Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta

Lausuntopyyntö: Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2258/2021

Vastausaika on päättynyt: 16.4.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut yhdessä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa tulevaa ohjelmakautta 2021-2027 koskevan Suomen (pl. Ahvenanmaa) EU-osarahoitteisen alue- ja rakennepolitiikan ohjelman valmistelun syksyllä 2018. Ohjelmavalmistelua koordinoi ja yhteensovittaa kumppanuusperiaatteen mukaisesti toimiva Koheesio 2021+ -työryhmä sekä alueiden uudistumisen neuvottelukunta (AUNE). Valmistelu perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaan yleisasetusehdotukseen (COM(2018) 375) sekä asetusesityksiin Euroopan aluekehitysrahastosta (COM(2018) 372) ja Euroopan sosiaalirahasto plussasta (COM(2018) 382).  
Valmisteluun sisällytetään nyt myös oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF), joka perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaan asetusehdotukseen (COM(2020) 22 final) oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta. 
Tausta
Asetusehdotuksen mukaan oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta osoitetaan ohjelmakaudella 2021-2027 rahoitusta yhteen erityistavoitteeseen, jolla annetaan ”alueille ja ihmisille mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia, joita ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisellä on”.
 
Asetusehdotuksen mukaan ohjelmasuunnitteluprosessista, mukaan lukien tuettavien alueiden ja sovellettavien toimien yksilöinti, sovitaan komission ja kunkin jäsenvaltion välisissä neuvotteluissa. Ohjelmasuunnitteluprosessia ohjataan talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyvällä prosessilla. Tuettavien alueiden on oltava alueita, joihin siirtymän taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on kyse odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja kasvihuonekaasuvaltaisimpien teollisuuslaitosten tuotantoprosessien muuttamisesta.
 
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) johtaa Suomen kolmirahastoisen (EAKR, ESR+ ja JTF) Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman valmistelua vuosille 2021–2027. Ohjelmaan valmistellaan kumppanuudessa JTF-ohjelma-asiakirjatekstit, jotka perustuvat alueellisiin siirtymäsuunnitelmiin. Siirtymäsuunnitelmien valmistelu on käynnistynyt maakunnissa. Suunnitelmassa tuettava toiminta tulee perustella turvetuotannon vähenemisen tai alasajon negatiivisten sosioekonomisten haittavaikutusten pohjalta. Alueelliset siirtymäsuunnitelmat sisällytetään ohjelma-asiakirjan liitteiksi.
Tavoitteet
Osana JTF-toimenpiteiden valmistelua tehdään viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun ns. SOVA-lain (200/2005) mukainen ympäristöarviointi, jossa selvitetään ja arvioidaan rahaston ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset ja laaditaan ympäristöselostus. SOVA-lain mukaisen ympäristöarvioinnin toteuttamisesta ohjelmatasolla vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

JTF-toimenpiteiden valmistelun tässä vaiheessa yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteitä rahaston ja sen ympäristöarvioinnissa laadittavan ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 16.4.2021 klo 16 mennessä.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Jos lausunnon toimittaminen lausuntopalvelu.fi- sivuston kautta ei onnistu, lausunnon voi toimittaa myös työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@tem.fi.

Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/2258/2021.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Ympäristöarvioinnin valmistelusta lisätietoja antaa työ- ja elinkeinoministeriöstä erityisasiantuntija Helinä Yli-Knuutila, helina.yli-knuutila@tem.fi, puh. 029 504 7146
 
Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston valmistelusta lisätietoja antaa työ- ja elinkeinoministeriöstä neuvotteleva virkamies Pasi Rantahalvari, pasi.rantahalvari@tem.fi, puh. 029 504 7280
 
Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman valmistelusta lisätietoja antaa työ- ja elinkeinoministeriöstä neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio, jaana.valkokallio@tem.fi, puh. 029 506 4932 
Jakelu:
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
STM    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Ympäristöministeriö