Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Säteilyturvakeskuksen määräys toiminnanharjoittajan velvollisuuksista

Säteilyturvakeskuksen määräys toiminnanharjoittajan velvollisuuksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: 1/0008/2018

Vastausaika on päättynyt: 14.6.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Määräys vastaa sisällöltään turvallisuuskulttuurin osalta osittain 1.8.2013 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen ohjetta ST 1.1 Säteilytoiminnan turvallisuus. Lisäksi määräys vastaa sisällöltään työperäisen ja väestön annosrajoituksia koskevalta osalta 1.10.2011 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen ohjeita ST 1.10 Säteilylähteiden käyttötilojen suunnittelu ja 1.6.2007 voimaan tullutta ohjetta ST 5.3 Ionisoivan säteilyn käyttö fysiikan ja kemian opetuksessa. Määräys vastaa myös työntekijöiden säteilysuojelukoulutuksen ja perehdytyksen osalta 1.2.2013 voimaan tullutta ohjetta ST 1.7 Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa.

Määräyksessä esitetyillä vaatimuksilla ei ole merkittäviä vaikutuksia nykytilaan verrattuna, mutta niillä tarkennettaisiin erityisesti turvallisuusjohtamista, turvallisuuskulttuuria, johtamisjärjestelmää, potentiaalisen altistuksen rajoittamista ja turvallisuusarviota koskevia säännöksiä, jotka ovat käsitteellisesti uusia asioita säteilylaissa.
 
Tausta
Säteilylailla ja sen nojalla annettavilla alempiasteisilla säädöksillä täytäntöönpannaan Euroopan unionin uusi säteilyturvallisuusdirektiivi, josta käytetään myös nimikettä BSS-direktiivi (Basic Safety Standards), jolla on kodifioitu yhdeksi direktiiviksi aiemmat viisi säteilysuojelualan direktiiviä, jotka ovat: 1) neuvoston direktiivi 89/618/Euratom säteilyvaaratilanteessa tarvittavia suojelutoimenpiteitä ja noudatettavia ohjeita koskevien tietojen antamisesta väestölle, 2) neuvoston direktiivi 90/641/Euratom ulkopuolisten työntekijöiden suojelusta työskentelyn aikaisen ionisoivan säteilyn vaaroilta valvonta-alueella, 3) neuvoston direktiivi 96/29/Euratom perusnormien vahvistamisesta väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta (kumottu säteilyturvallisuusdirektiivi), 4) neuvoston direktiivi 97/43/Euratom henkilöiden terveyden suojelemiselta ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta lääketieteellisen säteilyaltistuksen yhteydessä ja direktiivin 84/466/Euratom kumoamisesta (MED-direktiivi), sekä 5) neuvoston direktiivi 2003/122/Euratom korkea-aktiivisten radioaktiivista ainetta sisältävien umpilähteiden ja isännättömien lähteiden valvonnasta (umpilähdedirektiivi). Lisäksi direktiiviin on sisällytetty oleellisilta osiltaan myös komission suositus sisäilman radonista 90/143/Euratom sitoviksi säännöksiksi muutettuna. Säteilyturvallisuusdirektiivi on vähimmäisvaatimusdirektiivi, jonka edellyttämästä suojelun tasosta voidaan kansallisesti säätää tiukemmin.
Tavoitteet
Keskeisenä tavoitteena on saattaa toiminnanharjoittajan velvollisuuksia koskeva määräys vastaamaan uuden säteilylain säännöksiä.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan Säteilyturvakeskukselle viimeistään 14.6.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Säteilyturvakeskus pyytää lausuntoanne "Säteilyturvakeskuksen määräyksestä toiminnanharjoittajan velvollisuuksista". Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi Säteilyturvakeskus pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa määräysehdotuksesta antaa johtava asiantuntija Ritva Bly, puh. 09 759 88 530, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi ja johtava asintuntija Mika Markkanen, puh. 09 759 88 228, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi
Jakelu:
Borealis Polymers Oy    
Cityterveys Oy    
Dekra Industrial Oy    
Docrates Oy    
Fortum Power and Heat Oy    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Helsingin yliopisto, Kemian laitos    
Inspecta Oy    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos    
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Lääketieteellinen Radioisotooppiyhdistys ry    
Lääkäriliitto    
MAP Medical Technologies Oy    
Mehiläinen Oy    
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Radiografia ja sädehoito    
Oulun ammattikorkeakoulu, Radiografia ja sädehoito    
Oy Indmeas Industrial Measurements Ab    
PET-keskus, Radiokemian laboratorio    
Pihlajalinna Oyj    
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjola sairaala, laatumestari Raili Heikkinen    
Sairaalafyysikot ry    
Sonar Oy    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SSAB Europe Oy    
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen Kardiologinen Seura ry    
Suomen Onkologiayhdistys ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Radiologiyhdistys    
Suomen Röntgenhoitajaliitto ry    
Suomen Terveystalo Oyj    
Säteilyturvallisuusneuvottelukunta    
Tampereen ammattikorkeakoulu, Radiografia ja sädehoito    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teollisuuden Voima Oyj TVO    
Terrafame Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)    
UPM-Kymmene Oyj    
Valmet Automation Oy    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Åbo Akademi