Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Viron merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja sen ympäristöselostuksesta

Begäran om utlåtande om utkastet till havsplanen för Estland och miljörapport

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN /6594/2018

Vastausaika on päättynyt: 9.11.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning

Miljöministeriet har tagit emot en underrättelse från Estlands miljömyndigheter om havsplanen för Estland och beskrivningar av havsplanens miljökonsekvenser på datum 15.9.2020.
 
I miljöbedömningen tillämpas konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) med tillhörande protokoll om strategiska miljöbedömningar. I Finland är miljöministeriet behörig myndighet för konventionen. Finland har redan meddelat (20.12.2018) att Finland ska delta i miljökonsekvensbedömningen av den estoniska havsplanen. Miljöministeriet hår också tidigare begärt utlåtande i denna fråga i maj 2019.
 
Målet med havsplanering är att komma överens om de långsiktiga principerna för användning av estniska havsområden för att satsa på och upprätthålla en god marin miljö och för att främja havsekonomi.

Målsättningar

Med denna begäran om utlåtande ber miljöministeriet myndigheter, invånare och sammanslutningar om utlåtanden och åsikter om utkastet till havsplanen för Estland och miljörapport.

Länkar:

http://mereala.hendrikson.ee/eskiislahendus-en.html - Kartta Viron merialuesuunnitelmasta / Havsplan för Estland på kartan.

Bilagor:

Estonian_MSP_main-solution_FI.pdf - Selvitys Viron merialuesuunnitelmasta suomeksi / Havsplan för Estland på finska

Estonian_MSP_Impact_assessment_summary_FI.pdf - Ympäristöselostuksen yhteenveto, suomeksi / Kort beskrivningar av miljörapport på finska

Estonian_MSP_Impact_assessment_ENG.pdf - Ympäristöselostus kokonaisuudessaan, englanniksi / Miljörapport på engelska

SAMMANDRAG AV KONSEKVENSERNA AV HAVSPLANEN, GRÄNSÖVERSKRIDANDE KONSEKVENSER OCH KONKLUSION.pdf - Yhteenveto merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja sen ympäristövaikutuksista ruotsiksi / Sammandrag av konsekvenserna av havsplanen, gränsöverskridande konsekvenser och konklusion på svenska

Regarding the Estonian Maritime Spatial Plan.pdf - Viron ympäristöviranomaisen ilmoitus englanniksi 15.9.2020 / Underrättelse från Estlands miljömyndigheter på engelska 15.9.2020

Tidtabell

Synpunkter ska lämnas in till miljöministeriet senast måndagen den 9 november 2020 genom att besvara denna begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi.
 

Svarsanvisningar för mottagare

För att kunna lämna synpunkter ska du som svarar registrera dig som anvandäre i utlåtande.fi och logga in i tjänsten. Mer ingående instruktioner om användningen av tjänsten finns på webbsidan utlåtande.fi på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar. Vid behov kan stöd för ibruktagandet av tjänsten begäras per e-post: lausuntopalvelu.om.@om.fi
 
Vänligen observera att alla synpunkter är offentliga och att de publiceras i utlåtande.fi. Om du inte kan lämna dina synpunkter i tjänsten utlåtande.fi, kan du också skicka dem per e-post till kirjaamo@ym.fi

Beredare

Mer information om denna begäran om utlåtande fås av konsultativa tjänstemannen Lasse Tallskog, tfn 0295 250 284, fornamn.efternamn@ym.fi
 

Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus (Ålands Lanskapsregering)    
Energiateollisuus ry    
Fingrid Oyj    
Geologian tutkimuskeskus (GTK)    
Hangon kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Kotkan kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnonvarakeskus (LUKE)    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maataloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat / Merivoimien esikunta    
Rajavartiolaitos    
Ruokavirasto (ent. Evira)    
Sisäasiainministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto SLL    
Suomen Varustamot ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Svenska lantbruksproducenternars centralförbund SLC rf    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Väylävirasto    
Åbo Akademi