjligheter till kontinuerligt lärande fastställdes genom ändringar i yrkeshögskolelagen och universitetslagen 2019.

I regeringens färdplan för hållbarhet har det identifierats ett behov av att förtydliga högskolornas roll i det kontinuerliga lärandet. I färdplanen för hållbarhet ingår som mål att främja kontinuerligt lärande bland annat genom att göra högskoleutbildningens former och utbud flexiblare och mångsidigare så att de förbättrar möjligheterna att växelvis arbeta och studera, studera vid sidan av arbetet och lära sig på arbetsplatsen och i samhället också på andra sätt än genom examensinriktad utbildning.

Finlands program för hållbar tillväxt, som finansieras genom EU:s återhämtningsinstrument, skapar grunden för åtgärderna, i synnerhet genom de investeringar i digitalisering av kontinuerligt lärande och sysselsättningstjänster som ingår i programmet. Våren 2022 inledde undervisnings- och kulturministeriet beredning av en nationell strategi för kontinuerligt lärande vid högskolorna genom arbete i en gemensam arbetsgrupp för högskolorna och berörda grupper i enlighet med målen i regeringens färdplan för hållbarhet.

Temana i strategin för kontinuerligt lärande vid högskolorna har beretts i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet, högskolornas ledning, personal och studerande samt andra berörda aktörer. De riktlinjer som styr de strategiska valen har tagits fram av en arbetsgrupp som har tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet, och de har utvärderats och vidareutvecklats tillsammans med hundratals människor genom samråd på webben och temaseminarier. Vi har utformat en gemensam föresats om att det kontinuerliga lärandet vid högskolorna senast 2030 ska vara mer verkningsfullt, flexibelt och attraktivt. 

 
Målsättningar
Den nationella strategin tydliggör högskolornas roll i det kontinuerliga lärandet. Utgångspunkten för strategin är högskolornas och övriga berörda gruppers gemensamma lägesbild över behovet och det nuvarande utbudet av kontinuerligt lärande i samhället, de förändringskrafter som påverkar det samt de utvecklingsbehov och utvecklingsmöjligheter som dessa ger upphov till.
 
 
Bilagor:
Tidtabell
Målet är att den nationella strategin för kontinuerligt lärande vid högskolorna ska lanseras vid det seminarium för högskolornas och vetenskapsinstitutens ledning som ordnas i Tammerfors i början av december 2022.


 
 
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber svenskspråkiga remissinstanser lämna sina yttranden genom att svara på begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi senast den 10 november 2022 (tidsfristen för finskspråkiga utlåtanden är den 4 november). Vi beklagar att det svenskspråkiga utkastet till strategi för kontinuerligt lärande vid högskolorna fördröjdes.

Om ni inte har möjlighet att lämna ert utlåtande via utlåtande.fi, kan ni skicka det till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor per e-post till adressen kirjaamo.okm@gov.fi eller per post till adressen PB 29, 00023 Statsrådet.

Vi ber er strukturera utlåtandena enligt strategins kapitelindelning för att underlätta den fortsatta behandlingen av dem. Alla utlåtanden är offentliga och publiceras på utlåtande.fi.

Användarstöd: Om du har frågor, kontakta vid behov din organisations systemadministratör (ministerierna) eller användarstödet på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
Beredare
Information:
Utbildningsråd Ulla Mäkeläinen
ulla.makelainen@gov.fi
Sändlista:
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen jatkuvan oppimisen johtajien verkosto/Jenni Toivanen    
Ammattikorkeakoulujen jatkuvan oppimisen kehittämisverkosto/ Anu Moisio    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Avaintyönantajat AVAINTA ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
KT Kuntatyönantajat    
Kuntaliitto    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Professoriliitto ry    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Akatemia    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen yliopistot UNIFI ry    
Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tekniikan akateemiset TEK    
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV)    
Tieteentekijöiden Liitto ry    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Yliopistojen ja Tutkimusalan Henkilöstöliitto Yhl Ry    
Ämnesord

strategia

yliopisto

ammattikorkeakoulu

strategi

Jatkuva oppiminen

universitet

yrkeshögskoleutbildning

kontinuerligt lärande