Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta suoritettavasta korvauksesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta suoritettavasta korvauksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2949/2023

Vastausaika on päättynyt: 16.4.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta suoritettavasta korvauksesta.
 
Tausta
Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain, sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuoltolain 52 §:n muuttamisesta syksyllä 2022. Ehdotettavat muutokset tulivat voimaan 1.1.2023.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyvästä harjoittelusta suoritetaan valtion varoista korvausta hyvinvointialueelle, HUS-yhtymälle, Helsingin kaupungille, kunnalle ja kuntayhtymälle, valtion mielisairaalalle, Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle, kirkon seurakunnalle ja seurakuntayhtymälle, yksityiselle sosiaali- ja terveydenhuollon tai varhaiskasvatuksen palveluja tuottavalle yksikölle sekä Ahvenanmaan maakuntahallitukselle. Harjoittelusta aiheutuu palvelujärjestelmälle välillisiä kustannuksia harjoittelun suunnittelun, harjoittelijan perehdytyksen ja ohjauksen sekä korkeakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön muodossa. Korvaukset maksetaan terveydenhuoltolain 60 b §:ssä ja sosiaalihuoltolain 60 d §;ssä määritellyille toimintayksiköille perustuen ammattikorkeakoulun kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti toteutuneisiin harjoitteluviikkoihin. Lakimuutokset sisälsivät asetuksenantovaltuudet. 
 
Tavoitteet
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta suoritettavan korvauksen suuruudesta sekä korvauksen maksamisen perusteista ja muista korvauksen hakemiseen ja maksamiseen liittyvistä menettelyistä.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään 16.4.2023.

Ruotsinkielinen perustelumuistio toimitetaan vasta lausuntokierroksen alkamisen jälkeen, joten ruotsinkielellä lausuntoaika jatkuu 23.4.2023 saakka.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo.stm@gov.fi). Lausunnonantajaa pyydetään viittaamaan asianumeroon VN/2949/2023.

VAHVA-ministeriöille: lausunto viedään VAHVA:n asialleVN/2949/2023.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Pyydämme huomioimaan, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä sekä Valtioneuvoston Hankeikkunassa.
 
Valmistelijat
Hallitussihteeri Sonja Jantunen,etunimi.sukunimi@gov.fi
Neuvotteleva virkamies Päivi Nygren,etunimi.sukunimi@gov.fi
 
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hallintoylihoitajat ry    
Helsingin diakonissalaitos    
Helsingin kaupunki    
HUS-yhtymä    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Högskolan på Åland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Iso    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Socom Oy    
Kainuun hyvinvointialue    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Koske ry    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Kätilöliitto    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin hyvinvointialue    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääkäripalveluyritykset ry    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Niuvanniemen sairaala    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus, Sonet Botnia    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus, Finlandssvenska Kompetenscentret Ab    
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan hyvinvointialue    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Sivistystyönantajat ry    
Socca -Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus    
Sosiaalialan AMK-verkosto    
Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessa ja Satakunnassa, Pikassos    
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen Fysioterapeutit ry    
Suomen Hammaslääkäriliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Sairaanhoitajat    
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry    
Talentia ry    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tehy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveysalan AMK-verkosto    
Tietosuojavaltuutettu    
Turun ammattikorkeakoulu    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
valtiovarainministeriö    
Vanhan Vaasan Sairaala    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso Oy    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åland hälso- och sjukvård, ÅHS