Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämiseksi

Hallituksen esitys asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: YM1/600/2017

Vastausaika on päättynyt: 10.11.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtio tukee kohtuuhintaisten, sosiaalisin perustein valituille asukkaille tarkoitettujen vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamista, hankintaa ja perusparantamista pitkillä, pääosin 40 vuoden mittaisilla korkotukilainoilla. Ympäristöministeriössä on ollut vuoden alusta alkaen vireillä lainsäädäntöhanke korkotukijärjestelmän kehittämiseksi.
Tausta
Lainsäädäntöhankkeen taustalla on pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman tavoite lisätä asuntorakentamista ja uudistaa asumisoikeusjärjestelmää sen rahoituksen osalta sekä eduskunnan kesällä 2016 antama lausuma, jossa se edellyttää hallituksen käynnistävän korkotukimallin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet, jotta mallin ehdot saadaan kannustaviksi (EV 81/2016 vp). Lisäksi hallitus teki budjettineuvottelujen yhteydessä 1.9.2016 työllisyyttä lisääviä toimia koskevan päätöksen, jonka mukaan ympäristöministeriössä aloitetaan säädösvalmistelu pitkien korkotukilainojen lainanlyhennysohjelman muuttamiseksi merkittävästi nykyistä etupainotteisemmaksi.
 
Lainsäädäntöhankkeessa valmisteltiin aluksi virkamiestyönä muistio korkotukijärjestelmän kehittämisen suuntaviivoista. Näistä suuntaviivoista pyydettiin kirjallisia kommentteja helmi-huhtikuussa 2017. Annettujen kommenttien pohjalta ministeriössä on valmisteltu varsinainen luonnos korkotukijärjestelmän kehittämistä koskevaksi hallituksen esitykseksi.
Tavoitteet
Esityksen tarkoituksena on muuttaa korkotukijärjestelmää koskevia säännöksiä siten, että tukijärjestelmä toimisi nykyistä tehokkaammin, valtion maksama tuki ja asuntojen käyttöön liittyvät rajoitukset olisivat paremmin tasapainossa keskenään ja tukijärjestelmä kannustaisi rakennuttajia tuottamaan kohtuuhintaisia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja nykyistä enemmän. Korkotukijärjestelmää kehittämällä lisättäisiin edellytyksiä kohtuuhintaiselle vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannolle suurissa kaupungeissa ja kasvukeskusseuduilla. Kohtuuhintaisen asuntotarjonnan lisääntyminen parantaisi pieni- ja keskituloisten kotitalouksien mahdollisuuksia löytää niille sopivia asumisratkaisuja, ja samalla parannettaisiin työvoimansaantia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä kasvukeskusalueilla.
 
Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokauden 2018 alussa.
Linkit

http://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM007:00/2017 - Linkki lainsäädäntöhanketta koskevalle Hankeikkunan sivulle

Liitteet:

Luonnos hallituksen esitykseksi.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle viimeistään 10.11.2017.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja aravarajoituslain muuttamisesta. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Ville Koponen, 0295 250 132, ville.koponen@ym.fi.
 
Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jakelu:
A-Kruunu    
Arttuasunnot Oy    
Aspa-säätiö    
Asukasliitto ry    
Asuntosäätiö    
Avain Rakennuttaja Oy    
Avara Oy    
Espoon asunnot    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote    
Finanssiala ry    
Handelsbanken    
Helsingin kaupungin asunnot Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seudun kauppakamari    
Kehitysvammaisten palvelusäätiö    
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen    
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo    
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma    
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry    
Kojamo Oyj    
Kuntarahoitus Oyj    
Kuntien asuntotoimen kehittämisyhdistys ry    
Kuopion kaupunki    
KUUMA-seutu    
Lakea Oy    
Mielenterveyden keskusliitto    
Nordea    
Nuorisoasuntoliitto ry    
OP Yrityspankki Oyj    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan Avo-Asunnot Oy    
Rakennusliitto ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
SATO Oyj    
Setlementtiasunnot Oy    
Suomen Asumisoikeusasukkaat ry    
Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen opiskelija-asunnot SOA ry    
Suomen Vuokranantajat ry    
Tampereen kaupunki    
Tampereen Vuokratalosäätiö    
TA-Yhtymä Oy    
Turun kaupunki    
Tyvene Oy    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Validia    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)    
Valtiovarainministeriö    
Vanhustyön Keskusliitto    
Vantaan kaupunki    
VAV asunnot Oy    
Vuokralaiset VKL ry    
YH Kodit Oy    
Y-Säätiö    
Asiasanat

asumisoikeusasunnot

vuokra-asunnot

korkotukilainat

tuotantotuki